Nyheder (seneste 400 dage)


Billeder

 Ikon   Beskrivelse   Knyttet til   Sidst ændret 
Jens Lauridsen Baggesens og Susanne Pedersdatter Vedels monogrammer over porten til Sortebrødregade 1
Jens Lauridsen Baggesens og Susanne Pedersdatter Vedels monogrammer over porten til Sortebrødregade 1
I denne del af bygningen findes Jacob A. Riis Museet og ”HEX! Museum of Witch Hunt”.

Se teksten til billedet ovenfor 
  3 jan. 2023
Niels Torkildsen boede på denne adresse i kannike-residensen. Det nuværende hus på Skolegade 1c i Ribe er fra 1837.
Niels Torkildsen boede på denne adresse i kannike-residensen. Det nuværende hus på Skolegade 1c i Ribe er fra 1837.
1528. Køber stor Gård fra 1496 i Ribe. Gården eksisterer den dag i dag og var fra 1708 og indtil kommunesammenlægningen i 2007 Ribes Rådhus. Siden byens museum. Selv boede han antagelig i Kannike residensen, Skolegade 1C, overfor våbenhuset til Ribe Domkirke. Det hus man finder på adressen i dag er opført i 1837 og er således ikke Niels Torkildsens originale bolig, men der findes en overligger over hoveddøren, der bærer hans våben samt årstallet 1519. Desuden finder man her hans valgsprog: "Cristus Vincit" (Kristus sejrer). Særligt interessant er det, at overliggeren de facto bærer Niels Torkildsens våben, skønt den er dateret året før adelsbrevet fra 1520.

Tekst: Jørgen Verner Hansen og Hans Jørgen Rosenstjerne Kølle på wikitree.com

Fotograf Hjart. Billedet er publiceret på Wikimedia Commons under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International licens

---------------------------------------------------------------------

Mail fra Overinspektør Morten Søvsø, Arkæologi & Samling, Sydvestjyske museer, januar 2023:

"Årstallet på døroverliggeren er ikke helt let at tyde, men de fleste er enige om, at der må stå 1529. Husets bygherre, kannik Niels Torkildsen, blev adlet i 1520, og fik først da ret til at føre den syvoddede stjerne som våben. Han blev også først kannik i Ribe i 1525.

Derfor må der stå 1529."

Kilde: "Indskrifter fra gamle Bygninger i Ribe." Af forhenv. Købmand C.N.Termansen, Ribe, bragt i tidsskriftet Fra Ribe Amt 1918, p. 651-652 
  2 jan. 2023
Jørgen Pedersen Rentemester ejede denne ejendom, det nuværende Nederdammen 31 i Ribe
Jørgen Pedersen Rentemester ejede denne ejendom, det nuværende Nederdammen 31 i Ribe
 
  31 dec. 2022
Virksomheden Terpager & Co
Virksomheden Terpager & Co
Den anden del er en café 
  31 dec. 2022
Niels Pedersen Terpagers gård, Mellemdammen 18 i Ribe, som nu er en virksomhed under navnet Terpager & Co. Virksomheden består af to dele, en købmandsforretning i gammel stil og en café.
Niels Pedersen Terpagers gård, Mellemdammen 18 i Ribe, som nu er en virksomhed under navnet Terpager & Co. Virksomheden består af to dele, en købmandsforretning i gammel stil og en café.
Fotograf PHE77. Billedet er publiceret på Wikimedia Commons under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International licens

Huset blev ifølge kulturarv.dk fredet i 1918. 
  31 dec. 2022
Virksomheden Terpager & Co
Virksomheden Terpager & Co
Den ene del er en købmandsforretning i gammel stil 
  31 dec. 2022
Porten til Terpagers gård, Mellemdammen 18 i Ribe. 2022
Porten til Terpagers gård, Mellemdammen 18 i Ribe. 2022
Efter 2018 er porten renoveret og bragt tilbage til sit oprindelige udseende. 
  31 dec. 2022
Porten til Terpagers gård, Mellemdammen 18 i Ribe. 2018.
Porten til Terpagers gård, Mellemdammen 18 i Ribe. 2018.
Fotograf PHE77. Billedet er publiceret på Wikimedia Commons under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International licens 
  31 dec. 2022
Epitaf over Peder Jensen Hegelund og hans tre hustruer i Ribe Domkirke
Epitaf over Peder Jensen Hegelund og hans tre hustruer i Ribe Domkirke
7) (Fig. 380). Efter 1614, biskop Peder Hegelund
og hans tre hustruer: Anna, Margreta og Anna, sat
af sidstnævnte, der døde 1640. Gravskriften er
anbragt i to spalter som på den gravsten, Hegelund
1612 lod lægge over sin og sin (3.) hustrus grav
(sml. fig. 480);
det synes da også ord for ord at være gravstenens (af
Hegelund forfattede) tekst, som 3. hustru har
ladet overføre til epitafiet.17 Efter to religiøse
vers på henholdsvis latin og dansk følger i
første spalte: »Petrus Joannis Hegelund, Ripensis.
Ludimagister X, Lector VIII Annos, Pastor
VII, Superatten: XIX †1614 Ætatis LXXIII ipso
die concordiæ sc(ilicet) 18. Febrvary. Hic prope
consortes thalami tvmvliqve qviesco: nos fove,
et æternvm Christe Redemtor A M A«18 (Peder
Jensen Hegelund, lærer (ved skolen) 10 år,
(teologisk) lektor 8 år, præst 7 år, biskop 19 år,
†1614, den 18. febr. - Her, nær mine ledsagere i
ægteskabet og graven, hviler jeg. Støt og elsk
os i al evighed, Kristus Genkøberen). De afsluttende
initialer »AMA« (=elsk) spiller sikkert på de tre
hustruers initialer. De personalhistoriske oplysninger
svarer helt til dem på †epitaf nr. 7, og det samme er
tilfældet med de tre hustruers, som optager den
midterste del af anden spalte.

Kilde: Nationalmuseets værk om Ribe Domkirke, p. 555-56 
  31 dec. 2022
Epitaf over Hans Tausen i Ribe Domkirke.
Epitaf over Hans Tausen i Ribe Domkirke.
4) (Fig. 374). Mellem 1580-88. Hans Tausen.
Opsat af hans svigersøn og efterfølger i andet
led, biskop Hans Laugesen (jfr. †epitaf nr. 8,
s. 576) med en lang biografi i storfeltet, på
latin, og en kortere i postamentfeltet, på dansk;
teksten er forfattet af Peder Hegelund, medens
han (1580-88) var teologisk læsemester (jfr.
†epitafier nr. 6-7).

Oversættelse af den latinske tekst:
(Herren, den bedste,
den største, frelseren. - Visselig (hviler) her
den værdige Hans Tausen, hvis navn al eftertid
vil dyrke i evig erindring. Thi ved Guds forsyn
blev han den første forkynder i vort århundrede
for genopbygningen af den himmelske lære
(evangeliske) i Danmark. Sendt til Tyskland
for, gennemtrængt af den papistiske vranglære,
at vende tilbage som den sammes trofaste
forkæmper begav han sig efter ved guddommelig
indskydelse at have ændret sine studieplaner,
da han befandt sig ilde i Löwen og Køln, til
Wittenberg, og da han dér med utrolig lærelyst,
havde hørt dr. Luther på andet år, blev
han kaldt tilbage til fædrelandet, førend han
havde planlagt. Den tilbagevendte kastedes af
de korsbærende Antvorskoviensere (Johannitterne),
på grund af hans faste forkyndelse af
den erkendte sandhed, i et stinkende og mørkt
tårn. Derfra blev han sendt til Viborg for enten
ved trusler, magt eller ved et hvilketsomhelst
lokkemiddel at blive tvunget bort fra den sande
forkyndelse. Længe, med en heltemodig karakters
store energi, ligesom stræbende efter den
herlige martyrpalme, ja, end ikke da han var
kastet i fængsel, afstod han fra med høj røst at
undervise den tilstrømmende mængde gennem
vinduet. Efter forskellige, men dog frugtbare
forsøg gennem seks anstrengende år kaldte den
høje konge, Frederik I., ham til København.
Da denne havde forladt de levendes tal, fik vor
Tausen befaling til at fjerne sig fra Skåne og
Sjælland. Men midt under rejsen blev han efter
opfordring af den ædle mand hr. Mogens Gjøe
kaldt tilbage og modtaget i byen under borgernes
store jubel og fortsatte, som han havde
begyndt (endog under den hårdeste belejring
(1535-36)), standhaftigt med sin undervisning.
Hvilke trængsler han her har set, og hvilken
modstand han har slået ned gennem hele ni år
kan ikke siges i få ord. Endelig kaldt til
Roskilde bestred han først prædikantens,
så læsemesterens hverv på udmærket måde i fire år. Til
sidst blev han overført til ledelsen af kirkerne i
dette Ribe stift, og efter at han med rosværdig
årvågenhed havde styret dem i 20 år, sov han,
udstyret med himmelsk adgangskort, roligt
ind i sin alders 67. år. - Herefter rosende ord
om hans biskoppelige arbejde, hans skrifter og
hans udholdenhed i modgang og teksten slutter:
Født år 1494 i Birkinde sogn på Fyn, levede
under fire konger, døde år 1561 9. (fejl for 11.,
IX for XI) nov. i den fjerde time).

Postamentets danske biografi lyder: »Salig
M(agister) Hans Taussøn som udi vor tid vaar
den første Euangeliske Prædickere her vdi /
Riget og lærde i Viborg Kiøbenhaffn Roskild
og her i Ribe XXXVI aar, vnder atskillige
største / forfølgelse. Hand afflede iiij børn met
sin første hustru Dorothea, som døde oc ligger
begraffuit vdi / S. Nicolai Kircke Kiøbenhaffn
oc IX Børn med sin anden hustru Anna Andersdaatter,
som døde her vdi / Ribe Anno
MDLXX. S. Bartholomæj dag oc hviles her
hoss hannem.« I gavlfeltet et valgsprog
på latin, et forenklet citat fra 1. Mos. 30,33: »I
morgen skal min retfærdighed svare for mig.«,
mens topstykket giver et citat fra Matt. 10,32-
33: »Huo som mig bekiender for Menniskene«
etc. Endelig indeholder frisefeltet stifter-
indskriften, to latinske disticha: Disse
monumenter satte jeg, Lauges’s søn (gnatvs Lagonivs),
din efterfølger, for dig ærværdige svigerfader
Tausøn etc. samt »Iohannes Lagonivs S(ocero)
R(everendo) F(ecit) F(ieri)«. (Hans Laugesen
lod udføre for sin ærværdige svigerfader, sml.
maleriet s. 483). Gyldne indskrifter, de latinske
med versaler, de danske med fraktur, topstykkets
med en fed, moderne udseende skrift.

Kilde: Nationalmuseets værk om Ribe Domkirke, p. 551-553 
  31 dec. 2022
Portræt af Hans Jessen Søhane i Ribe Domkirke.
Portræt af Hans Jessen Søhane i Ribe Domkirke.
Malet 1604. Billedet var tidligere »omskabt« til et portræt af Hans Laugesen (bisp 1569-94) og forsynet med hans navn.

Tekst fra Nationalmuseets værk om Ribe Domkirke, p. 493.

This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.
Billedet er taget af fotograf Hart, 24. september 2022. 
  30 dec. 2022
Udsnit af epitafie med Hans Jessen Søhane, sønnen Niels Hansen og to sønner, som døde som små
Udsnit af epitafie med Hans Jessen Søhane, sønnen Niels Hansen og to sønner, som døde som små
Det samlede epitafie i Ribe Domkirke består også af hustruen Karine Nielsdatter Tovskov og ægteparrets 3 døtre, som døde som små 
  30 dec. 2022
Epitafie med Hans Jessen, Karine Nielsdatter Tovskov og deres fælles børn
Epitafie med Hans Jessen, Karine Nielsdatter Tovskov og deres fælles børn
Epitafie i Ribe Domkirke 
  30 dec. 2022
Den originale døroverligger over indgangspartiet på huset i Skolegade 1C.
Den originale døroverligger over indgangspartiet på huset i Skolegade 1C.
Døroverliggeren befinder sig på Museet Ribe Vikinger.

This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license. Billedet er taget i 2017 af Thomas Dahlstrøm Nielsen 
  30 dec. 2022
Døroverliggeren over indgangspartiet på huset Skolegade 1C.
Døroverliggeren over indgangspartiet på huset Skolegade 1C.
Der er tale om en kopi, den originale døroverligger befinder sig på Museet Ribe Vikinger. Årstallet er 1529.

This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license. Billedet er taget i 2017 af Thomas Dahlstrøm Nielsen 
  30 dec. 2022
Artikel af Aage Trolle Blumensaadt i Børsen d. 9. juni 1935 i anledning af 100 års jubilæet for N.N.Blumensaadts Fabriker d. 20. juni 1935
Artikel af Aage Trolle Blumensaadt i Børsen d. 9. juni 1935 i anledning af 100 års jubilæet for N.N.Blumensaadts Fabriker d. 20. juni 1935
Nederste halvdel.

