Notater


Match 201 til 250 fra 9,399

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 188» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
201 ...Børn og arvinger Nembl. (nemlig) Niels Ras-
musen Feldbreder schoemager boendes
her i Othense Hans Hansen schoemager
boendes i Faaborg Berthe thomasdatter,
Jesper Hansen feldbreders her ib(ide)m Saa
og Sl. Marie Madsdatter Hans Ulrich
feldbreders her sammesteds, hendis
tvende effterladte Børn Nembl. Ma-
thias Phillipsen og Anna Barbara Hansdatter;

Uddrag af skifte efter Margrethe Olufsdatter, tydet af Jørgen Thue Pedersen på DIS-forum 12. juli 2015 i tråden oprettet af Alita Tind d. 11. juli under Hjælp til tydning.
 
Olufsdatter, Margrethe (I5870)
 
202 ...Fæstet gik længe i Arv i Lambert Ibsens Familie, som havde fået det 1548 efter den første Anlægger af Møllen, Kristen Kræmer (se 1ste Del, S.472), først til Lamb. Ibsens Enke Lisbeth Lamberts, derpå til hans Søn Hans Lambertsen, Sønnesøn Lambert Hansen og endelig til dennes Broder Villum Hansen, som 1647 måtte afstå det for Gjæld til Ib Friis.
 
Hansen, Villum (I7738)
 
203 ...Han stod i et daarligt Forhold til Spr. Jacob Brodersen, og det var rimeligen Skylden til hans Ulykke. Præstegaarden udbrændte samtidig med Degneboligen, men da Ilden var opkommen i denne, indberettede Præsten til Biskoppen 25/11 1775, at den var paasat "af et ondt Menneske" og sigtede herved til Degnen, idet han tillige anfører, at Flade den foregaaende Dag havde behandlet sin Hustru meget ilde. Et par Uger efter blev Degnen arresteret som mistænkt. Der blev indledet kriminel Undersøgelse, afhørt flere Vidner og anlagt Generalfiskalsag mod ham. Efter at have været fængslet i 1½ Aar faldt Dommen, der forkyndtes for ham 10/3 1777, hvilken lød på Fæstningsarbejde paa Livstid. Ved kongl. Reskr. 16/8 1780 blev han benaadet, dog saaledes "at han ej i Kbh. eller paa Sjælland maa opholde sig eller lade sig finde". Han tog Ophold i Nyborg, hvorfra han 22/5 1782 indgav et Bønskrift til Kongen om at maatte rejse med et Skib til Guineakysten. Provst Daniel Winther anbefalede det til Bevilgelse paa den Maade, at det kun tillodes Flade at rejse til Skibs fra Fyen, og at han ikke maatte sætte sin Fod paa Kjøbenhavns Gader, men straks gaa ombord paa Skibet til Guinea. Dette maa være taget til Følge; thi senere høres intet om den ulykkelig Degn; g. Anne Cathrine Albrechtsdtr., vist f. i Kjerteminde. Hun fik efter kongl. Resol. 12/7 1777 Lov til at blive i Embedet og nyde Indtægterne, imod at lade det besørge af en duelig Person. Ved Kontrakt af 26/5 1778 afstod hun det til Eftermanden imod en Pension paa 20 Rd., 4 Td. Byg, Bolig, 10 Læs Tørv, en Ko og 4 Faar græsset og fodret. Hun flyttede 1/10 1780 til Kbh. med 5 Børn og døde dér.
 
Flade, Niels Laursen (I9599)
 
204 ...Han stod i et daarligt Forhold til Spr. Jacob Brodersen, og det var rimeligen Skylden til hans Ulykke. Præstegaarden udbrændte samtidig med Degneboligen, men da Ilden var opkommen i denne, indberettede Præsten til Biskoppen 25/11 1775, at den var paasat "af et ondt Menneske" og sigtede herved til Degnen, idet han tillige anfører, at Flade den foregaaende Dag havde behandlet sin Hustru meget ilde. Et par Uger efter blev Degnen arresteret som mistænkt. Der blev indledet kriminel Undersøgelse, afhørt flere Vidner og anlagt Generalfiskalsag mod ham. Efter at have været fængslet i 1½ Aar faldt Dommen, der forkyndtes for ham 10/3 1777, hvilken lød på Fæstningsarbejde paa Livstid. Ved kongl. Reskr. 16/8 1780 blev han benaadet, dog saaledes "at han ej i Kbh. eller paa Sjælland maa opholde sig eller lade sig finde". Han tog Ophold i Nyborg, hvorfra han 22/5 1782 indgav et Bønskrift til Kongen om at maatte rejse med et Skib til Guineakysten. Provst Daniel Winther anbefalede det til Bevilgelse paa den Maade, at det kun tillodes Flade at rejse til Skibs fra Fyen, og at han ikke maatte sætte sin Fod paa Kjøbenhavns Gader, men straks gaa ombord paa Skibet til Guinea. Dette maa være taget til Følge; thi senere høres intet om den ulykkelig Degn; g. Anne Cathrine Albrechtsdtr., vist f. i Kjerteminde. Hun fik efter kongl. Resol. 12/7 1777 Lov til at blive i Embedet og nyde Indtægterne, imod at lade det besørge af en duelig Person. Ved Kontrakt af 26/5 1778 afstod hun det til Eftermanden imod en Pension paa 20 Rd., 4 Td. Byg, Bolig, 10 Læs Tørv, en Ko og 4 Faar græsset og fodret. Hun flyttede 1/10 1780 til Kbh. med 5 Børn og døde dér.
 
