Notater


Match 151 til 200 fra 9,166

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 184» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
151 (Far købmand Mikkel Clausen, Odense, død 1541). Mikkelsen, Claus (I7582)
 
152 (Gravsten) Genanvendt 0.1616 af Ba[rt]el (Jørgensen) Struck, rådmand i Ribe, født i Lund i Skåne, †28. maj 1621 i hans alders 71. år, og hans sidste hustru, Anders (Sørensen) Wedelsdatter, Anne, (†22.jan. 1655) i hendes alders <70.> år. De avlede tilsammen 10 børn, 5 sønner og 5 døtre. Desuden Bartel Strucks første hustru, Dorithe Søfrensdatter (Stage), og hendes første mand, Peder Ba[gge]søn, rådmand (†IO. aug. 1602). Bartel Struck og Dorithe Søfrensdatter avlede tilsammen 3 børn (jfr. epitafietilladelse s. 578).
 
Familie F1932
 
153 (Gravsten) Genanvendt 0.1616 af Ba[rt]el (Jørgensen) Struck, rådmand i Ribe, født i Lund i Skåne, †28. maj 1621 i hans alders 71. år, og hans sidste hustru, Anders (Sørensen) Wedelsdatter, Anne, (†22.jan. 1655) i hendes alders <70.> år. De avlede tilsammen 10 børn, 5 sønner og 5 døtre. Desuden Bartel Strucks første hustru, Dorithe Søfrensdatter (Stage), og hendes første mand, Peder Ba[gge]søn, rådmand (†IO. aug. 1602). Bartel Struck og Dorithe Søfrensdatter avlede tilsammen 3 børn (jfr. epitafietilladelse s. 578).
 
Familie F1933
 
154 (Hans Andersen Klyne) som blev rettet på Riber Torv den 22. Decemb.1604 for det eene Slag han slog Hans Jessen Seehane paa Overmøllebro Luciæ nat den 12. decemb.
 
Jessen, Hans (I7246)
 
155 (Jørgen Hansen Mule)....hafde i sine unge Aar tient i Krigen i Kongen af Francherigs guarde, siden blef hand Borgemester i Odense. Han gick en morgen tidlig uden byen at spadsere, og som han kom hiem igjen, gick hand ind til sine børn, kaldte på sine tvende tvillinger, Anne og Else, som han altid næfnede paa eengang, og bad dem staae op, siden han var rørt, (død] 1634 d. 6. Jul., æt. 65, sep. D. Can Conj. Barbara Mognsd. Rosenvinge, n. Othin. 1578, d. 21. Sept., [død] 1634 dog førend hand.
 
Rosenvinge, Barbara Mogensdatter (I7497)
 
156 (løgmaður frá 1479-1524)
Nevndur løgmaður í brævi frá 2. mai ella 13. september
1479.
 
Skagdritt, Jørgen (I4300)
 
157 (Spørgsmaal 2.)
Efternævnte 8 Søskendes Forældre har forgjæves været eftersøgt, kun saa meget vides, at Moderen den 2den Mai 1736 blev begravet fra Esrom. Disse 8 Søskende ere følgende:
1) Jens Rasch, „Fionensis", fra Fyen, „en moxen incomparabel Skildrer", der døde i Zweibrücken 1744. 2) Niels Rasch, Byfoged i Horsens, hvor han døde 1767, begr. 27/3 71 Aar gl. 3) Jochim Rasch, død i Tibirke 1773 c. 74 Aar gl., Inspektør ved Flyvesanden, gift med Ingeborg Cathrine Friis. 4) Axel Rasch, hvis Stilling er ukjendt, han synes at have været Forvalter paa forskjellige Godser og kaldes 20/5 1737, da han i Fjelsted stod Fadder til sin Søstersøn Broder Landorph, Monsr Axel Rasch fra Langesø. 5) Frederik Rasch, død 17/10 1768, 63 Aar gl. som Kasserer og Forvalter paa Børnehuset paa Christianshavn. 6) Anne Gøde (Gyde) Rasch, død 13/4 1784 paa Christianshavn som Enke efter Kirurg Christian Licht, til hvem hun blev viet i Esbøndrup 17/6 1740. 7) Sofie Rasch, død i Tonderup Pgld. 28/5 1756, 45 Aar gl., gift i Esbøndrup 1737 med Hans Brodersen Landorph til Billesbølle, samt 8) Otto Christian Rasch, Regimentsskriver ved Kronborg Distrikt, boede i Esrom, døde i Esbøndrup 14/2 1748; han var 3 Gange gift, 1) 27/9 1735 med Sofie Hedevig Eller, død i Esbøndrup 4/1 1757, 2) 7/10 1738 med Cathrine Margrethe Scheffer, død i Esbøndrup, Octbr. 1741. 3) 30/10 1742 med Fredrikke Christiane Torm, død 11/10 1774.
Efter Tilnavnet „Fionensis", der tillægges Maleren Jens Rasch, skulde man formode Forældrene har boet paa Fyen. Antagelig har Moderen overlevet sin Ægtefælle og er paa sine gamle Dage kommet i Huset hos sin Søn Regimentsskriver Otto Christian Rasch, i hvis Hus i Esrom hun døde 1736, men i Esbøndrup Ministerialbog angives ikke hendes Navn, der staar kun: 1736 den 2. Mai blev Regimentsskriver Easchs Moder fra Esrom begravet.
Muligvis har Faderen haft en Ansættelse ved Hoffet, da Kongen synes at have haft Bevaagenhed for Børnene.
Det vilde være af Interesse at vide, hvilket Familiemærke eller Vaaben disse har ført. Hvem vare Forældrene til disse 8 Søskende?
Arkivar amanuensis A. W. Rasoh,
Rigsarkivet, Christiania.