Tak til Peter Skovgaard Utzon, Profilredaktør & Faktachef ved dagbladet Børsen, som venligst har givet tilladelse til at bringe artiklen. 
  5 dec. 2022
Artikel af Aage Trolle Blumensaadt i Børsen d. 9. juni 1935 i anledning af 100 års jubilæet for N.N.Blumensaadts Fabriker d. 20. juni 1935
Artikel af Aage Trolle Blumensaadt i Børsen d. 9. juni 1935 i anledning af 100 års jubilæet for N.N.Blumensaadts Fabriker d. 20. juni 1935
Øverste halvdel

Tak til Peter Skovgaard Utzon, Profilredaktør & Faktachef ved dagbladet Børsen, som venligst har givet tilladelse til at bringe artiklen. 
  5 dec. 2022
Quedens Gård, også kaldet Jens Lauridsen Baggesens Gård eller J.L. Baggesens Gård, i Storegade/Overdammen 10 i Ribe.
Quedens Gård, også kaldet Jens Lauridsen Baggesens Gård eller J.L. Baggesens Gård, i Storegade/Overdammen 10 i Ribe.
Efter den store ildebrand i 1580 lod købmand og senere rådmand Ebbe Mogensen opføre en ejendom med gavlen vendt mod Storegade og 15 fag langs Sortebrødregade. Ebbe Mogensen havde været svend hos Bagge Jensen på Nederdammen og var i 1574 blevet gift med en af husets døtre, Anne Baggesdatter.
I midten af 1600-tallet købte et oldebarn af Bagge Jensen, studehandler og pengemester Laurids Baggesen, der boede på Torvet, Ebbe Mogensens købmandsgård....Laurids Baggesen døde i 1655, kort efter købet af gården....hans sønner Peder Lauridsen Baggesen og Jens Lauridsen Baggesen arvede ejendommen.....Jens Lauridsen Baggesen ægtede i 1680 Susanne Pedersdatter Wedel, og snart efter optræder han i dokumenterne som eneejer af købmandsgården, mens broderen ses at bebo sin afdøde fars ejendom på Torvet. Det nygifte par ombyggede den gamle ejendom langs Sortebrødregade, ligesom de udvidede grunden mod øst og syd.

Kilde til ovenstående tekst:
By, marsk og geest, Kulturhistorisk årbog for Ribe-egnen, Den antikvariske Samling i Ribe, Forlaget Liljebjerget, 2007, nr. 19, Uwe Dall: ”Stat Wandrings Mand og Læs” – slægterne i et ripensisk hus og deres gravminder 1591 - 2003, p. 63

Til højre i billedet et kig ned i Sortebrødregade, se næste billede 
  24 sep. 2022
Quedens Gård set fra Sortebrødregade
Quedens Gård set fra Sortebrødregade
Se teksten til billedet ovenfor 
  24 sep. 2022
Hotel Dagmar i Ribe
Hotel Dagmar i Ribe
Laurids Thøgersen: "Han ejede og bebode den nuværende Gjæstgivergård på Torvet, hvilken grundmurede Gård han rimeligvis har opbygget efter Branden 1580, og var en velhavende Mand."

Kilde: Ribe Bys Historie og Beskrivelse fra Reformationen indtil Enevoldsmagtens Indførelse (1536-1660), af J.F.Kinch, Kjøbenhavn, 1884, bind 2, p. 234

Var Porsborg et fornemt Hus, gjaldt dette i ikke mindre Grad Nabogaarden paa Østsiden af Torvet — nuværende »Hotel Dagmar« — der oprindelig bestod af to selvstændige, grundmurede Huse med fælles Facade og ligeledes var bygget umiddelbart efter Branden 1580. En Tid lang havde Købmand Laurids Baggesen siddet inde med Ejendommen, der efter hans Død 1655 overtoges af Sønnen Peder Lauridsen Baggesen, som var Raadmand og hørte til Ribes mest velstaaende Mænd. Denne afhændede den atter 1703 til Præsidenten Casten Worm, som flyttede ind i den og residerede her til sin Død 1750, hvorpaa hans Efterfølger i Præsidentembedet Peder Ussing rykkede ind i Gaarden.

Kilde: Ribe Bys Historie 1660-1730, p. 128 
  24 sep. 2022
Indskrift på det nuværende hus i Skolegade 4 tæt på domkirkepladsen i Ribe, hvor Liljebjerget oprindeligt lå.
Indskrift på det nuværende hus i Skolegade 4 tæt på domkirkepladsen i Ribe, hvor Liljebjerget oprindeligt lå.
Anders Sørensen Vedel boede her fra ca 1581 indtil sin død d. 13. februar 1616 med sin anden hustru Mette Hansdatter Laugesen og deres fælles børn. I forbindelse med skiftet efter faderen i 1620 overtager sønnen Søren Andersen Vedel ejendommen. Formentlig bor moderen i huset indtil sin død i 1633. Det var hendes farfar, Lauge Steffensen, som i 1545 byggede ejendommen.

Kilde: Ribe Bys Historie, bd. 2, pp. 274-282 
  11 sep. 2022
Huset på det sted, hvor Liljebjerget oprindeligt lå
Huset på det sted, hvor Liljebjerget oprindeligt lå
Nuværende adresse Skolegade 4. Se indskriften på billedet ovenfor 
  11 sep. 2022
Ide Clausdatter Grave og døtrene Gunder og Margrethe. Epitafium fra Skt.Kathrine kirke
Ide Clausdatter Grave og døtrene Gunder og Margrethe. Epitafium fra Skt.Kathrine kirke
 
  4 aug. 2022
Udsnit af epitafiet over Carsten Olufsen, hustruen Ide Clausdatter Grave og deres børn Casper, Gunder, Lene og Margrethe
Udsnit af epitafiet over Carsten Olufsen, hustruen Ide Clausdatter Grave og deres børn Casper, Gunder, Lene og Margrethe
 
  4 aug. 2022
Carsten Olufsen, hustruen Ide Clausdatter Grave og deres børn. Epitafium, som endnu ikke er genopsat i kirken august 2022
Carsten Olufsen, hustruen Ide Clausdatter Grave og deres børn. Epitafium, som endnu ikke er genopsat i kirken august 2022
Epitafiets gamle plads var nordligst på korets
østvæg, lige over parrets gravsten (Galthen
1792, s. 153). Efter at det i en årrække havde
været skrøbeligt og revnet flere steder, med fare
for nedstyrtning, blev det 1890 nedtaget på
kirkesynets foranledning, og delene hensat i
kirkens materialrum.9 Efter restaureringen
1918-32, da stykkerne blev henlagt i kælderen,
og maleriet opsat i præsteværelset, har der til
stadighed været planer om epitafiets genopsætning.
Som en forberedelse hertil er epitafiedelene 1983
blevet samlet på en træreol i kælderen
og maleriet sendt til konservering

Kilde: Nationalmuseets værk om Skt.Kathrine kirke, p. 781f 
  4 aug. 2022
Lillienskjold - Våbenskjold©
Lillienskjold - Våbenskjold©
Tak til Finn Holbek 
  24 jun. 2022
Apoteker Lotze foran indgangen til Lotzes have
Apoteker Lotze foran indgangen til Lotzes have
 
  19 jun. 2022
Lotzes have, stenhøjen i den østlige del
Lotzes have, stenhøjen i den østlige del
Apoteker Lotze ses ved båden, hans kone Christiane sidder på øen med familiens hund. 
  19 jun. 2022
Lotzes have
Lotzes have
Billede 3 
  19 jun. 2022
Lotzes have
Lotzes have
Billede 2 
  19 jun. 2022
Lotzes have
Lotzes have
Billede 1 
  19 jun. 2022
Apoteker Jannik Andersen
Apoteker Jannik Andersen
Portræt malet på sort glas forestillende apoteker Jannik Andersen (1774-1854), der drev Løveapoteket 1808-1853 og var den, der købte den grund, som siden blev apotekerhave og kendt som Lotzes have.

Odense Bys Museers tekst til billedet, som de venligst har givet tilladelse til at bringe her på siden 
  16 jun. 2022
Løveapoteket. Udsigten over Overgade 2, Lotzes gård og Overgadekvarteret.
Løveapoteket. Udsigten over Overgade 2, Lotzes gård og Overgadekvarteret.
 
  15 jun. 2022
Lotzes gård
Lotzes gård
Billede 5

 
  15 jun. 2022
Lotzes gård
Lotzes gård
Billede 4

 
  15 jun. 2022
Lotzes gård
Lotzes gård
Billede 3

 
  15 jun. 2022
Lotzes gård
Lotzes gård
Billede 2

 
  15 jun. 2022
Lotzes gård
Lotzes gård
Billede 1
 
  15 jun. 2022
N.N.Blumensaadts Fabriker
N.N.Blumensaadts Fabriker
Farvelagt litografi. 
  11 jun. 2022
Sankt Nicolai Kirke i Køge
Sankt Nicolai Kirke i Køge
 
  8 jun. 2022
Køge apotek. Nicolai Nielsen Blumensaadt var ejer af apoteket fra 3. marts 1790 til 1799.
Køge apotek. Nicolai Nielsen Blumensaadt var ejer af apoteket fra 3. marts 1790 til 1799.
Bygningen blev opført i 1677 og er i dag fredet. Bygningen blev opført af apoteker Jørgen Berendsen, og den har siden da været anvendt som apotek. Kilde kulturarv.dk 
  8 jun. 2022
Skiltet ved Køge apotek
Skiltet ved Køge apotek
 
  8 jun. 2022
Indgangen til Køge apotek.
Indgangen til Køge apotek.
 
  8 jun. 2022
Johannes Friis' segl 1388
Johannes Friis' segl 1388
 
  17 maj 2022
Rosenstjerne våbenskjold
Rosenstjerne våbenskjold
Ved patentet tillagdes der kannikken Niels Torkildsen følgende våben: En med en rød rose belagt syvoddet sølvstjerne i blåt. På hjelmen to nøgne arme hver holdende i hånden en rød rose på krydsvis stillede grønne stilke.

Tak til Finn Holbek 
  30 apr. 2022

Dokumenter

 Ikon   Beskrivelse   Knyttet til   Sidst ændret 
Mandtal Odense 1672
Mandtal Odense 1672
Barbra, sl. M. Jørgen Jørgensens, 53
Hendes søster Mette Mule, 63
1 Datter Anne Christine Jørgensdatter, 18
1 Tjenestepige, Maren Rasmusdatter, 20 
  4 jan. 2023
Navne, Berlingske Tidende, fredag d. 29. september 1989
Navne, Berlingske Tidende, fredag d. 29. september 1989
Omtale af Edith Haugsted i anledning af hendes 80 års fødselsdag d. 30. september 1989

Tak til Berlingske Tidende, v/ Ida Damgaard Andersen, som pr. @ d. 22. maj 2015 har givet tilladelse til at bringe omtalen.

Det har ikke været muligt at forbedre kvaliteten af kopien 
  18 okt. 2022
Efter Hans Nielsens død i 1730 anmoder hans enke Kathrine om lov til at beholde hendes mands tjeneste som kontrollør og lade den bestyre af en fuldmægtig, indtil sønnen Christian Luffe kan overtage den, når han bliver voksen. Men han får ikke stillingen.
Efter Hans Nielsens død i 1730 anmoder hans enke Kathrine om lov til at beholde hendes mands tjeneste som kontrollør og lade den bestyre af en fuldmægtig, indtil sønnen Christian Luffe kan overtage den, når han bliver voksen. Men han får ikke stillingen.
 
  10 okt. 2022
Anna Dorthe Gjødesdatter og Søren Nielsen Lunds børn
Anna Dorthe Gjødesdatter og Søren Nielsen Lunds børn
 
  24 sep. 2022
Johan Bendtsen Grøn får 18/5 1714 oprejsning på en sag vedrørende hans hustru Maren Jensdatter
Johan Bendtsen Grøn får 18/5 1714 oprejsning på en sag vedrørende hans hustru Maren Jensdatter
 
  10 sep. 2022
Ribe grundtakst 1693 for Anne Pedersdatter Terpager. I skatteregnskab 1705 efterretninger om hendes tre børnebørn
Ribe grundtakst 1693 for Anne Pedersdatter Terpager. I skatteregnskab 1705 efterretninger om hendes tre børnebørn
 
  27 aug. 2022
Ferdinand Alexander Friis, adresser i København
Ferdinand Alexander Friis, adresser i København
 
  25 aug. 2022
Gustav Reinhold Fochen og Magdalene Sofie Geistlers børn
Gustav Reinhold Fochen og Magdalene Sofie Geistlers børn
 
  6 aug. 2022
Karen Nielsdatter og Jep Pedersen Eenholms børn
Karen Nielsdatter og Jep Pedersen Eenholms børn
 
  3 aug. 2022
Ellen Marie Pedersdatter og Niels Pedersen Høghs børn
Ellen Marie Pedersdatter og Niels Pedersen Høghs børn
 
  11 jul. 2022
Sønnen Mikkel født d. 7. november 1711, død d. 31. marts 1712
Sønnen Mikkel født d. 7. november 1711, død d. 31. marts 1712
Se de øvrige børn nedenfor under Dokument nr. 1. Af disse blev kun sønnen Peder voksen, han blev guldsmed i Horsens og en velhavende mand. Se nærmere i kilde S4427 anført i kildeoversigten nederst på siden (p. 65) 
  10 jul. 2022
Jørgen Pedersen Høeghs børn med ægtefællerne Anne Mikkelsdatter og Helene Dorothea Guldberg
Jørgen Pedersen Høeghs børn med ægtefællerne Anne Mikkelsdatter og Helene Dorothea Guldberg
Dokument nr. 1 
  10 jul. 2022
Jørgen Pedersen Høeghs børn med ægtefællerne Anne Mikkelsdatter og Helene Dorothea Guldberg
Jørgen Pedersen Høeghs børn med ægtefællerne Anne Mikkelsdatter og Helene Dorothea Guldberg
Dokument nr. 2 
  10 jul. 2022
Gjertrud Munks og Peder Jørgensen Flensborgs børn
Gjertrud Munks og Peder Jørgensen Flensborgs børn
 