Albertsdatter, Anne Cathrine (I9600)
 
205 ...Hans Nielsen af Bjergby og Jens Nielsen af Tornved caverer for Ungkarl Jens Jensen af Tornved og Enken Lene Nielsdatter af Bjergby Familie F3152
 
206 ...hendes Alder er ikke angivet....begravet i de fattiges Jord.... Wendelboe, Johanne Kirstine Lauridsdatter (I4812)
 
207 ...I St. Katrine kirke i Ribe findes... et epitafium med maleri fra ca. 1659, som viser ægteparret Carsten Olufsen og hustru Ide med tre voksne børn, en søn og to døtre, samt tre døde børn: to små børn og et spædbarn. Spædbarnet er antagelig Lene, den ene af de voksne døtre er antagelig Gunder, som døde 17 år gammel og Margrethe den anden voksne datter. Men der fandtes altså også en voksen søn, som ikke er med i Ole Degns familiebeskrivelse.......Der mangler også en anden vigtig oplysning hos Ole Degn: Den 28. okt. 1665 fik tolder i Ribe Maturin Dupont tilladelse til at giftes med «Ide afg. Carsten Olufsens paa Nebbe»........
Er så borgmester Casper Christoffer Carstensen en søn af rådmand Carsten Olufsen og Ide Grave? Noget direkte bevis findes ikke, men flere faktorer peger i den retning: Opkaldningsmønstret, hvor den førstefødte datter kaldes Ide efter hans mor, den førstefødte søn Carsten efter hans far og den tredje søn får det sjældne navn Maturin efter hans stedfar. Ligeledes at borgmesterens far i så fald er rådmand, at hans ægtefælle Kirsten Baggesdatter også er en rådmandsdatter og at sted og tid passer godt. Og sidst, men ikke mindst: Epitafiet med en voksen søn, som endnu ikke er identificeret.
 
Familie F2230
 
208 ...Konen og et Par af Børnene omkom på en Sørejse mellem Sønderho og Ribe d. 12te Juni 1615  Klyne, Karen Andersdatter (I5231)
 
209 ...men Terpager sætter den dog i Forbindelse med Processen med Niels Glud, som jo var forhandlet på sidste
Herredag. Han siger næmlig udtrykkelig i en af sine
Excerptbøger (den, som nu findes i Kristiania), at Mads
Pors 1616 blev afsat fra Æmbede og Kald af Lens-
manden „formedelst en Beretning, han indlagde på
Riber Kapitel, indstillet på M. Niels Glud,,. Måske
har den egentlige Grund dog været en anden. En be-
kjendt samtidig Forfatter (Hr. Bertel Knudsen Aqvi-
lonius i Skåne) taler næmlig i et Brev 1615 med Harme
om en Mængde usømmelige Vittigheder af Pors, som
netop på den Tid vare komne i almindeligt Omløb.
 
Pors, Mads Andersen (I7191)
 
210 ...om han har besøgt andre fremmede Universiteter vides ikke, han er i hvert fald ikke funden indskreven ved noget af dem, der almindeligt besøgtes af Danske. Den Maade, han kom fra Tübingen, kan maaske ogsaa have skræmmet ham, idet han forlod Universitetet med en ikke ubetydelig Gæld til tvende af Byens Borgere i alt omtr. 250 Gylden, som han endnu 1589 ikke havde betalt. Så klagede Creditorerne endelig til Kongen, som lod tilskrive Hans Mule en alvorlig Befaling til uden videre Forhaling at betale Gjælden.
 
Mule, Laurids Hansen (I7596)
 
211 ...som, da det gik uheldigt med hans Handel, 1639 lod sig udnævne til Byfoged i Mads Lassen Limes Sted.
 
Hjerting, Peder Pedersen (I7743)
 
212 ...uden Livs Arvinger.
 
Riber, Peder Christensen (I7620)
 
213 ...Viborg, hvor Peder Stub nævnes 1511 og 16 som rådmand og senere som borgmester, men som nævnes 1526-33 som bortrømt riget, da han havde holdt med Christian II.
 