Webmaster, en rettelse: den første ægtefælle til Otto Christian Rasch var Sofie Hedevig Eller, død i Esbønderup 4/1 1737, ikke som anført 1757. Hun bliver begravet 11. januar 1737, se danishfamilysearch.dk, Esbønderup kirkebog 1737-99, opslag 90, folio 91.
 
Rasch, Anna Gyde (I10310)
 
158 (Stormklokken ringede) 1621, 14/5 Barbra Mester Nielses hindis Moder......2½ mark

Note 63, p. 74: Birgitte Mester Møllers af København, hvis datter, Barbara, var gift med mester Niels Mule(Mumme p. 326)
 
Jørgensdatter, Birgitte (I7654)
 
159 (teksten mangler dér, hvor det står, hvem der bærer barnet), faddere var Anna Elisabeth Rosenørn, Karen de Hemmer,? hr. capitain Rosenørn, ?, Karen ?, ?, ? Wendelboe, Christopher Hansen (I5272)
 
160 (†)Kisteplade. 1774. Anna Müller, * 15. maj 1701, »opdraget af hæderlige Forældre«, Michel Müller, fordum sognepræst til Holbek og Udbye og mad. Anna Maria Suhr; hun erfarede siden i tre ægteskaber, med Gregers Otto Bruun, sognepræst til Gjerrild og Hemmet, Niels Langballe, krigsråd samt vejer og måler i Aarhuus, og Jens Worm, Professor philosophiæ og rektor ved domskolen samme sted, den sjældne lykke at vinde ved hver forandring og at beholde de tvende og eneste kærlighedspant, hun ikkun havde ud af det første, en søn, Jochum Gregersøn Bruun, sognepræst for Nyekiøbing og Rørvig, en datter, mad. Christina Augusta Bruun, gift med magister Erich Giørup Begtrup, provst i Mols hrd., sognepræst til Wistoft. »Ja, at see dem Begge vel giftede og forsørgede, samt 23 Børne:Børn af dem. Alle det smukke Kiøns Fordeele fulgte Hende, indtil den høye Alderdom, og giorde de Unge, skiønne Rangen stridig. I Henseende til de indvortes overgik hun de fleeste af sit Kiøn«. ... etc. Død 23. apr. 1774, efterladende en dybtsåret ægtefælle. Under indskriften tilføjet: »Opsadt af C. M. Rottbøll. D. et episc: (biskop) Wiborg!« (jfr. epitaf ovf). - Bisat 17. maj 1774 i assessor Hutfelds begravelse19 i Århus domkirke (s.854ff.), senere overført til Ølsted kirke.20

Noter:
19
LA Vib. Håndskriftsaml. Topografi og lokalhistorie, Århus by. Aarhuus Dom-Kirkes Antiqvitæter
..., af Chr. Cramer 1752 (med tilføjelser til 1779, jfr.
s.40 ovfr. (H7665.2)).
20
Chr. Hertel: Forsøg til en antiqvarisk-historisk Beskrivelse over Aarhuus Dom- og Cathedral Kirke, II, Aalborg 1810, 1, s. 110.
 