  8 jul. 2022
Nekrolog over Johan Andreas Paulsen i Berlingske Tidende d. 7. februar 1838
Nekrolog over Johan Andreas Paulsen i Berlingske Tidende d. 7. februar 1838
Nyborg (fejl for Odense) - Vor By har mistet en saare brav og virksom Borger i Kirkeværge og Brygger Paulsen, som i Gaar Aftes, efter længere Tids Sygdom, endte sit daadrige Liv. Som Værge for St. Knuds Kirke i over 18 Aar har den Afdøde selv sat sig et smukt og hædrende Minde. thi Kirken har ej alene under hans Værgemaal modtaget mange Forskiønnelser, men dens Gjeld er desuagtet bleven betydelig formindsket. Det smukke Anlæg ved Gymnasiet skyldes ogsaa den Afdøde. Han gavnede desuden Samfundet som eligeret Borger i flere Stillinger og Medlem af offentlige Commissioner, og i disse fremlyste altid hans driftige Aand og velvillige Hjerte. Ved sin Flid og Virkelyst havde han bragt det dertil, at han ejede en af de største og skiønneste Gaarde her i Byen. og drev i samme et betydeligt Brænderi, forenet med et stort Øl- og Eddikebryggeri. For et Aarstid siden var den Afdøde endnu i sin fulde Manddomskraft, og Ingen troede da, at denne muntre og livlige Mand, hvem Forsynet syntes ret at have bestemt en høj Alderdom, og en glad og venlig Aften, skulde svækkes pg borfaldes fra det Borgersamfund, hvor han var almindelig elsket og agtet.  
  15 jun. 2022
Tobias Andreas Frederik Paulsen annoncerer i Hempels Avis moderens begravelse d. 10. april 1856
Tobias Andreas Frederik Paulsen annoncerer i Hempels Avis moderens begravelse d. 10. april 1856
 
  15 jun. 2022
Johanne Nicoline Andersens begravelse. Hun blev overført fra Trinitatis Kirkes kapel til Garnisons kirkegård
Johanne Nicoline Andersens begravelse. Hun blev overført fra Trinitatis Kirkes kapel til Garnisons kirkegård
Information på politiets registerblade, kilde Københavns Stadsarkiv, Begravelsesprotokoller 
  15 jun. 2022
Jens Jensen Kølholt og Margrethe Jensdatter Brøndum (Friis) opretter i 1721 testamente
Jens Jensen Kølholt og Margrethe Jensdatter Brøndum (Friis) opretter i 1721 testamente
Margrethe Jensdatter Brøndum (Friis) er da 66 år og barnløs 
  15 maj 2022
Johan Hansen Buch og Margrethe Jensdatter Brøndums tre børn, der døde som små
Johan Hansen Buch og Margrethe Jensdatter Brøndums tre børn, der døde som små
 
  15 maj 2022

Gravsten

 Ikon   Beskrivelse   Kirkegård   Status   Knyttet til   Sidst ændret 
Gravsten på Holmens kirkegård for Gustav Adolph Friis og hustru Clara Marie Holm
Gravsten på Holmens kirkegård for Gustav Adolph Friis og hustru Clara Marie Holm
 
     5 jul. 2022
Gravsten for Anna Mathilde Haugsted og Herman Godske Trolle på Holmens kirkegård
Gravsten for Anna Mathilde Haugsted og Herman Godske Trolle på Holmens kirkegård
 
     31 maj 2022
Gravsten for Hans Nielsen Friis og hustru Lene Kjeldsdattter i Ribe Domkirke
Gravsten for Hans Nielsen Friis og hustru Lene Kjeldsdattter i Ribe Domkirke
Øvre del 
     17 maj 2022
Gravsten for Martha Dillman og James Robert Olson
Gravsten for Martha Dillman og James Robert Olson
 
     10 maj 2022
Gravsten for Dorte Olufsdatter Roed og Hans Jacobsen i Skt. Kathrine kirke i Ribe
Gravsten for Dorte Olufsdatter Roed og Hans Jacobsen i Skt. Kathrine kirke i Ribe
 