Stub, Iver (I7664)
 
214 01 Jul 1941 > Register for draft, Truck Driver

05 May 1942 > Entrance U. S. Army

24 Oct 1945 > Release from U. S. Army
 
Hansen, William Harry (I10920)
 
215 01/05-1892 Nøjsomhedsvej 5,5
01/11-1897 Viborggade 13, 1 sal
01/05-1903 Nøjsomhedsvej 1
01/11-1903 Randersgade 11
01/11-1906 Kirstensgade 11, meget vanskeligt at læse måske ikke det rigtige gadenavn. Flytter herfra 01/05-1907 til ukendt adresse
 
Thulin, Andreas Alfred (I6039)
 
216 06 Apr 1940 > Register for Draft, Marshall, Lyon County, Minnesota

10 Dec 1943 > Enter U. S. Army

11 Nov 1945 > Release from U. S. Army
 
Ireland, Donald LeVerne (I10956)
 
217 06-11-1849 bor Peter Christian Christensen og hans familie i Aalsøe. Det oplyses ved datteren Karen Maries dåb Christensen, Peter Christian (I729)
 
218 1 (e). 1568. Mag. Anders Sørensen Wedel (Weile, Wellejus), f. Veile 9/11 42; F. S. Sørensen, Bgmstr.; M. Else el. Sidse (see Wegener om A. S. Wedel S. 10) Andersdtr.; St. Ribe 61; udenlands 2 Gange (den ene med Thyge Brahe 61–63); Mag. i Wittenberg 5/3 66; Cannik i Ribe 13/8 71; 1 ~ 30/6 77 Maren Hansdtr. Svanning, f. c. 61, † P. 29/7 78; F. Mag. H. S., kgl. Historiograph; M. Marine Sørensdtr.; 2 ~ 20/8 81 Mette Hansdtr. Laugesen af V. Vedsted (F. blev Biskop i Ribe), † 27/12 33; 6 S., 3 D.; see Søren A. W. til Ribe Dk.; Lauge A. W. t. Ribe Cathr. K.; (M. P. Grum t. Christiansbg. Slotsk.; Hans P. G. i Vilsted-V.; J. H. Tausan, r. Cap. t. Ribe Cathr. K.; H. Pedersen i Janderup-B.); [# 1580; kgl. Historiograph s. A.; mistede denne Post 94 og Decanatet 95; Hospitalsforst. i Ribe 4/7 97; var Værge for Ribe Dk. 15/6 1603–07; † Ribe 13/2 16. En overordentlig berømt Mand, om hvem henvises til Conf.-Rd. Wegeners ovenanførte Skrift. „Var i mange Henseender en singulair Mand og der var noget Papistiskt ved ham; i Fastetiden holdt han sig fra al Kjødmad; hver Langfredag pidskede han sine Børn paa sit Studerekammer til Erindring om Christi Hudstrygelse“. (Lkm. eft. Pontop. og Zwerg.). Havde et Bogtrykkerie paa Lilliebjerget i Ribe og et vidtløftigt Bibl. „Theologus præstans; concionator admirabilis; historicus imcomparabilis; indigator antiquitatis solertissimus; poeta facundissimus; linqvæ patriæ repurgator et excultor meritissimus“ (Lyscander de scriptoribus danicis).; W. 2/561; N. 642; Eptph. og Lgst. i Ribe Dk.; Portrait i Veile K.].
Hegelund I s. 116, 121, 129, 140, 144, 168, 178, 186, 206, 299, 423, 461, II s. 4, 74, 75, 86, 89, 98, 105, 111, 116, 132, 168, 173; Helk I, s. 419; OD-RFR II, s. 190; DanKir bd. 17, s. 152-53 (Vejle Skt. Nikolaj kirke), bd. 19, s. 525, 544, 574-75, 576-77, 581, 639-40, 644, 666 (Ribe Domk.)

Hegelund Hegelund, Peder: Peder Hegelunds almanakoptegnelser 1535-1613, udg. ved Bue Kaae, Historisk samfund for Ribe amt, 1976. Bd. I og II (kommentarer og registre).
Helk I Helk, Vello: Dansk-norske studierejser fra reformationen til enevælden 1536-1660. Odense Universitetsforlag, 1987.
OD-RFR Degn, Ole: Rig og fattig i Ribe. Økonomiske og sociale forhold i Ribe-samfundet 1560-1660. Bd. I og II. udg. af Jysk Selskab for Historie, Universitetsforlaget i Aarhus 1981.
 
Vedel, Anders Sørensen (I5252)
 
219 1 gl. Pige Meinertsdatter, Maren (I2931)
 
220 1 Mette Thomasdatter Mumme i Børglum præstegård. 19.7.1671. Nr.1.
E: Aksel Jensen Bjørn, præst i Børglum og Furreby.
Der er sønner og døtre, hvis navne ikke angives.
Desuden angives
1) afdødes søn Gert Akselsen Bjørn, præst [i Hevne i Norge]
2) afdødes søster Talke
3) afdødes svoger Jacob Mumme
4) afdødes svoger Jens Christensen.
(Sml. lbnr.40).

15 Gert Nielsen Bech, præst i Hjørring. 22.4.1678. Nr.15.
E: Elisabeth Akselsdatter [Bjørn].
Børn, hvis navne ikke angives B:
[1) Niels Gertsen Bech]
[2) Henrik Gertsen Bech]
FM: farbror Laurids Nielsen Bech, [forpagter] i Kærsgård [i Tornby sogn]
2) [morbror] Jens Akselsen Bjørn på Sønder Lophave [i Vennebjerg sogn].
[Første ægteskab med Anne Hansdatter, død omkring 1670].
Desuden nævnes enkens forældre Aksel Jensen Bjørn, præst i Børglum og Furreby og Mette Thomasdatter [Mumme, skifte 19.7.1671 lbnr.1].
 