     3 maj 2022

Personer

 ID   Efternavn, Fornavn   Født/Døbt   Beliggenhed   Sidst ændret 
I12111 
Sandbye, Axel Jacobsen 
f.   Sandby  4 jan. 2023
I12109 
Falster, Karen Jørgensdatter 
   4 jan. 2023
I12110 
Falster, Anne Christine Jørgensdatter 
f. ca. 1654  Odense  4 jan. 2023
I7795 
Falster, Jørgen Jørgensen 
f. 28 maj 1601  Stubbekøbing  4 jan. 2023
I7665 
Pedersen Rentemester, Jørgen 
f. før 1510  Ribe  31 dec. 2022
I11048 
Baggesen, Jens Lauridsen 
f. 19 nov. 1650  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  31 dec. 2022
I11099 
Terpager, Niels Pedersen 
f. 1618   31 dec. 2022
I7160 
Hegelund, Peder Jensen 
f. 9 jun. 1542  Ribe  31 dec. 2022
I11253 
Tausen, Hans 
f. ca. 1494  Birkende, Fyn  31 dec. 2022
I7246 
Jessen, Hans 
f. 25 nov. 1532  Ribe  30 dec. 2022
I11233 
Torkildsen, Niels 
   30 dec. 2022
I12108 
Ebbesen, Marinus 
   11 dec. 2022
I1985 
Ipsen, Anna Gerthra 
f. 6 jun. 1891  Harboøre, Vandfuld, Ringkøbing  11 dec. 2022
I5016 
Worsøe, Poul Møhl 
f. 11 apr. 1890  Ørbæk, Vindinge, Svendborg  11 dec. 2022
I428 
Blumensaadt, Betty Marie Cathinka 
f. 12 apr. 1888  Vor Frue, Odense, Odense  11 dec. 2022
I4893 
Wendelboe, Thomas Rasmus Sofus 
f. 20 okt. 1838  Vor Frue, Odense, Odense  5 dec. 2022
I444 
Blumensaadt, Oscar Emil 
f. 27 jun. 1856  Vor Frue, Odense, Odense  5 dec. 2022
I443 
Blumensaadt, Niels Nicolai 
f. 7 mar. 1855  Vor Frue, Odense, Odense  5 dec. 2022
I4837 
Wendelboe, Marie Cathinka 
f. 9 sep. 1834  Vor Frue, Odense, Odense  5 dec. 2022
I439 
Blumensaadt, Nicolai Nielsen 
f. 28 maj 1760  Sønder Skast, Højer, Tønder  5 dec. 2022
I12100 
Sørensen, Hans Ludvig 
f. 8 dec. 1889  Faurbo, Særslev, Skippinge, Holbæk  11 nov. 2022
I10579 
Beck, Jeppe Jensen 
f. 1711  Fjelstrup, Sønder Tyrstrup, Haderslev  31 okt. 2022
I12103 
Sørensen, Svend Aage 
f. 6 mar. 1922  Stenhøj, Syvendekøb Mark, Skamstrup, Tuse, Holbæk  31 okt. 2022
I12102 
Sørensen, Hans Meinert 
f. 16 apr. 1920  Stenhøj, Syvendekøb Mark, Skamstrup, Tuse, Holbæk  31 okt. 2022
I12101 
Sørensen, Erik Johannes 
f. 16 apr. 1920  Stenhøj, Syvendekøb Mark, Skamstrup, Tuse, Holbæk  31 okt. 2022
I12104 
Sørensen, Henny Margrethe 
f. 1 mar. 1927  Jyderup, Tuse, Holbæk  24 okt. 2022
I12105 
Sørensen, Edith Lydia 
f. 9 nov. 1928  Jyderup, Tuse, Holbæk  24 okt. 2022
I12107 
Sørensen, Villy Mogens 
f. 1 feb. 1935  Jyderup, Tuse, Holbæk  24 okt. 2022
I12106 
Sørensen, Ole Søren 
f. 21 jun. 1932  Jyderup, Tuse, Holbæk  24 okt. 2022
I2658 
Larsen, Mary Kristine 
f. 27 nov. 1897  Høed, Jyderup, Tuse, Holbæk  24 okt. 2022
I7304 
Haugsted, Edith Lilian 
f. 30 sep. 1909  Sankt Jacob, Sokkelund, København  17 okt. 2022
I12099 
Hansen, Anders 
   16 okt. 2022
I12096 
Hjort, Boild Madsdatter 
   16 okt. 2022
I12098 
Terpager, Ingvard Jensen 
f. ml. 1588 og 1594  Ribe  16 okt. 2022
I12097 
Terpager, Maren Jensdatter 
f. ml 1587 og 1593  Ribe  16 okt. 2022
I12032 
Terpager, Jens Pedersen 
   16 okt. 2022
I12033 
Pedersdatter, Anne 
f.   Bramming  16 okt. 2022
I11410 
Terpager, Peder Jensen 
f. 1579   16 okt. 2022
I12085 
Terpager, Karine Jensdatter 
   16 okt. 2022
I11777 
Terpager, Peder Gregersen 
f. ca. 1659  Ribe  14 okt. 2022
I11414 
Terpager, Gregers Pedersen 
f. 1632  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  14 okt. 2022
I11775 
Nielsen, Frands 
f. maj 1620  Ribe  14 okt. 2022
I11767 
Terpager, Claus Pedersen 
f. 1627  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  14 okt. 2022
I12088 
Nielsen, Niels 
   14 okt. 2022
I12094 
Nielsen, Nn 
   14 okt. 2022
I12093 
Nielsdatter, Anne 
f. 16 dec. 1613  Ribe  14 okt. 2022
I12095 
Madsen, Clemend 
   14 okt. 2022
I11411 
Gregersdatter, Dorete 
f. 10 sep. 1595  Ribe  14 okt. 2022
I12092 
Nielsen, Niels 
   14 okt. 2022
I12091 
Nielsdatter, Anne 
   14 okt. 2022
I12090 
Nielsdatter, Karine 
   14 okt. 2022
I12089 
Knudsdatter, Anne 
   14 okt. 2022
I12086 
Jerne, Eske Jørgensen 
f.   Jerne  14 okt. 2022
I12087 
Terpager, Klavs Jensen 
   14 okt. 2022
I11766 
Terpager, Jens Pedersen 
f. 1624  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  13 okt. 2022
I11720 
Nielsen, Hans 
f. 1677  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  13 okt. 2022
I11719 
Andersen, Hans 
   12 okt. 2022
I12078 
Luffe, Johannes Johansen 
f. 1705  Oxford, England  12 okt. 2022
I12075 
Luffe, Anne Margrethe Nielsdatter 
f. 1714  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  12 okt. 2022
I12076 
Luffe, Christiane Marie Nielsdatter 
f. 1720  Skt.Kathrine, Ribe, Ribe  12 okt. 2022
I12077 
Morell, Peder 
   12 okt. 2022
I12073 
Luffe, Cathrine 
f. 1685  Oxford, England  11 okt. 2022
I12084 
Luffe, Catharina Nielsdatter 
f. 1728  Hjerting, Guldager, Skast, Ribe  11 okt. 2022
I12074 
Luffe, Christian Nielsen 
f. 1724  Hjerting, Guldager, Skast, Ribe  11 okt. 2022
I12080 
Kramer, Hanne Nielsdatter 
f. 1727  Brøns, Hviding, Tønder  10 okt. 2022
I12083 
von Koplau, Ditlev Diderik 
   10 okt. 2022
I12079 
Koplau, Anna Dorothea Ditlevsdatter 
   10 okt. 2022
I11082 
Vedel, Søren Pedersen 
f. 1662  Rejsby  10 okt. 2022
I11161 
Clausen, Mette Dorothea Nicolaisdatter 
f. ca. 1665   10 okt. 2022
I12082 
Vedel, Mette Margrethe Sørensdatter 
   9 okt. 2022
I12081 
Vedel, Cathrine Sørensdatter 
   9 okt. 2022
I11728 
Frausing, Andreas Jensen 
   24 sep. 2022
I11731 
Fridsch, Peder Madsen 
f. 7 jun. 1712  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  24 sep. 2022
I11681 
Baggesen, Peder Jensen 
f. 24 dec. 1685  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  24 sep. 2022
I7766 
Baggesen, Peder 
f. 1604  Ribe  24 sep. 2022
I7767 
Baggesen, Laurids 
f. 1606  Ribe  24 sep. 2022
I7182 
Baggesen, Bagge Pedersen 
f. 1578  Ribe  24 sep. 2022
I11045 
Baggesen, Peder Lauridsen 
f. 1647  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  24 sep. 2022
I11120 
Worm, Carsten 
f. 28 mar. 1676   24 sep. 2022
I7772 
Baggesen, Bagge 
f. 1615  Ribe  23 sep. 2022
I12066 
Roager, Niels Jessen 
f.   Roager præstegård  11 sep. 2022
I11495 
Lime, Morten Pedersen 
f. ca. 1644  Bækbølling præstegård, Føvling  11 sep. 2022
I11499 
Grøn, Johan Bendtsen 
f. ca. 1675  Bækbølling præstegård, Føvling  11 sep. 2022
I11501 
Grøn, Bodil Bendtsdatter 
f. ca. 1682  Bækbølling præstegård, Føvling  11 sep. 2022
I11069 
Seerup, Niels Jørgensen 
f. 9 mar. 1621  Serup  11 sep. 2022
I11498 
Grøn, Bendt Olufsen 
f. ca. nov. 1639  Horsens  11 sep. 2022
I12070 
Grøn, Cathrine Johansdatter 
f. 1709  Gammelsogn, Djurs Nørre, Randers  11 sep. 2022
I12071 
Grøn, Ide Birgitte Johansdatter 
f. ca. 14 sep. 1707  Gammelsogn, Djurs Nørre, Randers  11 sep. 2022
I12072 
Grøn, Ide Johansdatter 
f. 1712  Bobøl, Føvling, Malt, Ribe  11 sep. 2022
I12069 
Jensdatter, Maren 
   10 sep. 2022
I11416 
Grøn, Karen Bendtsdatter 
f. ca. 1678  Bækbølling præstegård, Føvling  10 sep. 2022
I11417 
Terpager, Niels Hansen 
   10 sep. 2022
I12068 
Lauritsdatter, Karen 
   10 sep. 2022
I12067 
Sørensdatter, Else 
f. ca. 1643   10 sep. 2022
I12065 
Egtved, Jens Sørensen 
f. 1664  Egtved  10 sep. 2022
I12054 
Krag, Gert Christensen 
f. ca. 1652  Assels  8 sep. 2022
I11413 
Terpager, Maren Nielsdatter 
   7 sep. 2022
I11412 
Terpager, Gregers Nielsen 
f. 1653  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  7 sep. 2022
I11415 
Terpager, Hans Vandel Nielsen 
f. 5 jun. 1668  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  7 sep. 2022
I9518 
Seerup, Bagge 
f. 1684  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  5 sep. 2022
I9507 
Baggesen, Bagge 
f. 17 mar. 1644  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  5 sep. 2022
I11101 
Terpager, Maren Pedersdatter 
f. 1682  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  4 sep. 2022
I12051 
Gjødesdatter, Maren 
f. 27 feb. 1695  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  4 sep. 2022
I12063 
Mønster, Jørgen Thomsen 
   3 sep. 2022
I12064 
Christensen, Ove 
   3 sep. 2022
I12050 
Gjødesdatter, Ingeborg 
f. 1 apr. 1693  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  3 sep. 2022
I12062 
Kiær, Jens Andersen 
   3 sep. 2022
I12049 
Gjødesdatter, Hanne 
f. 20 feb. 1692  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  3 sep. 2022
I12057 
Sletting, Erik Jørgensen 
f. 1702  Bjernede  3 sep. 2022
I12048 
Gjødesdatter, Appelone 
f. 19 feb. 1688  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  3 sep. 2022
I12061 
Tersling, Elisabeth Marie Lauritsdatter 
f. ca. 1684  Tersløse  3 sep. 2022
I12060 
Lyngbye, Hans Thomsen 
f. 1672  Hørby  3 sep. 2022
I12047 
Gjødesen, Nn 
f. 9 jan. 1687  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  3 sep. 2022
I4171 
Schoonover, Sally Ann 
f. 25 mar. 1943  Des Moines, Polk County, Iowa  1 sep. 2022
I12046 
Gjødesen, Peder 
f. 23 sep. 1685  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  31 aug. 2022
I12058 
Holm, Maren Nielsdatter 
f. 23 dec. 1684  Nykøbing Mors  31 aug. 2022
I12059 
Gjødesen, Gjøde Pedersen 
   31 aug. 2022
I12045 
Gjødesdatter, Mette Kirstine 
f. 23 jun. 1684  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  31 aug. 2022
I12056 
Lime, Bertel Mathias 
f. 7 apr. 1692  Middelfart  31 aug. 2022
I12055 
Pedersdatter, Mette 
   30 aug. 2022
I12026 
Falster, Peder Christian 
   30 aug. 2022
I12005 
Terpager, Marie Vibeke 
f. ca. 1728  Mern  30 aug. 2022
I12053 
Lund, Palle Sørensen 
f. 1716  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  29 aug. 2022
I12052 
Lund, Søren Nielsen 
f. 13 maj 1682   29 aug. 2022
I12041 
Gjødesdatter, Anna Dorthe 
f. 16 sep. 1677  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  29 aug. 2022
I12042 
Gjødesen, Jens 
f. 13 nov. 1678  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  29 aug. 2022
I12044 
Gjødesen, Hans 
f. 5 mar. 1683  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  29 aug. 2022
I12043 
Gjødesen, Hans 
f. 23 feb. 1681  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  29 aug. 2022
I12040 
Gjødesen, Hans 
f. 23 aug. 1676  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  28 aug. 2022
I12029 
Colstrup, Erik Nielsen 
f. 1 nov. 1717  Stokke præstegård, Stokke, Vestfold, Norge  28 aug. 2022
I12010 
Terpager, Petra 
f. 1739  Mern  28 aug. 2022
I12031 
Distelberg, Andreas Dideriksen 
f. 30 dec. 1720  Hobro  28 aug. 2022
I11773 
Boldkier, Gjøde Hansen 
f. 2 apr. 1640  Nebel  28 aug. 2022
I12034 
Gjødesen, Hans 
   28 aug. 2022
I11771 
Jensdatter, Mette 
f. 1652  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  28 aug. 2022
I11772 
Jensdatter, Karen 
f. 1654  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  28 aug. 2022
I11769 
Terpager, Anne Pedersdatter 
f. 30 sep. 1617  Ribe  27 aug. 2022
I12030 
Riber, Anna Bruun 
f. 19 feb. 1735  Højby, Ods, Holbæk  26 aug. 2022
I12037 
Hofgaard, Karen Arnoldsdatter 
f. 1700   26 aug. 2022
I12036 
Riber, Christen Hansen 
f. 1688  Højby  26 aug. 2022
I12039 
Schipper, Anna Lauritsdatter 
   26 aug. 2022
I12038 
Distelberg, Didrik Adamssøn 
   26 aug. 2022
I12035 
Christensdatter, Abelone 
   25 aug. 2022
I11966 
Friis, Ferdinand Alexander 
f. 18 apr. 1834  Vejle, Nørvang, Vejle  25 aug. 2022
I11770 
Pedersen, Jens 
f. 1618   24 aug. 2022
I12012 
Terpager, Nn 
f.   Mern  23 aug. 2022
I12011 
Terpager, Nn 
f.   Mern  23 aug. 2022
I12002 
Terpager, Peder 
f. 1724  Mern  23 aug. 2022
I12028 
Dreves, Apollonia Knudsdatter 
   23 aug. 2022
I12009 
Arent, Hans Vilhelm Clausen 
f. 14 jul. 1731  København  23 aug. 2022
I12008 
Terpager, Hedvig Sophie 
f.   Mern  23 aug. 2022
I12006 
Terpager, Anna 
f. 23 dec. 1731  Mern  23 aug. 2022
I12007 
Hagen, Peder Haagensen 
f. 23 sep. 1718  Kristiania  23 aug. 2022
I11999 
Tiedeman, Frederik 
   23 aug. 2022
I12020 
Juul, Helena Sophie 
f. ca. 1743  København  23 aug. 2022
I11996 
Lundt, Rasmus Henriksen 
f. 8 okt. 1681  København  22 aug. 2022
I12003 
Terpager, Magdalene 
f. ca. 1733  Mern  22 aug. 2022
I12027 
Nn 
   22 aug. 2022
I12004 
Falster, Christian 
f. 1724  Vordingborg, Bårse, Præstø  22 aug. 2022
I12025 
Falster, Anna Dorothea 
f. 1755  Vordingborg, Bårse, Præstø  21 aug. 2022
I12024 
Falster, Vibeke 
f. 1753  Vordingborg, Bårse, Præstø  21 aug. 2022
I12023 
Falster, Peder 
f. 1751  Vordingborg, Bårse, Præstø  21 aug. 2022
I12021 
Falster, Lars Terpager 
f. 1752  Vordingborg, Bårse, Præstø  21 aug. 2022
I12022 
Falster, Maria Anna Dorothea 
f. 1750  Vordingborg, Bårse, Præstø  21 aug. 2022
I11997 
Heerfordt, Dorothea 
   21 aug. 2022
I7493 
Luja, Anna 
f. 1684  Sct.Knud, Odense, Odense  21 aug. 2022
I12016 
Brøndel, Rasmus 
f. 1732  Stubbekøbing, Falster Nørre, Maribo  21 aug. 2022
I11799 
Falster, Christian Hansen 
f. ca. 1652   20 aug. 2022
I12019 
Børring, Peder Mortensen 
f. ca. 1671  Langebæk Mølle, Kalvehave  20 aug. 2022
I11800 
Staal, Marie Pedersdatter 
   20 aug. 2022
I12018 
Strud, Sinne Hansdatter 
f. før 1648   20 aug. 2022
I12017 
Staal, Peder Lauritsen 
f. ca. 1636   20 aug. 2022
I12014 
Staal, Peder Pedersen 
   20 aug. 2022
I12013 
Staal, Hans Pedersen 
f. 1712  Vordingborg, Bårse, Præstø  20 aug. 2022
I12015 
Andreasdatter, Johanne 
   20 aug. 2022
I11730 
Schútz, Anna 
f. 13 apr. 1698  Hjembæk Præstegård  20 aug. 2022
I5009 
Worsøe Larsen, Jytte Vibeke 
f. 23 sep. 1911  Fåborg, Sallinge, Svendborg  14 aug. 2022
I4976 
Wilhjelm, Modestá Manuela 
f. 17 jun. 1910  Argentina  14 aug. 2022
I4971 
Wilhjelm, Masco 
f. 7 okt. 1910  Argentina  14 aug. 2022
I4941 
Wilhjelm, Christian 
f. 21 jan. 1912  Argentina  14 aug. 2022
I4929 
Wilhjelm, Angelica 
f. 14 jul. 1912  Argentina  14 aug. 2022
I8130 
Wilde, Knud 
f. 3 maj 1912  Nyborg, Vindinge, Svendborg  14 aug. 2022
I4701 
Wendelboe Nielsen, Frederik 
f. 24 mar. 1911  Nyborg, Vindinge, Svendborg  14 aug. 2022
I9887 
Wendelboe, Lilly 
f. 2 maj 1911  Gammelsogn, Djurs Nørre, Randers  14 aug. 2022
I9896 
Søderberg, Holger With Otto 
f. 29 jul. 1912  Brabrand, Hasle, Aarhus  14 aug. 2022
I4384 
Sumberg, Johanna 
f. 30 okt. 1910  Næs  14 aug. 2022
I8837 
Smith, Merle Gardner 
f. 23 sep. 1911  Santa Ana, Orange County, California, USA  14 aug. 2022
I5963 
Shirley, Allen M. 
f. 4 feb. 1912   14 aug. 2022
I4195 
Schrøder, Thora Kirstine Marie 
f. 1 jul. 1908  København  14 aug. 2022
I7524 
Schott, Dorothy Thelma 
f. 6 mar. 1920  San Francisco, California, USA  14 aug. 2022
I4169 
Schneider, Emil 
f. ca. 1912  Sydslesvig  14 aug. 2022
I3725 
Roed, Hans Iver Helge Hansen 
f. 11 nov. 1910  Benløse, Ringsted, Sorø  14 aug. 2022
I6771 
Rasmussen, Mary Dorthea 
f. 11 apr. 1911  Algestrup, Sdr.Asmindrup, Merløse, Holbæk  14 aug. 2022
I6770 
Rasmussen, Gerda Kamilla 
f. 16 jul. 1907  Algestrup, Sdr.Asmindrup, Merløse, Holbæk  14 aug. 2022
I9919 
Pedersen, Gudrun 
f. 23 maj 1911  Kvanløse, Merløse, Holbæk  14 aug. 2022
I3629 
Ousdal, Torger 
f. 29 aug. 1911  København  14 aug. 2022
I6463 
Nielsen, Aksel Sigvald 
f. 23 sep. 1910  Hellestrup, Tveje Merløse, Merløse, Holbæk  14 aug. 2022
I3045 
Meschke, Gudrun Regina Alfride 
f. 27 sep. 1910  København  14 aug. 2022
I3008 
Meinertsen, Svend Georg 
   14 aug. 2022
I3006 
Meinertsen, Robert 
f. 30 jul. 1911  Kundby, Tuse, Holbæk  14 aug. 2022
I2943 
Meinertsen, Asta 
f. 7 jun. 1910  Kundby, Tuse, Holbæk  14 aug. 2022
I2940 
Meinertsen, Anna Marie 
f. 25 apr. 1912  Hanerup, Nørre Jernløse, Merløse, Holbæk  14 aug. 2022
I2887 
Magnussen, Richard 
f. 7 feb. 1911   14 aug. 2022
I9923 
Jensen, Frits Peter 
f. 14 jan. 1911  Søstrup, Merløse, Holbæk  14 aug. 2022
I6291 
Ibsen, Jens Frode Meinert 
f. 3 jan. 1912   14 aug. 2022
I9892 
Haugsted, Ebba 
f. 11 jul. 1912  Fjellerupgaard, Fjelsted, Vends, Odense  14 aug. 2022
I867 
Djurhuus, Emma Pauline 
f. 6 feb. 1912  Næs  14 aug. 2022
I8005 
Danielsen, Fanny 
f. 7 nov. 1911  Beuthen i Tyskland, det senere Bytom i Polen  14 aug. 2022
I323 
Berg, Gertrud 
f. 8 feb. 1911  Garnisons, Sokkelund, København  14 aug. 2022
I100 
Ahrentsen, Edvard Børre 
f. 15 maj 1911  København  14 aug. 2022
I3550 
Olsen, Erling Kim 
f. 28 jun. 1952  København  13 aug. 2022
I11998 
Collin, Bodil Marie 
f. 1705  Nykøbing Falster, Falster Sønder, Maribo  10 aug. 2022
I12001 
Blicher, Peder Jensen 
f. 11 feb. 1683  Bælum  9 aug. 2022
I7472 
Luja, Christian Henrich 
f. 13 sep. 1628  Merseburg, Sachsen-Anhalt, Tyskland  9 aug. 2022
I12000 
Rahr, Jacob 
   9 aug. 2022
I11698 
Eenholm, Christian Siegfred 
f. primo 1698  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  6 aug. 2022
I11994 
Fochen, Gustav Reinhold 
   6 aug. 2022
I11995 
Geistler, Magdalene Sofie 
   6 aug. 2022
I11993 
van Fochen, Johan Haro 
f. 1720  Fredericia Michaelis, Elbo, Vejle  6 aug. 2022
I11992 
Poulson, Anne Marie 
f. Primo 1724  Vaar, Farstrup, Slet, Ålborg  6 aug. 2022
I5095 
Carstensen, Margrethe 
   4 aug. 2022
I5914 
Carstensen, Lene 
f. ca. 1643  Ribe  4 aug. 2022
I5912 
Olufsen, Carsten 
f. ca. 1601  Brørup  4 aug. 2022
I9549 
Carstensen, Casper Christoffer 
f. jun. 1634   4 aug. 2022
I11987 
Høegh-Guldberg, Ove 
f. 1 sep. 1731  Horsens Vor Frelser, Nim, Skanderborg  3 aug. 2022
I11868 
Bøtcher, Abigail Marie Henriksdatter 
f. 1711  Skt.Kathrine, Ribe, Ribe  3 aug. 2022
I11866 
Buch, Johan Hansen 
f. ca. 1667   3 aug. 2022
I11689 
Bruun, Sofie Dorthe Andreasdatter 
f. 1677  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  25 jul. 2022
I11702 
Bruun, Andreas Andreasen 
f. 21 sep. 1647  Ribe  25 jul. 2022
I11715 
Nielsdatter, Karen 
f. 10 nov. 1674  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  24 jul. 2022
I11714 
Eenholm, Jep Pedersen 
f. ca. 1660  Ribe  24 jul. 2022
I11716 
Lasdatter, Margrethe 
f. 31 jan. 1632   24 jul. 2022
I11776 
Pedersdatter, Anne 
f. abt. 1631  Ribe  23 jul. 2022
I11692 
Baggesen, Margrethe Jensdatter 
f. 1689  Ribe  22 jul. 2022
I11764 
Hemmet, Karen Baggesdatter 
f. ca. 1650  Ribe  21 jul. 2022
I11819 
Humble, Maren Christensdatter 
f.   Humble  21 jul. 2022
I11086 
Jensdatter, Vibeke 
f. 17 okt. 1638  Varde  21 jul. 2022
I11900 
Olufsen, Hans 
f. 1578  Odense  21 jul. 2022
I11893 
Pedersdatter, Anne 
f. ca. 1593   21 jul. 2022
I11073 
Vandel, Else Iversdatter 
f. 1563   21 jul. 2022
I1961 
Haagensen, Anna Cathrine 
f. 8 nov. 1855  Trinitatis, Sokkelund, København  21 jul. 2022
I1175 
Grøn, Ann Cathrine 
f. 11 jan. 1815  Assens, Båg, Odense  21 jul. 2022
I1551 
Haugsted, Albert Louis 
f. 3 aug. 1880  Garnisons, Sokkelund, København  20 jul. 2022
I7303 
Olsen, Dagmar 
f. 26 feb. 1883  Sankt Jacob, Sokkelund, København  20 jul. 2022
I255 
Bagge, Anne Sophie 
f. 21 jan. 1830  Kerteminde, Bjerge, Odense  20 jul. 2022
I925 
Dragsted, Georg Theodor 
f. 12 nov. 1822  Kerteminde, Bjerge, Odense  20 jul. 2022
I4599 
Trolle, Herman Godske Ridder af Dannebrog 
f. 16 jul. 1849  Holmen, Sokkelund, København  20 jul. 2022
I9524 
Wøldike, Marcus Pedersen 
f. 20 nov. 1699  Sommersted, Gram  20 jul. 2022
I11991 
Biering, Johan Frederik 
f. 8 sep. 1847  Marstal, Ærø, Svendborg  20 jul. 2022
I11990 
Limkilde, Marie Sofie Camilla Regine 
f. 10 sep. 1846  Sct.Knud, Odense, Odense  19 jul. 2022
I11968 
Friis, Carl Vilhelm 
f. 20 feb. 1839  Vejle, Nørvang, Vejle  19 jul. 2022
I11964 
Friis, Gustav Adolph 
f. 7 apr. 1831  Vejle, Nørvang, Vejle  19 jul. 2022
I11965 
Friis, Josephine Mathilde 
f. 1 nov. 1832  Vejle, Nørvang, Vejle  18 jul. 2022
I11970 
Lillienskjold, Peter Alexander Montagne 
f. 9 jun. 1819  Fredericia Michaelis, Elbo, Vejle  18 jul. 2022
I11945 
Blumensaadt, Junius Hansteen 
f. 16 jun. 1802  Sct.Knud, Odense, Odense  17 jul. 2022
I11946 
Ramløse, Anna Christine 
f. 25 okt. 1799  Trinitatis, Sokkelund, København  17 jul. 2022
I11952 
Holm, Sophie Frederikke 
f. ca. 1784   15 jul. 2022
I11951 
Paulsen, Johan Andreas 
f. ca. jul. 1773  På Als  15 jul. 2022
I11967 
Friis, Caja Henriette Caroline 
f. 15 sep. 1835  Vejle, Nørvang, Vejle  13 jul. 2022
I11969 
Aarestrup, Emma 
f. 26 nov. 1830  Nysted, Musse, Maribo  13 jul. 2022
I11961 
Friis, Johanne Nicoline 
f. 24 mar. 1826  Vejle, Nørvang, Vejle  13 jul. 2022
I11975 
Høg, Barbara Nielsdatter 
f. ca. 1643  Horsens  13 jul. 2022
I11974 
Flensborg, Peder Jørgensen 
f. 16 sep. 1648  Flensborg  13 jul. 2022
I11982 
Munk, Gjertrud Nielsdatter 
f. ca. 1668   13 jul. 2022
I11164 
Kinast, Garlef 
   13 jul. 2022
I11989 
Pedersdatter, Ellen Marie 
f. 1683  Horsens Vor Frelser, Nim, Skanderborg  12 jul. 2022
I11988 
Høgh, Niels Pedersen 
f. 1681  Horsens Vor Frelser, Nim, Skanderborg  11 jul. 2022
I11986 
Guldberg, Helene Dorothea Ovesdatter 
f. ca. 1697  Bogense  10 jul. 2022
I11985 
Høegh, Jørgen Pedersen 
f. 1683  Horsens Vor Frelser, Nim, Skanderborg  10 jul. 2022
I9819 
Høgh, Maren Pedersdatter 
f. 1680  Horsens, Nim, Skanderborg  9 jul. 2022
I11984 
Mikkelsdatter, Anne 
   9 jul. 2022
I11983 
Lauridsen, Mikkel 
   9 jul. 2022
I9187 
Svane, Hans Clausen 
   9 jul. 2022
I11981 
Holm, Clara Maria 
f. 30 nov. 1835  Vor Frelser, Sokkelund, København  7 jul. 2022
I11963 
Friis, Sophie Frederikke 
f. 19 mar. 1829  Vejle, Nørvang, Vejle  4 jul. 2022
I11980 
Caroc, Johan Herman Rudolph 
f. 12 dec. 1822  Thisted, Hundborg, Thisted  4 jul. 2022
I9522 
Wulff, Jeremias Hansen 
f. 1664  Vejle  3 jul. 2022
I9523 
Wulff, Ingeborg Jeremiasdatter 
f. 8 aug. 1708  Vejle  1 jul. 2022
I9816 
Svane, Jens Hansen 
   30 jun. 2022
I11979 
Svane, Frants Hansen 
   30 jun. 2022
I9548 
Staal, Peder Hansen 
f. ca. 1707   30 jun. 2022
I9547 
Andersen, Hans 
   30 jun. 2022
I9184 
Baggesen, Margrethe Pedersdatter 
f. 1647  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  30 jun. 2022
I9186 
Svane, Claus Hansen 
   30 jun. 2022
I9811 
Svane, Hans Knudsen 
f. 1610  Vejle  30 jun. 2022
I11977 
Svane, Peder Hansen 
f. ca. 1714  Vejle  29 jun. 2022
I11978 
Svane, Margrethe Hansdatter 
f. ca. 1715  Vejle  29 jun. 2022
I11976 
Svane, Jens Hansen 
f. ca. 1713  Vejle  29 jun. 2022
I11972 
Monrad, Anna Ditlevine 
f. 2 jan. 1836  Horsens Vor Frelser, Nim, Skanderborg  28 jun. 2022
I11962 
Friis, Hans Emil 
f. 25 jun. 1827  Vejle, Nørvang, Vejle  27 jun. 2022
I11973 
Termansen, Marie Magdalene Marenza 
f. 19 sep. 1840  Vejen. Malt, Ribe  27 jun. 2022
I11971 
Klem, Severin Christian 
f. mar. 1819  Viborg Søndre, Nørlyng, Viborg  26 jun. 2022
I834 
Davidsen, Wulff Benjamin 
f. 15 apr. 1833  Slagelse, Slagelse, Sorø  24 jun. 2022
I11960 
Friis, Susanne Catharine 
f. 28 dec. 1824  Vejle, Nørvang, Vejle  24 jun. 2022
I11959 
Friis, Nikolai Jannich 
f. 3 jun. 1823  Vejle, Nørvang, Vejle  24 jun. 2022
I11958 
Friis, Frederik Ludvig 
f. 4 jan. 1822  Vejle, Nørvang, Vejle  22 jun. 2022
I11957 
Friis, Peter Frederiksen 
f. 1796  Vor Frue Odense, Odense, Odense  21 jun. 2022
I11943 
Blumensaadt, Betty Catharina Birgitta 