Mumme, Mette Thomasdatter (I8180)
 
221 1 Mette Thomasdatter Mumme i Børglum præstegård. 19.7.1671. Nr.1.
E: Aksel Jensen Bjørn, præst i Børglum og Furreby.
Der er sønner og døtre, hvis navne ikke angives.
Desuden angives
1) afdødes søn Gert Akselsen Bjørn, præst [i Hevne i Norge]
2) afdødes søster Talke
3) afdødes svoger Jacob Mumme
4) afdødes svoger Jens Christensen.
(Sml. lbnr.40).

15 Gert Nielsen Bech, præst i Hjørring. 22.4.1678. Nr.15.
E: Elisabeth Akselsdatter [Bjørn].
Børn, hvis navne ikke angives B:
[1) Niels Gertsen Bech]
[2) Henrik Gertsen Bech]
FM: farbror Laurids Nielsen Bech, [forpagter] i Kærsgård [i Tornby sogn]
2) [morbror] Jens Akselsen Bjørn på Sønder Lophave [i Vennebjerg sogn].
[Første ægteskab med Anne Hansdatter, død omkring 1670].
Desuden nævnes enkens forældre Aksel Jensen Bjørn, præst i Børglum og Furreby og Mette Thomasdatter [Mumme, skifte 19.7.1671 lbnr.1].
 
Bjørn, Axel Jensen (I8178)
 
222 1 Peder Jensen Riber, præst i Ølgod og Strellev. 4.12.1683, fol.3B.
E: Lucie Sørensdatter. LV: Christen Mortensen i Forsumho [i Ølgod sogn].
Første ægteskab med Anne Jensdatter, skifte 27.5.1680. B:
1) Jens Pedersen, præst i Ølgod og Strellev
2) Kirsten Pedersdatter
3) Magdalene Pedersdatter
4) Laurids Pedersen
5) Knud Pedersen
6) Ida Sofie Pedersdatter.
FM:
1) Christen [Mortensen] Friis, præst i Torstrup [og Horne]
2) Jacob Christensen [Varde], præst i Hodde [og Tistrup].
Arv efter børnenes mormor i Lønborg.
[Andet ægteskab med Magdalene Olufsdatter Toft].
 
Riber, Peder Jensen (I642)
 
223 1 Peder Jensen Riber, præst i Ølgod og Strellev. 4.12.1683, fol.3B.
E: Lucie Sørensdatter. LV: Christen Mortensen i Forsumho [i Ølgod sogn].
Første ægteskab med Anne Jensdatter, skifte 27.5.1680. B:
1) Jens Pedersen, præst i Ølgod og Strellev
2) Kirsten Pedersdatter
3) Magdalene Pedersdatter
4) Laurids Pedersen
5) Knud Pedersen
6) Ida Sofie Pedersdatter.
FM:
1) Christen [Mortensen] Friis, præst i Torstrup [og Horne]
2) Jacob Christensen [Varde], præst i Hodde [og Tistrup].
Arv efter børnenes mormor i Lønborg.
[Andet ægteskab med Magdalene Olufsdatter Toft].
 
Schytte, Anne Jensdatter (I1101)
 
224 1 Peder Jensen Riber, præst i Ølgod og Strellev. 4.12.1683, fol.3B.
E: Lucie Sørensdatter. LV: Christen Mortensen i Forsumho [i Ølgod sogn].
Første ægteskab med Anne Jensdatter, skifte 27.5.1680. B:
1) Jens Pedersen, præst i Ølgod og Strellev
2) Kirsten Pedersdatter
3) Magdalene Pedersdatter
4) Laurids Pedersen
5) Knud Pedersen
6) Ida Sofie Pedersdatter.
FM:
1) Christen [Mortensen] Friis, præst i Torstrup [og Horne]
2) Jacob Christensen [Varde], præst i Hodde [og Tistrup].
Arv efter børnenes mormor i Lønborg.
[Andet ægteskab med Magdalene Olufsdatter Toft].
 
Sørensdatter, Lucie (I8158)
 
225 1 Peder Jensen Riber, præst i Ølgod og Strellev. 4.12.1683, fol.3B.
E: Lucie Sørensdatter. LV: Christen Mortensen i Forsumho [i Ølgod sogn].
Første ægteskab med Anne Jensdatter, skifte 27.5.1680. B:
1) Jens Pedersen, præst i Ølgod og Strellev
2) Kirsten Pedersdatter
3) Magdalene Pedersdatter
4) Laurids Pedersen
5) Knud Pedersen
6) Ida Sofie Pedersdatter.
FM:
1) Christen [Mortensen] Friis, præst i Torstrup [og Horne]
2) Jacob Christensen [Varde], præst i Hodde [og Tistrup].
Arv efter børnenes mormor i Lønborg.
[Andet ægteskab med Magdalene Olufsdatter Toft].
 