f. 29 dec. 1799  Sct.Knud, Odense, Odense  21 jun. 2022
I11942 
Blumensaadt, Niels Göttsche 
f. 9 okt. 1798  Køge Skt.Nikolaj, Ramsø, Roskilde  20 jun. 2022
I11956 
Janniksen, Hanna 
f. 1744  Vodder, Hviding, Tønder  19 jun. 2022
I11947 
Andersen, Jannik 
f. 23 feb. 1774  Skærbæk, Hviding, Tønder  19 jun. 2022
I11955 
Ulf, Anders Hansen 
f. 1738  Skærbæk, Hviding, Tønder  18 jun. 2022
I11953 
Göttsche, Christopher Kinch 
f. ca. 1727   16 jun. 2022
I11954 
Rose, Johanne Christiane 
f. ca. 1734   16 jun. 2022
I1205 
Göttsche, Susanne Kathrine 
f. 1766  Karlebo, Lynge-Kronborg, Frederiksborg  16 jun. 2022
I11950 
Paulsen, Tobias Andreas Frederik 
f. 1808  Sct.Knud, Odense, Odense  16 jun. 2022
I11949 
Andersen, Johanne Nicoline 
f. 1808  Sct.Knud, Odense, Odense  15 jun. 2022
I11948 
Andersen, Nicoline Jasmine Nathalie 
f. medio dec. 1805  Sct.Knud, Odense, Odense  14 jun. 2022
I11944 
Blumensaadt, Christopher King 
f. ca. mar. 1801  Sct.Knud, Odense, Odense  13 jun. 2022
I11941 
Blumensaadt, Sophie Margrethe Christiane 
f. 30 jun. 1797  Køge Skt.Nikolaj, Ramsø, Roskilde  11 jun. 2022
I11940 
Blumensaadt, Nn 
f. apr. 1796  Køge Skt.Nikolaj, Ramsø, Roskilde  11 jun. 2022
I11939 
Blumensaadt, Christopher Nielsen 
f. 13 feb. 1795  Køge Skt.Nikolaj, Ramsø, Roskilde  11 jun. 2022
I11938 
Blumensaadt, Nicoline Dorthea Marie 
f. 25 jan. 1794  Køge Skt.Nikolaj, Ramsø, Roskilde  11 jun. 2022
I5467 
Jacobsen, Abraham 
f.   Ringsted  8 jun. 2022
I4051 
Rhoed, Sille Andersdatter 
f. 1711  Nyborg, Vindinge, Svendborg  6 jun. 2022
I2078 
Jensdatter, Karen 
   6 jun. 2022
I1570 
Haugsted, Anna Mathilde 
f. 20 jun. 1860  Sct.Hans, Odense, Odense  31 maj 2022
I1575 
Haugsted, Bendt Aage 
f. 3 maj 1890  Sct.Hans, Odense, Odense  31 maj 2022
I4002 
Rhoed Haugsted, Lars 
f. 6 dec. 1849  Bogense, Skovby, Odense  30 maj 2022
I11936 
Olsen, Niels Peter 
   30 maj 2022
I11937 
Sicklau, Francisca Ludovica Theodora 
   30 maj 2022
I11932 
Lindam, Christen Arsleben 
f. 1734  Sønder Dalby, Fakse, Præstø  26 maj 2022
I11931 
Lohmann, Hanna Bartholina 
f. 1742  Kildebrønde, Tune, Roskilde  26 maj 2022
I11933 
Winge, Peder Nielsen 
f. 10 mar. 1727  Holbæk Skt.Nikolaj, Merløse, Holbæk  25 maj 2022
I11919 
Anne Kirstine 
   25 maj 2022
I11918 
Greis, Jens Bertelsen 
f. 1677  Greis  25 maj 2022
I11935 
Morsleth, Mariane 
f. 1758  Greve, Tune, Roskilde  25 maj 2022
I11920 
Greis, Sophia Hedevig Jensdatter 
f. 1727  Greve, Tune, Roskilde  25 maj 2022
I11921 
Nerenst, Christian Sommerfeldt 
f. 15 apr. 1736  Toten, Norge  25 maj 2022
I11925 
Greis, Kirstine Marie Jensdatter 
f. ca. jan. 1716   25 maj 2022
I11934 
Morsleth, Jørgen 
f. 1724   25 maj 2022
I11927 
Stub, Otto Frederik 
f. 1754  Hellested, Stevns, Præstø  24 maj 2022
I11929 
Lohmann, Frederik 
f. 3 feb. 1740  Kildebrønde, Tune, Roskilde  24 maj 2022
I11926 
Greis, Charlotte Amalie Jensdatter 
f. 1732  Greve, Tune, Roskilde  24 maj 2022
I11930 
Lohmann, Karen 
f. 1741  Kildebrønde, Tune, Roskilde  24 maj 2022
I11924 
Lohmann, Frederik Frederiksen 
f. 1718  Trinitatis, Sokkelund, København  24 maj 2022
I11928 
Kratzenstein, Louise Elisabeth 
f. 1757   23 maj 2022
I11922 
Greis, Valborg Jensdatter 
f. 1721  Greve, Tune, Roskilde  23 maj 2022
I11923 
Stub, Laurits Lauritsen 
dbt. 29 jan. 1723  Longelse  23 maj 2022
I11813 
Hemmet, Iver Baggesen 
   23 maj 2022
I11917 
Greis, Bertel Jensen 
   23 maj 2022
I11812 
Hemmet, Maren Baggesdatter 
   23 maj 2022
I11811 
Hemmet, Nn Baggesen 
   23 maj 2022
I11820 
Rosenstjerne, Elisabeth Sophie Dinesdatter 
   23 maj 2022
I11842 
Hansen, Las 
   23 maj 2022
I11843 
Hansen, Peder 
   23 maj 2022
I11844 
Hansen, Jacob 
   23 maj 2022
I11845 
Hansen, Hans 
   23 maj 2022
I11916 
Sørensen, Jens 
   22 maj 2022
I11564 
Friis, Ide Margrethe Hansdatter 
f. 1680  Vilslev  22 maj 2022
I11497 
Henne, Christen Hansen 
   22 maj 2022
I11502 
Henne, Mette Christensdatter 
f.   Bækbølling præstegård, Føvling  22 maj 2022
I11503 
Christensen, Niels 
   22 maj 2022
I11488 
Marine 
   22 maj 2022
I11914 
Gørding, Søren Sørensen 
f. 1606  Gjørding  21 maj 2022
I11915 
Olufsdatter, Maren 
f. 1608  Ølby  21 maj 2022
I11835 
Lime, Gertrud Pedersdatter 
f.   Ribe  21 maj 2022
I11913 
Mortensen, Jens 
   21 maj 2022
I11850 
Lime, Karen Madsdatter 
   21 maj 2022
I11912 
Clemendsen, Anders 
   21 maj 2022
I11849 
Lime, Lene Madsdatter 
   21 maj 2022
I11911 
Hommersen, Hans 
   21 maj 2022
I11910 
Astrup, Povl Mortensen 
   21 maj 2022
I11909 
Vedel, Sidsel Andersdatter 
f. 6 aug. 1586   21 maj 2022
I11908 
Vedel, Hans Andersen 
f. 2 okt. 1595   21 maj 2022
I11907 
Vedel, Hans Andersen 
f. 7 jan. 1590   21 maj 2022
I11903 
Vedel, Marine Andersdatter 
f. 22 jun. 1582   21 maj 2022
I11892 
Holst, Dorthe Hansdatter 
f. ca. ,mar 1675  Aastrup  21 maj 2022
I11901 
Friis, Frederik Hansen 
f. 2 maj 1628  Ribe  21 maj 2022
I11906 
Lassen, Maren Larsdatter 
f. ca. 1642   21 maj 2022
I11904 
Stub, Ægidius Lauridsen 
   21 maj 2022
I11905 
Stub, Anna Ægidiidatter 
f. 23 maj 1609  Ribe  21 maj 2022
I9500 
Lend, Hans Nielsen 
f. ca. 1593  Gram  21 maj 2022
I11902 
Lend, Anna Hansdatter 
f. ca. 1637  Gram  21 maj 2022
I9509 
Baggesen, Dorte 
f. 1649  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  21 maj 2022
I11076 
Guldsmed, Margrethe Lydicksdatter 
f. 1593   21 maj 2022
I11896 
Jepsdatter, Maren 
   21 maj 2022
I11895 
Guldsmed, Hans Lydicksen 
   21 maj 2022
I11894 
Pedersdatter, Margrethe 
   21 maj 2022
I11899 
Buch, Jacob Hansen 
f. 1549  Horskjær ved Kolding, Vamdrup  21 maj 2022
I11897 
Guldsmed, Karen Hansdatter 
f. ca. 1542   21 maj 2022
I11898 
Weile, Mathias Nielsen 
   21 maj 2022
I11855 
Guldsmed, Anders Lydicksen 
   21 maj 2022
I11889 
Krabbe, Iver Gregersen 
f. ca. 1666  Torstrup  19 maj 2022
I11891 
Kaaberholm, Lorentz 
   19 maj 2022
I11890 
Friis, Ingeborg Hansdatter 
f. 1681  Vilslev  19 maj 2022
I11886 
Sevel, Jens Andersen 
   19 maj 2022
I11808 
Sevel, Søren Christen Jensen 
   19 maj 2022
I11888 
Sevel, Anders Jensen 
   19 maj 2022
I11887 
Nn 
   19 maj 2022
I9590 
Friis, Bagge Mortensen 
f. 1703  Thorstrup  19 maj 2022
I9579 
Friis, Morten Hansen 
f. 26 dec. 1677  Vilslev  19 maj 2022
I8942 
Friis, Else Hansdatter 
f. 1674  Vilslev  19 maj 2022
I11884 
Friis, Cecilie Hansdatter 
f. ca. 1674  Vilslev  19 maj 2022
I11885 
Sevel, Maren Jensdatter 
   19 maj 2022
I11088 
Roager, Rasmus Hansen 
f. ca. 1664   19 maj 2022
I11108 
Lukasdatter, Gedske 
f. ca. 1651   18 maj 2022
I11089 
Friis, Laurids Lauridsen 
f. 2 mar. 1660  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  18 maj 2022
I11883 
Fædder, Bertel Hansen 
   18 maj 2022
I11878 
Friis, Maren Sørensdatter 
   17 maj 2022
I5293 
Friis, Laurids Mortensen 
f. 1648  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  17 maj 2022
I1794 
Hillerup, Morten Lassen 
f.   Hillerup, Vilslev sogn  17 maj 2022
I8946 
Jensdatter, Else 
f. 1625  Ribe  17 maj 2022
I9504 
Friis, Hans Nielsen 
f. 14 okt. 1587  Ribe  17 maj 2022
I11882 
Beyer, Peder Ananiassen 
f. ca. 1630   17 maj 2022
I11881 
Bugge, Niels Hansen 
f. ca. 1616   17 maj 2022
I11880 
Stoud, Jacob Rasmussen 
f. ca. 1619   17 maj 2022
I11879 
Jørgensen, Isak 
f. ca. 1602   17 maj 2022
I11448 
Munthe, Ludvig Hansen 
f. 2 aug. 1593  Tikøb, Lynge-Kronborg  17 maj 2022
I11431 
Friis, Ingeborg Sørensdatter 
f. ca. 1605   17 maj 2022
I8947 
Friis, Christen 
f. ca. 1540   17 maj 2022
I11877 
Tygholm, Peder Nielsen 
   17 maj 2022
I11432 
Jacobsdatter, Birgitte 
   17 maj 2022
I11876 
Sørensen, Niels 
   17 maj 2022
I11874 
Friis, Dorthea Andersdatter 
   17 maj 2022
I11875 
Trægaard, Hans 
   17 maj 2022
I11873 
Friis, Mariche Andersdatter 
   17 maj 2022
I11872 
Friis, Lisbeth Andersdatter 
   17 maj 2022
I11430 
Friis, Anders Christensen 
   17 maj 2022
I5253 
Friis, Maren Christensdatter 
   16 maj 2022
I11433 
Hegelund, Marine Pedersdatter 
f. ca. 1573   16 maj 2022
I5262 
Glud, Niels Sørensen 
f. ca. 1539   16 maj 2022
I7708 
Hegelund, Marine Jensdatter 
f. ca. 1543  Ribe  16 maj 2022
I11871 
Brøndum, Kirsten Jensdatter 
   16 maj 2022
I11870 
Brøndum, Kirsten Jensdatter 
   16 maj 2022
I11867 
Kølholt, Jens Jensen 
f. ca. 1690   15 maj 2022
I11760 
Brøndum, Margrethe Jensdatter 
f. ca. 1651  Ribe  15 maj 2022
I11869 
Jørgensdatter, Kirsten 
f. mar. 1659   15 maj 2022
I11851 
Lime, Laurids Madsen 
   13 maj 2022
I11841 
Lime, Keld Ebbesen 
f. 1635  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  11 maj 2022
I11840 
Lime, Knud Ebbesen 
f. 1632  Ribe Domsogn, Ribe, Ribe  11 maj 2022
I11863 
Holst, Alhed Johansdatter 
f. 1632  Helsingør  11 maj 2022
I11864 
Fuiren, Anne 
f. 30 mar. 1634  København  11 maj 2022
I11839 
Lime, Lambert Ebbesen 
f. 29 sep. 1620  Ribe  11 maj 2022
I11865 
Wildschyt, Kirstine Clausdatter 
   10 maj 2022
I9837 
Dillman, Martha 
f. jan. 1881  Wisconsin  10 maj 2022
I9361 
Olson, James Robert 
f. 16 jan. 1878  Raymond, Racine County, Wisconsin, USA  10 maj 2022
I11837 
Lime, Karen Pedersdatter 
   8 maj 2022
I11861 
Mattiesen, Thomas 
   8 maj 2022
I11862 
Thomasen, Matties 
f. 14 aug. 1681  Skibsted, Hellum, Ålborg  8 maj 2022
I11860 
Rosenberg, Ingeborg Frantsdatter 
   7 maj 2022
I11834 
Lime, Karen Pedersdatter 
   7 maj 2022
I11857 
Astrup, Niels Poulsen 
f. 1615  Astrup  7 maj 2022
I11859 
Christensdatter, Else 
   7 maj 2022
I11858 
Astrup, Poul Andersen 
   7 maj 2022
I11836 
Astrup, Anne Poulsdatter 
   7 maj 2022
I11854 
Lime, Maren Madsdatter 
   7 maj 2022
I11856 
Guldsmed, Mads Andersen 
   7 maj 2022
I11853 
Lime, Dorte Madsdatter 
   7 maj 2022
I11852 
Lime, Kirsten Madsdatter 
   7 maj 2022
I11420 
Guldsmed, Lydick Andersen 
f.   Ribe  4 maj 2022
I11418 
Guldsmed, Anders Lydicksen 
f. ca. 1540   4 maj 2022
I11549 
Lime, Laurits Madsen 
f. ca. 1610  Ribe  4 maj 2022
I11848 
Lambertsen, Knud 
   4 maj 2022
I11831 
Roed, Gertrud Olufsdatter 
   4 maj 2022
I11847 
Lang, Mads Hansen 
   4 maj 2022
I11829 
Roed, Johanne Olufsdatter 
   4 maj 2022
I11846 
Hansen, Jacob 
   4 maj 2022
I11828 
Roed, Dorte Olufsdatter 
   4 maj 2022
I11830 
Jacobsen, Hans 
f. ca. 1578   3 maj 2022
I11832 
Roed, Nn Olufsen 
   3 maj 2022
I11827 
Lime, Ebbe Lassen 
   3 maj 2022
I11838 
Lambertsdatter, Marine 
   3 maj 2022
I11826 
Lime, Peder Lassen 
f. ca. 1583  Ribe  3 maj 2022
I11833 
Christensdatter, Nn 
   3 maj 2022
I11825 
Lime, Mads Lassen 
f. 1584  Ribe  3 maj 2022
I11436 
Roed, Oluf Pedersen 
f. 1548  Vandel  3 maj 2022
I11438 
Lime, Las Hansen 
   3 maj 2022
I11447 
Lime, Morten Madsen 
f. 1564  Keldkær herregård, Bredsten  2 maj 2022
I7731 
Ibsen, Ib Lambertsen 
   2 maj 2022
I5106 
Thøgersen, Lene Lauridsdatter 
f.   Ribe  2 maj 2022
I5167 
Nielsen, Oluf 
f. ca. 1538   2 maj 2022
I11823 
Riber, Anders Olufsen 
f.   Ribe  2 maj 2022
I11822 
Olufsen, Niels 
f. 20 sep. 1570  Ribe  2 maj 2022
I11824 
Olufsdatter, Kirsten 
   2 maj 2022
I11821 
Achton, Christen Jacobsen 
   30 apr. 2022
I11818 
Jørgensdatter, Elisabeth Sophie 
f.   Nordby, Samsø  30 apr. 2022
I11817 
Nielsdatter, Margrethe 
   30 apr. 2022
I11816 
Rosenstjerne, Dines Jensen 
f. ca. 1607  Hunseby eller Lunde  30 apr. 2022
I11815 
Karen 
   27 apr. 2022
I11814 
Riber, Jens Olufsen 
f. ca. 1580  Ribe  27 apr. 2022
I11810 
Mulvad, Voldborg Nielsdatter 
f. ca. 1678  Ribe  27 apr. 2022