Toft, Magdalene Olufsdatter (I1102)
 
226 1 søn Familie F3812
 
227 1 søn og 1 datter Familie F3807
 
228 1 søn og 3 døtre Familie F3090
 
229 1 søn og 3 døtre Familie F3814
 
230 1 søn og to døtre
 
Familie F4097
 
231 1 søn, 1 datter
 
Familie F2883
 
232 1 år og 16 uger Worm, Margrethe Olufsdatter (I11125)
 
233 1-11-1904: Fra Harsdorffsvej 8 (Frederiksberg) til Willemoesgade 28 , 4.
1-5-1908: Lille Farimagsgade 3 , 4.
1-5-1912: Frederiksgade 6 , 4.
1-11-1912: Colbjørnsensgade 14 , 3.
1-11-1914: Vendersgade 31 , 1.
1-5-1915: Frederiksborggade 12 , 2.
1-5-1916: Frameldt
 
Wilde, Poul (I8105)
 
234 1-5-1892: Kalkbrænderivej 34 , stuen
1-11-1894: Frameldt
1-11-1894: Korsgade 68 , 4.
1-11-1896: Stengade 2 , 1.
1-11-1910: Frameldt
1-5-1911: Stengade 2 , 1.
1-5-1913: Nørrebrogade , 17 - 19 , 3.
1-5-1914: Baggesensgade 10 , 1.
1-11-1914: Nørrebrogade 17 - 19 , stuen
 
Wilde, Tevis (I8111)
 
235 1. (1517. 45). Peder Pedersen; see Etm.; [† c. 1550].
 
Pedersen, Peder (I10338)
 
236 1. (1539). Mag. Oluf Nielsen, f. Veile; F. N. Jensen, Bgmstr., bekjendt fra Kong Christ. IIs Hist.; ~ Anne Pedersdtr.; [† 1560; meget verdslig; ingen Gaver til Prædikestolen; maatte altid holde Cap.; havde været Cantsler Joh. Friis’s Ledsager paa dennes Reise til Paris].
 
Pedersdatter, Anne (I9226)
 
237 1. (1584. 1600) Stephan Sørensen; St. i Kbh. (78); Pr. (84. 10. 19); ~ Maren Madsdtr. Buch af Egtved-Ø.; 8 S., 8 D.; see Etm.; S. Poulsen i Egtved-Ø.; C. Stephansen W. i Vorbasse-G.; S. Stephansen i Jelling-H.; [† 16 . .; levede endnu 1619; hans Navn paa Kirkeklokken i Bekke K. 1600; Eptph.].
F-P s. 85 (»Stephanus Severini«); Hegelund II s. 238; KS 3:2 (1877-80), s. 209; 5:2 (1903-05), s. 556; 2:6 (1872-73), s. 548; Green s. 166; DanKir bd. 19, s. 2385, 2410 (se nedenfor).

Webmaster:
F-P Friis-Petersen, H.: Studenterne ved Københavns Universitet 1479-1611. Aarhus 1942. (NB! I den digitale udgave mangler følgende 22 sider: 192, 257-277).
Hegelund Hegelund, Peder: Peder Hegelunds almanakoptegnelser 1535-1613, udg. ved Bue Kaae, Historisk samfund for Ribe amt, 1976. Bd. I og II (kommentarer og registre).
KS Kirkehistoriske Samlinger, række:bind (1849-1968), derefter kun år. "Nye KS" = 2. række.
Green Green, John Helt: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green (1865-1956). Vedbæk 2009.
DanKir Danmarks Kirker, bd. I–XXIII, udg. af Nationalmuseet 1933–201.
 
Sørensen, Stephan (I10369)
 
238 1. 1538, o. 29/7 41 af Superintendent Jens Riber [Famulus hos den sidste cath. Biskop i Kirkjubo, Asmund Olufsen, 34] Heine Johnsen Havreigster (Havreki), f. Bergens Stift; F. Sp.(1); St. Bergen 30; Officialis (V.-Bisk.) 51; Pr. 27/1 57; 1 ~ 40 Herborg Arnbjørnsdtr., f. 12, † 42; F. Arnbjørn Guttormsen, Odelsbde. Husavik p. Sandø; M. Herborg Olesdtr.; 1 S. (Jon H., Laugmd. p. Fær.), 1 D.; 2 ~ 44 Gyrid . . . , E. i Bergen(2); 2 S. (hvoraf den bekjendte Mogens Heinesen, Lehnsmd. p. Fær.; dansk og hollandsk Orlogscapitain; henrettet Kbh. som „Sørøver og Deserteur“ 18/2 89); (see H. Jørgensen p. Norderø; G. Thorlufsen, Nr. 4 her); [1566 Sp. N. N., Bergens St.(3); † 76; fik sit besynderlige Tilnavn, fordi han med 5 andre Studenter blev af en Storm hendreven fra Bergen til Færøerne, hvor han landede i Husavik på Sandø].

PT 6:6 (1915), s. 252-53 (se nedenfor); F-P s. 19.