Familier
                                                                                                                                                                                                                
 ID   Mands ID   Mands navn   Kvindes ID   Kvindes navn   Gift   Sidst ændret 
 F4496 
 I12111  Axel Jacobsen Sandbye  I12109  Karen Jørgensdatter Falster  28 okt. 1663  4 jan. 2023
 F2960 
 I7795  Jørgen Jørgensen Falster  I7651  Barbara Nielsdatter Mule  24 dec. 1637  4 jan. 2023
 F2676 
 I7160  Peder Jensen Hegelund  I5230  Anna Andersdatter Klyne  27 jan. 1594  1 jan. 2023
 F776 
 I5016  Poul Møhl Worsøe  I1985  Anna Gerthra Ipsen  9 maj 1918  12 dec. 2022
 F4495 
 I12108  Marinus Ebbesen  I1985  Anna Gerthra Ipsen    11 dec. 2022
 F4494 
 I12100  Hans Ludvig Sørensen  I2658  Mary Kristine Larsen  17 jan. 1920  31 okt. 2022
 F4493 
 I12099  Anders Hansen  I12096  Boild Madsdatter Hjort    16 okt. 2022
 F4492 
 I12032  Jens Pedersen Terpager  I12096  Boild Madsdatter Hjort    16 okt. 2022
 F4462 
 I12032  Jens Pedersen Terpager  I12033  Anne Pedersdatter    16 okt. 2022
 F4491 
           16 okt. 2022
 F4488 
 I12088  Niels Nielsen  I11411  Dorete Gregersdatter  6 dec. 1612  14 okt. 2022
 F4490 
 I12095  Clemend Madsen  I12093  Anne Nielsdatter    14 okt. 2022
 F4489 
 I12088  Niels Nielsen  I12089  Anne Knudsdatter    14 okt. 2022
 F4487 
 I12086  Eske Jørgensen Jerne  I12085  Karine Jensdatter Terpager    14 okt. 2022
 F4155 
 I11406  Niels Knudsen  I11405  Anna Nielsdatter Vandel Terpager  3 apr. 1704  13 okt. 2022
 F4302 
 I11406  Niels Knudsen  I11716  Margrethe Lasdatter    13 okt. 2022
 F4484 
 I12078  Johannes Johansen Luffe  I12079  Anna Dorothea Ditlevsdatter Koplau  1735  12 okt. 2022
 F4483 
 I12077  Peder Morell  I12076  Christiane Marie Nielsdatter Luffe  28 sep. 1740  12 okt. 2022
 F4482 
 I11720  Hans Nielsen  I12073  Cathrine Luffe    11 okt. 2022
 F4485 
 I12074  Christian Nielsen Luffe  I12080  Hanne Nielsdatter Kramer  6 jun. 1749  10 okt. 2022
 F4486 
 I12083  Ditlev Diderik von Koplau  I12081  Cathrine Sørensdatter Vedel    10 okt. 2022
 F4053 
 I11082  Søren Pedersen Vedel  I11161  Mette Dorothea Nicolaisdatter Clausen  1686  9 okt. 2022
 F4158 
 I11415  Hans Vandel Nielsen Terpager  I11416  Karen Bendtsdatter Grøn    6 okt. 2022
 F4466 
 I12052  Søren Nielsen Lund  I12041  Anna Dorthe Gjødesdatter    24 sep. 2022
 F4481 
 I11499  Johan Bendtsen Grøn  I12069  Maren Jensdatter    11 sep. 2022
 F4480 
 I12066  Niels Jessen Roager  I12068  Karen Lauritsdatter    10 sep. 2022
 F4479 
 I12065  Jens Sørensen Egtved  I12067  Else Sørensdatter    10 sep. 2022
 F4478 
 I12066  Niels Jessen Roager  I11416  Karen Bendtsdatter Grøn    7 sep. 2022
 F4477 
 I12065  Jens Sørensen Egtved  I11416  Karen Bendtsdatter Grøn    7 sep. 2022
 F2947 
 I7782  Rasmus Jensen Holst  I7781  Margrethe Christensdatter  9 aug. 1640  5 sep. 2022
 F3500 
 I9514  Søren Nielsen Seerup  I9513  Ingeborg Baggesen  15 dec. 1681  5 sep. 2022
 F4024 
 I9514  Søren Nielsen Seerup  I9521  Dorthe Margrethe Nielsdatter Terpager  27 jul. 1687  5 sep. 2022
 F4476 
 I12064  Ove Christensen  I12050  Ingeborg Gjødesdatter    3 sep. 2022
 F4475 
 I12063  Jørgen Thomsen Mønster  I12050  Ingeborg Gjødesdatter    3 sep. 2022
 F4474 
 I12062  Jens Andersen Kiær  I12050  Ingeborg Gjødesdatter    3 sep. 2022
 F4470 
 I12057  Erik Jørgensen Sletting  I12049  Hanne Gjødesdatter  18 nov. 1728  3 sep. 2022
 F4473 
 I12060  Hans Thomsen Lyngbye  I12061  Elisabeth Marie Lauritsdatter Tersling  21 jun. 1707  3 sep. 2022
 F4472 
 I12060  Hans Thomsen Lyngbye  I12048  Appelone Gjødesdatter  19 okt. 1723  31 aug. 2022
 F4471 
 I12046  Peder Gjødesen  I12058  Maren Nielsdatter Holm  19 okt. 1723  31 aug. 2022
 F4224 
 I11566  Hans Madsen Lime  I11573  Karen Jørgensdatter Taulov  13 maj 1674  31 aug. 2022
 F4469 
 I12056  Bertel Mathias Lime  I12045  Mette Kirstine Gjødesdatter    30 aug. 2022
 F4468 
 I12054  Gert Christensen Krag  I12055  Mette Pedersdatter  1686  30 aug. 2022
 F4467 
 I12054  Gert Christensen Krag  I12045  Mette Kirstine Gjødesdatter    30 aug. 2022
 F4340 
 I11799  Christian Hansen Falster  I11800  Marie Pedersdatter Staal  ca. 1682  30 aug. 2022
 F4327 
 I11773  Gjøde Hansen Boldkier  I11772  Karen Jensdatter  1675  28 aug. 2022
 F4461 
 I12031  Andreas Dideriksen Distelberg  I12010  Petra Terpager  22 okt. 1782  28 aug. 2022
 F4465 
 I12038  Didrik Adamssøn Distelberg  I12039  Anna Lauritsdatter Schipper    28 aug. 2022
 F4460 
 I12029  Erik Nielsen Colstrup  I12030  Anna Bruun Riber  9 aug. 1752  27 aug. 2022
 F4459 
 I12029  Erik Nielsen Colstrup  I12010  Petra Terpager  13 nov. 1758  27 aug. 2022
 F4464 
 I12036  Christen Hansen Riber  I12037  Karen Arnoldsdatter Hofgaard    25 aug. 2022
 F4463 
 I12034  Hans Gjødesen  I12035  Abelone Christensdatter    25 aug. 2022
 F4458 
 I12009  Hans Vilhelm Clausen Arent  I12028  Apollonia Knudsdatter Dreves  17 jun. 1757  23 aug. 2022
 F4449 
 I12007  Peder Haagensen Hagen  I12006  Anna Terpager    23 aug. 2022
 F4448 
 I12004  Christian Falster  I12003  Magdalene Terpager    23 aug. 2022
 F4456 
 I12004  Christian Falster  I12020  Helena Sophie Juul  28 sep. 1781  23 aug. 2022
 F4443 
 I11996  Rasmus Henriksen Lundt  I11997  Dorothea Heerfordt  16 mar. 1714  22 aug. 2022
 F4457 
 I12026  Peder Christian Falster  I12027  Nn    22 aug. 2022
 F4453 
 I12016  Rasmus Brøndel  I12005  Marie Vibeke Terpager    21 aug. 2022
 F4310 
 I11102  Laurids Pedersen Terpager  I11730  Anna Schútz  ca. 1721  20 aug. 2022
 F4455 
 I12019  Peder Mortensen Børring  I11800  Marie Pedersdatter Staal  8 mar. 1698  20 aug. 2022
 F4454 
 I12017  Peder Lauritsen Staal  I12018  Sinne Hansdatter Strud  før 20 okt. 1664  20 aug. 2022
 F4452 
 I12014  Peder Pedersen Staal  I12015  Johanne Andreasdatter  19 sep. 1708  20 aug. 2022
 F4451 
 I12013  Hans Pedersen Staal  I12005  Marie Vibeke Terpager  1744  20 aug. 2022
 F4450 
 I12009  Hans Vilhelm Clausen Arent  I12008  Hedvig Sophie Terpager    20 aug. 2022
 F4447 
 I12001  Peder Jensen Blicher  I11998  Bodil Marie Collin  23 feb. 1741  10 aug. 2022
 F4446 
 I12000  Jacob Rahr  I11998  Bodil Marie Collin  27 jun. 1729  10 aug. 2022
 F4444 
 I11996  Rasmus Henriksen Lundt  I11998  Bodil Marie Collin  30 jan. 1725  10 aug. 2022
 F4445 
 I11999  Frederik Tiedeman  I11997  Dorothea Heerfordt    7 aug. 2022
 F4442 
 I11996  Rasmus Henriksen Lundt  I7493  Anna Luja  17 jul. 1708  6 aug. 2022
 F4440 
 I11993  Johan Haro van Fochen  I11992  Anne Marie Poulson  13 aug. 1773  6 aug. 2022
 F4441 
 I11994  Gustav Reinhold Fochen  I11995  Magdalene Sofie Geistler    6 aug. 2022
 F3521 
 I9556  Bagge Caspersen Carstensen  I9576  Vibeke Nielsdatter Hoe  1696  4 aug. 2022
 F3524 
 I9579  Morten Hansen Friis  I9576  Vibeke Nielsdatter Hoe  1701  4 aug. 2022
 F1917 
 I5094  Bagge Lauridsen Suur  I5095  Margrethe Carstensen    4 aug. 2022
 F2945 
 I7780  Laurids Lauridsen Suur  I7769  Else Baggesdatter  ca. 1630  4 aug. 2022
 F4439 
 I11698  Christian Siegfred Eenholm  I11992  Anne Marie Poulson  3 okt. 1759  3 aug. 2022
 F4301 
 I11714  Jep Pedersen Eenholm  I11715  Karen Nielsdatter  17 dec. 1696  3 aug. 2022
 F4291 
 I11698  Christian Siegfred Eenholm  I11689  Sofie Dorthe Andreasdatter Bruun  18 mar. 1723  2 aug. 2022
 F2736 
 I1551  Albert Louis Haugsted  I7303  Dagmar Olsen  17 dec. 1908  20 jul. 2022
 F4437 
 I11968  Carl Vilhelm Friis  I11990  Marie Sofie Camilla Regine Limkilde  6 dec. 1868  19 jul. 2022
 F4438 
 I11991  Johan Frederik Biering  I11990  Marie Sofie Camilla Regine Limkilde  24 jun. 1880  19 jul. 2022
 F4436 
 I11970  Peter Alexander Montagne Lillienskjold  I11965  Josephine Mathilde Friis  16 jul. 1857  18 jul. 2022
 F4416 
 I11945  Junius Hansteen Blumensaadt  I11946  Anna Christine Ramløse  21 okt. 1830  18 jul. 2022
 F418 
 I439  Nicolai Nielsen Blumensaadt  I1205  Susanne Kathrine Göttsche  1793  17 jul. 2022
 F4435 
 I11988  Niels Pedersen Høgh  I11989  Ellen Marie Pedersdatter  20 jun. 1707  11 jul. 2022
 F4428 
 I11974  Peder Jørgensen Flensborg  I11975  Barbara Nielsdatter Høg  1679  11 jul. 2022
 F4434 
 I11985  Jørgen Pedersen Høegh  I11986  Helene Dorothea Ovesdatter Guldberg  18 jan. 1724  10 jul. 2022
 F4433 
 I11985  Jørgen Pedersen Høegh  I11984  Anne Mikkelsdatter  20 jul. 1711  10 jul. 2022
 F4432 
 I11983  Mikkel Lauridsen  I11982  Gjertrud Nielsdatter Munk    9 jul. 2022
 F4431 
 I11974  Peder Jørgensen Flensborg  I11982  Gjertrud Nielsdatter Munk  28 feb. 1698  9 jul. 2022
 F4430 
 I11964  Gustav Adolph Friis  I11981  Clara Maria Holm  10 sep. 1858  7 jul. 2022
 F4429 
 I11980  Johan Herman Rudolph Caroc  I11963  Sophie Frederikke Friis  28 aug. 1851  4 jul. 2022
 F3606 
 I9824  Laurits Andersen Gonsager  I9818  Maren Hansdatter Svane    1 jul. 2022
 F3601 
 I9811  Hans Knudsen Svane  I9815  Johanne Jensdatter  1632  30 jun. 2022
 F3608 
 I9187  Hans Clausen Svane  I9819  Maren Pedersdatter Høgh    29 jun. 2022
 F4427 
 I11962  Hans Emil Friis  I11973  Marie Magdalene Marenza Termansen  9 jun. 1866  28 jun. 2022
 F4426 
 I11962  Hans Emil Friis  I11972  Anna Ditlevine Monrad  21 apr. 1857  28 jun. 2022
 F4425 
 I11971  Severin Christian Klem  I11961  Johanne Nicoline Friis  11 maj 1854  26 jun. 2022
 F4424 
 I11970  Peter Alexander Montagne Lillienskjold  I11960  Susanne Catharine Friis  29 aug. 1849  24 jun. 2022
 F4423 
 I11958  Frederik Ludvig Friis  I11969  Emma Aarestrup  29 jul. 1853  23 jun. 2022
 F2794 
 I7456  Julius Jensen  I428  Betty Marie Cathinka Blumensaadt  30 jun. 1914  21 jun. 2022
 F4422 