Webmaster: PT er Personalhistorisk Tidsskrift, F-P Friis-Petersen, H.: Studenterne ved Københavns Universitet 1479-1611. Aarhus 1942. (NB! I den digitale udgave mangler følgende 22 sider: 192, 257-277)

Noter:
(1) »Far til Heine het i følge Heilskov (PT 6:6, se nedenfor) (og andre) Jon Haraldson. Jon kom opprinnelig fra Island, og var prest ved Korskirken i Bergen, nevnt 1547. I en diskusjon på Internett (no.fritid.slektsforskning.diverse) i januar 2000, refererer Jo Rune Ugulen til en litteraturgjennomgang som gjør det nødvendig å stille spørsmål ved disse påstandene: «Eg har nokre ytterlegare kommentarar til denne Jon Haraldsson. Eit kjapt gjennomsyn i alle 22 band av Diplomatarium Norvegicum gjev ikkje ei einaste kjelde der ein kannik i Bergen/sokneprest i Korskirken (eller Domkirken) Jon Haraldsson er nemnt. Det gjorde meg mistenksam. Dersom han skal vera nemnt i 1547, slik Heilskov nemner, må han jo ha vore prest etter reformasjonen. Eg har ikkje funne nokon prest i Bergen med namnet Jon Haraldsson.... (eg har sjekka DN, Norske Rigsregistranter, Norske Regnskaber og Jordebøger samt ymse andre kjelder, særskilt Bergenskjelder som Absalon Pedersson). Det døyr i 1552 ein Jens Viborg som var sokneprest i Korskirken. Etter han kjem ein Jens Hansson (døyr 1564). Den latinske forma som er vanlegvis nytta om Jens er Ionas/Jonas. Det kan forklara ei misforståing til Jon i staden for Jens. Harald er verre å forklara, men som eg alt har nemnt er det ikkje nemnt nokon Jon Haraldsson i Bergen i 1547, ei heller i åra før eller etter, i dei kjeldene som eg har sett i. Det styrkjer ikkje påstanden om at han skal ha vore far til Heine Jonsson.Tvert imot må ein vel sjå på det som eit skot for baugen. Inntil ny informasjon kjem fram, bør ein då helst utelata denne (fiktive?) «Jon Haraldsson» som far til Heine Jonsson. Det einaste som då kan seiast sikkert om far til Heine, er at han heitte Jon». Sitert fra: Odd Handegård: Vår felles slektshistorie – Hardanger, Sunnhordland, Ryfylke m.m. 1170 – 1650. Utgave av sept. 2007, s. 98-99.
(2) »Heilskov hevder i artikkelen (PT 6:6, se nedenfor) at Heines andre kone var i slekt med Herborg: «Heine Havrekis 2 Hustruer var for Resten beslægtede, idet Herborgs Fader, Arnbjørn Guttormsen, var Søn af Lagmand Guttorm Nielsen til Gulathing og Bergen. Denne var atter en Søn af Nicolaus Røgnvaldsen og Herborg Baards datter, som var en Søster til Heines anden Svigermoder Gyrid Baardsdatter». Disse påstandene er det vanskelig å finne dekning for i seinere litteratur.«
I NST 37 (1998), s. 239-240, dokumenterer Jo Rune Ugulen grundig at lagmannen i Bergen, Guttorm Nilsen, kun hadde en eneste sønn: Nils Guttormsen, som var født utenfor ekteskap.
(3) Der findes ingen spor af ham som præst i Norge.

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:
Nielsen, C. F., Pastor: Færøernes geistlige Stat eller Geistlighedens Personalhistorie i Færøernes Provstie. I: S. V. Wiberg: Supplement til personalhistoriske, statistiske og genealogiske Bidrag til en almindelig dansk Præstehistorie. L. B. Deichmanns Forlag, Faaborg 1879, Anhang s. 5–9.
Heilskov, Chr.: Af den "Heinesenske" Slægts Saga. Med en Indledning om færøsk Personalhistorie. Personalhistorisk tidsskrift, 6:6 (1915), s. 248-282.
 
Joensen Havreki, Heine (I2271)
 
239 1. 1779 tillagt en eventuel arv på 1.00 rdl., se Høst, Kr.
2. 18.2.1796 fik hun kgl.bevilling på at sidde i uskiftet bo og skifte med samfrænder, Jyske Registre 48.422, p. 156. Brevene er ikke indført, kun antydet
3. F. c. 1771, gift med amtsprovt i Rårup P.Brøchner, se denne. Jvf. Johanne Marie Anne Secher
4. Enke efter amtsforvalter P.Brøchner i Rårup, hun f. på Sønderholm (!) ved Randers, hun død 3.12.1786 i Rårup, Vejle kirkebog

Webmasters kommentar: Der er ikke tale om Sønderholm, men Sødringsholm Gods.
 
Secher, Johanne Mariane (I4223)
 
240 1. 2/1 1737, o. 6/2, Johannes Garlefsen Kinast, f. Ribe 12/9 05; F. G. K., Instrumentist (Stadsmusikant); M. Agnes Hedvig . . . ; St. Ribe 26, Bacc. 27; Hør. Ribe 28; C. 28/5 31, n.; Hør. Ribe 31–36; 1 ~ Margrethe de Hemmer Sørensdtr. Seerup af Ribe Dk., f. 13/6 12; 3 S., 8 D.; 2 ~ Christine Pedersdtr. Smith, f. 15, b. 7/2 1808; F. Jstrd, P. Larsen S.; [† 1/2 1773; han blev i Ribe stærkt berørt af den pietistiske Bevægelse, hvorfor han til at begynde med var bleven saa forhadt i Frederiksberg, at mange ej ville gaa til hans Prædiken; Portrait i Kirken].
KUM II, s. 480, 493 (»Iohannes Kinast«, 21 år gl.); KS 5:4 (1907-09), s. 549-553 (se nedenfor); E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 721, (613); DanKir bd. 1-3, s. 468-69 (se nedenfor).

KUM: Birket-Smith, S.: Kjøbenhavns Universitets Matrikel. bd. I (1611-1667), bd. II (1667-1740), bd. III (1740-1829).
KS: Kirkehistoriske Samlinger, række:bind (1849-1968), derefter kun år. "Nye KS" = 2. række.
DanKir: Danmarks Kirker, bd. I–XXIII, udg. af Nationalmuseet 1933–201. ' 
Kinast, Johannes Garlefsen (I11163)
 
241 1. Anders Pedersen Radoor, søn af kandestøber Peder Sørensen og Maren Henriksdatter, blev født i 1718 i Svendborg, døde den 14. jul. 1794 i Rejsby sogn, Hviding herred, Tønder amt i en alder af 76 år, og blev begravet den 18. jul. 1794 i Rejsby sogn, Hviding herred, Tønder amt.
Generelle notater: Student fra Svendborg skole 1737.
Theologisk kandidat 20/1 1742.
Personel kapellan i Tranderup på Ærø 18/9 1743.
Sognepræst 22/12 1752 i Rejsby i Vestslesvig.
• Beskæftigelse: sognepræst.
Anders blev gift med Else Maria Lund, datter af sognepræsten i Ølstrup Niels Pedersen Lund og Maren Hansdatter Falck, den 21. nov. 1754 i Ringkøbing. Else blev født den 7. aug. 1735 i Thisted, Hundborg Herred, Thisted Amt, døde den 16. maj 1758 i Rejsby sogn, Hviding herred, Tønder amt i en alder af 22 år, og blev begravet den 19. maj 1758 i Rejsby kirke, Hviding herred, Tønder amt

Tak til Lise Radoor, som venligst har givet tilladelse til at benytte oplysninger fra hendes hjemmeside.
 
Riber, Gunder Wegerslev (I4068)
 
242 1. gang gift med Engel Tollesdatter 19/6 1703
 
Rostrup, Hans Hansen (I8149)
 
243 1. gang gift med Helene Seehst c. 1796, f. 1763 i København, død 1. juli 1821. 2 døtre.
2. gang 18. februar 1823 med Eleonora Christine Schilling, f. i København 16. maj 1783, død i Odense 27. januar 1864, datter af skibsbygger Schilling på Christianshavn.  
Schjødt, Hans Mossin (I8142)
 
244 1. Gift 15.11.1635 i Aalborg (Bud.) m. MAREN POP CHRISTOPHERSDATTER DE HEMMER, død
senest 1639 i Aalborg. (2 døtre: A.1.-A.2.). Datter af Borgmester i Aalborg Christopher de
Hemmer (død 22.5. (Bud.), begr. 27.5.1658 (Vor Frue)) og 1. Hustru Johanne Jørgensdatter
(død 12.11.1620 (Bud.), begr. (Vor Frue).2
 
Brunov, Jacob Hansen (I9206)
 
245 1. I skiftet efter Peder Jensen, feldbereder i Odense (18/3-1700) er Philip Pedersen 13 år, d.v.s. født ca. 1686/87.
2. Peder Jensen, feldbereder, var nævnt i skiftet efter Thomas Thomasen, som en svend der havde løn til gode, og giftede sig med datteren Birthe Thomasdatter.
3. Peder Jensen fik borgerskab i Odense 1688, og var født i Svendborg.
4. Philip Pedersen, feldbereder i Bogense, optræder ofte i kirkebogen for Bogense sammen med sin broder Jens Pedersen, der jo også fremgår af skiftet i Odense. Han blev gift i Kerteminde med en datter til Mads Andersen, feldbereder.
Og den sidste broder, Thomas Pedersen, blev gift i Kerteminde, og var feldbereder og borger der.
 
Pedersen, Philip (I3726)
 
246 1. I skiftet efter Peder Jensen, feldbereder i Odense (18/3-1700) er Philip Pedersen 13 år, d.v.s. født ca. 1686/87.
2. Peder Jensen, feldbereder, var nævnt i skiftet efter Thomas Thomasen, som en svend der havde løn til gode, og giftede sig med datteren Birthe Thomasdatter.
3. Peder Jensen fik borgerskab i Odense 1688, og var født i Svendborg.
4. Philip Pedersen, feldbereder i Bogense, optræder ofte i kirkebogen for Bogense sammen med sin broder Jens Pedersen, der jo også fremgår af skiftet i Odense. Han blev gift i Kerteminde med en datter til Mads Andersen, feldbereder.
Og den sidste broder, Thomas Pedersen, blev gift i Kerteminde, og var feldbereder og borger der.
 