 I11957  Peter Frederiksen Friis  I11943  Betty Catharina Birgitta Blumensaadt  29 jul. 1820  21 jun. 2022
 F4421 
 I11955  Anders Hansen Ulf  I11956  Hanna Janniksen  9 feb. 1765  18 jun. 2022
 F4417 
 I11947  Jannik Andersen  I1205  Susanne Kathrine Göttsche  31 maj 1805  18 jun. 2022
 F4420 
 I11953  Christopher Kinch Göttsche  I11954  Johanne Christiane Rose    16 jun. 2022
 F4418 
 I11950  Tobias Andreas Frederik Paulsen  I11949  Johanne Nicoline Andersen  1 jul. 1837  15 jun. 2022
 F4419 
 I11951  Johan Andreas Paulsen  I11952  Sophie Frederikke Holm    15 jun. 2022
 F33 
 I4004  Anders Hansen Rhoed  I2759  Maren Lauritzdatter    6 jun. 2022
 F198 
 I3959  Rasmus Rasmussen  I3882  Johanne Rasmusdatter    6 jun. 2022
 F157 
 I3959  Rasmus Rasmussen  I2078  Karen Jensdatter    6 jun. 2022
 F4415 
 I11936  Niels Peter Olsen  I11937  Francisca Ludovica Theodora Sicklau    30 maj 2022
 F4411 
 I11932  Christen Arsleben Lindam  I11931  Hanna Bartholina Lohmann  21 sep. 1759  26 maj 2022
 F4413 
 I11934  Jørgen Morsleth  I11925  Kirstine Marie Jensdatter Greis  10 okt. 1755  25 maj 2022
 F4406 
 I11918  Jens Bertelsen Greis  I11919  Anne Kirstine    25 maj 2022
 F4414 
 I11921  Christian Sommerfeldt Nerenst  I11935  Mariane Morsleth  29 okt. 1792  25 maj 2022
 F4407 
 I11921  Christian Sommerfeldt Nerenst  I11920  Sophia Hedevig Jensdatter Greis  23 jul. 1763  25 maj 2022
 F4412 
 I11933  Peder Nielsen Winge  I11926  Charlotte Amalie Jensdatter Greis    25 maj 2022
 F4409 
 I11924  Frederik Frederiksen Lohmann  I11922  Valborg Jensdatter Greis  20 feb. 1739  24 maj 2022
 F4410 
 I11927  Otto Frederik Stub  I11928  Louise Elisabeth Kratzenstein    23 maj 2022
 F4408 
 I11923  Laurits Lauritsen Stub  I11922  Valborg Jensdatter Greis  14 dec. 1752  23 maj 2022
 F4405 
 I11917  Bertel Jensen Greis  I11812  Maren Baggesdatter Hemmet    23 maj 2022
 F1868 
 I1087  Hans Mortensen Friis  I4388  Else Baggesdatter Suur  29 sep. 1673  22 maj 2022
 F4404 
 I11916  Jens Sørensen  I11564  Ide Margrethe Hansdatter Friis    22 maj 2022
 F3499 
 I9504  Hans Nielsen Friis  I9505  Lene Kjeldsdatter  28 jun. 1618  22 maj 2022
 F4393 
 I11901  Frederik Hansen Friis  I9509  Dorte Baggesen  1672  22 maj 2022
 F4262 
 I11639  Bertel Jørgensen Taulov  I11567  Karen Madsdatter Lime  21 jul. 1680  22 maj 2022
 F4199 
 I11498  Bendt Olufsen Grøn  I11496  Ide Pedersdatter Lime    22 maj 2022
 F4402 
 I11914  Søren Sørensen Gørding  I11835  Gertrud Pedersdatter Lime  1646  21 maj 2022
 F4403 
 I11914  Søren Sørensen Gørding  I11915  Maren Olufsdatter  1637  21 maj 2022
 F4401 
 I11913  Jens Mortensen  I11850  Karen Madsdatter Lime    21 maj 2022
 F4399 
 I11911  Hans Hommersen  I11849  Lene Madsdatter Lime  1657  21 maj 2022
 F4400 
 I11912  Anders Clemendsen  I11849  Lene Madsdatter Lime  1660 el 1661  21 maj 2022
 F4398 
 I11910  Povl Mortensen Astrup  I11909  Sidsel Andersdatter Vedel    21 maj 2022
 F2668 
 I5252  Anders Sørensen Vedel  I7154  Mette Hansdatter Laugesen  20 aug. 1581  21 maj 2022
 F4394 
 I11901  Frederik Hansen Friis  I11902  Anna Hansdatter Lend  1657  21 maj 2022
 F4397 
 I11901  Frederik Hansen Friis  I11906  Maren Larsdatter Lassen  1669  21 maj 2022
 F4396 
 I9500  Hans Nielsen Lend  I11905  Anna Ægidiidatter Stub    21 maj 2022
 F4395 
 I11904  Ægidius Lauridsen Stub  I11903  Marine Andersdatter Vedel    21 maj 2022
 F3496 
 I9500  Hans Nielsen Lend  I9499  Anna S. Madsdatter Pors  1617  21 maj 2022
 F2943 
 I7778  Peder Olufsen Roed  I7768  Dorete Baggesdatter    21 maj 2022
 F4392 
 I11900  Hans Olufsen  I11893  Anne Pedersdatter  1 jan. 1615  21 maj 2022
 F4389 
 I11898  Mathias Nielsen Weile  I11897  Karen Hansdatter Guldsmed  11 nov. 1576  21 maj 2022
 F4202 
 I11420  Lydick Andersen Guldsmed  I11523  Lene Pedersdatter    21 maj 2022
 F4391 
 I11899  Jacob Hansen Buch  I11894  Margrethe Pedersdatter  12 okt. 1606  21 maj 2022
 F4390 
 I11899  Jacob Hansen Buch  I11897  Karen Hansdatter Guldsmed    21 maj 2022
 F2905 
 I9227  Niels Madsen Buch  I9228  Karen Madsdatter Weile    21 maj 2022
 F4388 
 I11895  Hans Lydicksen Guldsmed  I11896  Maren Jepsdatter    21 maj 2022
 F4019 
 I11072  Peder Christensen  I11073  Else Iversdatter Vandel  8 okt. 1587  20 maj 2022
 F2224 
 I5804  Christen Nielsen Friis  I5905  Ingeborg Lauridsdatter Thøgersen  13 okt. 1617  19 maj 2022
 F4387 
 I11889  Iver Gregersen Krabbe  I11892  Dorthe Hansdatter Holst    19 maj 2022
 F4386 
 I11891  Lorentz Kaaberholm  I11890  Ingeborg Hansdatter Friis  27 okt. 1726  19 maj 2022
 F4385 
 I11889  Iver Gregersen Krabbe  I11890  Ingeborg Hansdatter Friis    19 maj 2022
 F3630 
 I9899  Gregers Iversen Krabbe  I9898  Karen Lambertsdatter Barfod    19 maj 2022
 F4383 
 I11088  Rasmus Hansen Roager  I11885  Maren Jensdatter Sevel  1 okt. 1705  19 maj 2022
 F4384 
 I11886  Jens Andersen Sevel  I11887  Nn    19 maj 2022
 F4382 
 I11088  Rasmus Hansen Roager  I11884  Cecilie Hansdatter Friis  10 jun. 1696  18 maj 2022
 F4270 
 I11651  Hans Hansen Roager  I11653  Anne Rasmusdatter    18 maj 2022
 F4271 
 I5293  Laurids Mortensen Friis  I11654  Anne Hansdatter Roager  28 feb. 1683  18 maj 2022
 F3629 
 I5294  Christen Mortensen Friis  I9898  Karen Lambertsdatter Barfod  1675  17 maj 2022
 F4026 
 I8945  Laurids Christensen Friis  I11086  Vibeke Jensdatter  21 sep. 1656  17 maj 2022
 F4381 
 I11883  Bertel Hansen Fædder  I11108  Gedske Lukasdatter    17 maj 2022
 F4033 
 I11089  Laurids Lauridsen Friis  I11108  Gedske Lukasdatter  13 jun. 1694  17 maj 2022
 F4380 
 I11882  Peder Ananiassen Beyer  I11878  Maren Sørensdatter Friis    17 maj 2022
 F4379 
 I11881  Niels Hansen Bugge  I11878  Maren Sørensdatter Friis    17 maj 2022
 F4378 
 I11880  Jacob Rasmussen Stoud  I11878  Maren Sørensdatter Friis    17 maj 2022
 F4377 
 I11879  Isak Jørgensen  I11878  Maren Sørensdatter Friis    17 maj 2022
 F2007 
 I5260  Søren Christensen Friis  I5245  Marine Hansdatter Svanning  5 feb. 1604  17 maj 2022
 F4376 
 I11877  Peder Nielsen Tygholm  I11432  Birgitte Jacobsdatter    17 maj 2022
 F4375 
 I11876  Niels Sørensen  I11874  Dorthea Andersdatter Friis    17 maj 2022
 F4374 
 I11875  Hans Trægaard  I11873  Mariche Andersdatter Friis    17 maj 2022
 F4373 
 I11430  Anders Christensen Friis  I11432  Birgitte Jacobsdatter    17 maj 2022
 F3308 
 I8947  Christen Friis  I3402  Kirsten Christensdatter    16 maj 2022
 F2009 
 I5262  Niels Sørensen Glud  I5253  Maren Christensdatter Friis  22 sep. 1605  16 maj 2022
 F4161 
 I5262  Niels Sørensen Glud  I11433  Marine Pedersdatter Hegelund  19 jul. 1590  16 maj 2022
 F2885 
 I7643  Peder Mortensen Hegelund  I7640  Marine Laugesdatter  ca. 1561  16 maj 2022
 F4295 
 I11704  Jens Pedersen Brøndum  I11694  Kirsten Christensdatter Friis    16 maj 2022
 F4371 
 I11867  Jens Jensen Kølholt  I11868  Abigail Marie Henriksdatter Bøtcher  19 jul. 1737  15 maj 2022
 F4370 
 I11867  Jens Jensen Kølholt  I11760  Margrethe Jensdatter Brøndum  5 nov. 1716  15 maj 2022
 F4369 
 I11866  Johan Hansen Buch  I11760  Margrethe Jensdatter Brøndum  14 feb. 1694  15 maj 2022
 F4372 
 I11866  Johan Hansen Buch  I11869  Kirsten Jørgensdatter    15 maj 2022
 F4368 
 I11851  Laurids Madsen Lime  I11865  Kirstine Clausdatter Wildschyt  jan. 1639  11 maj 2022
 F4367 
 I11839  Lambert Ebbesen Lime  I11864  Anne Fuiren    10 maj 2022
 F4366 
 I11839  Lambert Ebbesen Lime  I11863  Alhed Johansdatter Holst    10 maj 2022
 F4365 
 I11861  Thomas Mattiesen  I11837  Karen Pedersdatter Lime    8 maj 2022
 F4364 
 I11857  Niels Poulsen Astrup  I11860  Ingeborg Frantsdatter Rosenberg  1652  7 maj 2022
 F4363 
 I11858  Poul Andersen Astrup  I11859  Else Christensdatter    7 maj 2022
 F4362 
 I11857  Niels Poulsen Astrup  I11834  Karen Pedersdatter Lime    7 maj 2022
 F4361 
 I11855  Anders Lydicksen Guldsmed  I11852  Kirsten Madsdatter Lime    7 maj 2022
 F4353 
 I11825  Mads Lassen Lime  I11824  Kirsten Olufsdatter  20 okt. 1605  4 maj 2022
 F4360 
 I11848  Knud Lambertsen  I11831  Gertrud Olufsdatter Roed    4 maj 2022
 F4162 
 I10390  Lambert Knudsen  I11429  Margrethe Christensdatter Friis  1591  4 maj 2022
 F4359 
 I11847  Mads Hansen Lang  I11829  Johanne Olufsdatter Roed  30 aug. 1612  4 maj 2022
 F4358 
 I11846  Jacob Hansen  I11828  Dorte Olufsdatter Roed    4 maj 2022
 F4357 
 I11830  Hans Jacobsen  I11828  Dorte Olufsdatter Roed  1608  4 maj 2022
 F4166 
 I11436  Oluf Pedersen Roed  I11437  Kirsten Lasdatter Lime  1 nov. 1589  3 maj 2022
 F4356 
 I11827  Ebbe Lassen Lime  I11838  Marine Lambertsdatter    3 maj 2022
 F4355 
 I11826  Peder Lassen Lime  I11836  Anne Poulsdatter Astrup    3 maj 2022
 F4354 
 I11826  Peder Lassen Lime  I11833  Nn Christensdatter    3 maj 2022
 F4173 
 I11447  Morten Madsen Lime  I11439  Karen Pedersdatter Notler  eft. 31 maj 1597  2 maj 2022
 F4167 
 I11438  Las Hansen Lime  I11439  Karen Pedersdatter Notler  ca. 1572  2 maj 2022
 F1957 
 I5167  Oluf Nielsen  I5106  Lene Lauridsdatter Thøgersen    2 maj 2022
 F4352 
 I11821  Christen Jacobsen Achton  I11819  Maren Christensdatter Humble    30 apr. 2022
 F4351 
 I11816  Dines Jensen Rosenstjerne  I11819  Maren Christensdatter Humble    27 apr. 2022
 F4350 
 I11816  Dines Jensen Rosenstjerne  I11818  Elisabeth Sophie Jørgensdatter  1652  27 apr. 2022
 F4349 
 I11816  Dines Jensen Rosenstjerne  I11817  Margrethe Nielsdatter  1638  27 apr. 2022
 F4348 
 I11814  Jens Olufsen Riber  I11815  Karen    27 apr. 2022
 F4323 
 I11762  Bagge Iversen Hemmet  I11763  Kirsten Tønnesdatter    27 apr. 2022
 F4345 
 I11807  Niels Christensen Mulvad  I11764  Karen Baggesdatter Hemmet  1680  27 apr. 2022