Jensen, Peder (I5099)
 
247 1. juli 1780 udstedt Afkald paa Fædrene- og Mødrenearv fra Anne Katrine Sperling, "der har været gift med Niels Flade, Degn for Førslev og Sneslev Menigheder i Sjælland...." Det hedder videre i Dokumentet (tinglyst 15.Oktbr. 1780 ved Kerteminde Byting), at hun nu agter at nedsætte sig i København og begynde en liden Handel.
 
Familie F3528
 
248 1. Juni 1608: Miss. til afdøde Albret Friis´s Arvinger. Kongen der for nogen Tid siden (17. Juli 1589) har bevilget nu afdøde Jens Seurensen Buck Kronens Part af Korntienden af Sneom Sogn til hans Studeringer, har erfaret, at Jens Seurensen ikke har faaet noget af Indkomsten af Tienden for 1593, hverken Korn eller Penge, idet Afgiften da er bleven forholdt ham af deres Fader Albret Friis, da Lensmand paa Riberhus, og den er heller ikke siden erlagt til Jens Seurensen eller dennes Arvinger, skønt Jens Seurensens Fader, Hr. Seufren Jensen, Sognepræst til Ølgodt og Strellof Sogne, til forskellige Tider og ved deres Faders Begravelse har krævet den. Det befales dem uden videre Ophold at tilfredsstille Jens Seurensens (note 1) Arvinger for Restancen, saa Kongen kan blive fri for deres Overløb, eller, hvis de have noget at sige herimod, indsende Erklæring herom til Kancelliet, saa Kongen derefter kan give Jens Seurensens Arvinger tilbørligt Svar. J.T.[Jyske Tegnelser] 5, 375b.
Note 1: J.T.har her, formentlig urigtig: Hr. Seufren Jensen

Webmaster: "Jens Seurensens Arvinger" kunne betyde, at Peder Jensen Riber, som efterfølger Hans Sørensen Ølgod som præst i Ølgod sogn, måske er søn af Jens Sørensen Ølgod.
 
Ølgod, Jens Sørensen (I8196)
 
249 1. Juni 1608: Miss. til afdøde Albret Friis´s Arvinger. Kongen der for nogen Tid siden (17. Juli 1589) har bevilget nu afdøde Jens Seurensen Buck Kronens Part af Korntienden af Sneom Sogn til hans Studeringer, har erfaret, at Jens Seurensen ikke har faaet noget af Indkomsten af Tienden for 1593, hverken Korn eller Penge, idet Afgiften da er bleven forholdt ham af deres Fader Albret Friis, da Lensmand paa Riberhus, og den er heller ikke siden erlagt til Jens Seurensen eller dennes Arvinger, skønt Jens Seurensens Fader, Hr. Seufren Jensen, Sognepræst til Ølgodt og Strellof Sogne, til forskellige Tider og ved deres Faders Begravelse har krævet den. Det befales dem uden videre Ophold at tilfredsstille Jens Seurensens (note 1) Arvinger for Restancen, saa Kongen kan blive fri for deres Overløb, eller, hvis de have noget at sige herimod, indsende Erklæring herom til Kancelliet, saa Kongen derefter kan give Jens Seurensens Arvinger tilbørligt Svar. J.T.[Jyske Tegnelser] 5, 375b.
Note 1: J.T.har her, formentlig urigtig: Hr. Seufren Jensen

Webmaster: "Jens Seurensens Arvinger" kunne betyde, at Peder Jensen Riber, som efterfølger Hans Sørensen Ølgod som præst i Ølgod sogn, måske er søn af Jens Sørensen Ølgod.
 
Buch, Søren Jensen (I636)
 
250 1. Koppeattest fra 1909.

2. Lånebevis fra 30.1.1928 optaget i København, lydende på 1500 kr. med 5½% i rente fra Andels-Anstalten Tryg. Medunderskriver var hendes far.

3. Gravfæstebrev, oprettet 30.4.1936 på gravnumrene: 814, 815 og 816, gældende 30 år. Fæstebrevet er fornyet 13.12.1984 for 18 år og igen 23.11.1991 for 7 år, begge gange er det Rasmus Frederiksen, som sørger for det.

I gravstedet er jordet:
814: 30.4.1936 Christian Meinertsens hustru
815: 13.12.1954 Christian Meinertsen
816: 23.11.1961 Sygeplejerske Ingeborg Graul-Hansen.

4. Bevis fra Holbæk Centralsygehus på gennemgået uddannelse som frivillig sygehjælper i det sanitære beredskab. Dateret 25.6.1956.

5. Anbefaling (meget fin) fra prokurist Ringberg, Rebekkavej 51, Hellerup, hvor hun havde tjent fra marts 1933-sept. 1933, men måtte stoppe grundet sin mors sygdom. Lønnen var 40 kr. pr. måned.

Tak til Jette Mejnertsen.
 
Meinertsen, Maren Johanne (I2987)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 188» Næste»