Müller, Anna Mikkelsdatter (I11202)
 
161 (†)Kisteplade. 1774. Anna Müller, * 15. maj 1701, »opdraget af hæderlige Forældre«, Michel Müller, fordum sognepræst til Holbek og Udbye og mad. Anna Maria Suhr; hun erfarede siden i tre ægteskaber, med Gregers Otto Bruun, sognepræst til Gjerrild og Hemmet, Niels Langballe, krigsråd samt vejer og måler i Aarhuus, og Jens Worm, Professor philosophiæ og rektor ved domskolen samme sted, den sjældne lykke at vinde ved hver forandring og at beholde de tvende og eneste kærlighedspant, hun ikkun havde ud af det første, en søn, Jochum Gregersøn Bruun, sognepræst for Nyekiøbing og Rørvig, en datter, mad. Christina Augusta Bruun, gift med magister Erich Giørup Begtrup, provst i Mols hrd., sognepræst til Wistoft. »Ja, at see dem Begge vel giftede og forsørgede, samt 23 Børne:Børn af dem. Alle det smukke Kiøns Fordeele fulgte Hende, indtil den høye Alderdom, og giorde de Unge, skiønne Rangen stridig. I Henseende til de indvortes overgik hun de fleeste af sit Kiøn«. ... etc. Død 23. apr. 1774, efterladende en dybtsåret ægtefælle. Under indskriften tilføjet: »Opsadt af C. M. Rottbøll. D. et episc: (biskop) Wiborg!« (jfr. epitaf ovf). - Bisat 17. maj 1774 i assessor Hutfelds begravelse19 i Århus domkirke (s.854ff.), senere overført til Ølsted kirke.20

Noter:
19
LA Vib. Håndskriftsaml. Topografi og lokalhistorie, Århus by. Aarhuus Dom-Kirkes Antiqvitæter
..., af Chr. Cramer 1752 (med tilføjelser til 1779, jfr.
s.40 ovfr. (H7665.2)).
20
Chr. Hertel: Forsøg til en antiqvarisk-historisk Beskrivelse over Aarhuus Dom- og Cathedral Kirke, II, Aalborg 1810, 1, s. 110.
 
Bruun, Gregers Otto Jochumsen (I11206)
 
162 ************ nok hendes broder i Vejle **********************

220 Hans Christensen, bager i Vejle. 29.4.1741, fol.401.
E: Drude Malene Dons, der også døde. B: Anne Sofie 5 uger. FM:
farbror Knud Christensen, snedker og dennes svoger Lottrup, birkedommer
i Jelling.
Desuden nævnes enkens mor Anne Mette [Jørgensdatter], enke efter [Carl]
Wendel, [trompeter, død Skanderborg 7.4.1729].

************ og en svoger i Jellinge **********************

24 Hans Lottrup i Jelling, birkedommer i Grundet og Skovgård birk.
21.5.1751, side 319.
Enkemand efter Maren Christensdatter. B:
1) Anne Marie Lottrup 12
2) Didrik Nikolaj Lottrup 10
3) Jens Christen Lottrup 4.
FM:
1 Jens Lottrup, birkedommer i Frederiksborg, som beslægtet
2 Christian Feld på Gjessinggård [i Tvede sogn] som beslægtet

Tak til Eskild Marstrand 
Lottrup, Anne Christensdatter (I5682)
 
163 *1809 kjøper Hans Mathisen Gibsen, f. 1776 død 8.11.1824 på Gipsen gift (1) med Ingeborg Marie Thorne f. 1781 død 5.2.1812 på Gipsen. Hun kalles madam Mathisen ved sin død. Hun var datter av kjøpmann og forlikskommisær i Vestby Søren Thorne f. ca. 1740 og Anne Ring f. ca. 1765. Gift (2) med Anne Karine Elisabeth (Nanna) Schnitler hj. dpt. 24.10.1793 død 19.12.1866 i Fredriksvern. Hun var datter av Lorentz Casper Schnitler og Kirstine Margrethe Heiberg, som var eiere av Thorsø herregård. Hun ble senere gift (2) med major Peder Christian Ring f. 1786 død 18.6.1862 i Fredriksvern. Det var kun ett barn i hennes første ekteskap, - ingen i hennes andre.
Han arbeidet i 1800 hos kjøpmann Albert Gude i Kongensgate i Moss, siden var han selv kjøpmann og Borgerkaptein i Moss. Rundt 1808 startet han et militærkorp i Moss. Han pantsatte gården til David Christie i 1815 – et pant som eksisterte frem til 1823. Han oppgir borgerskapet sitt i Moss og flytter til Gipsen i 1810. Han var en velstående kjøpmann i Moss og la mye – både penger og arbeid – i å drive opp Gipsen. Hvillket han også gjorde i noen år. Så er det åpenbart at noe gikk i utforbakke med finansene og han måtte pansette gården. I 1819 kjøper Hans Mathisen tilbake en del av gården som da hadde vært i pant hos 6 kreditorer. Han setter gården på auksjon i 1823, men han oppholder seg her når han dør i 1824.
Barn

- Lorentz Hagbart Wilhelm Mathisen f. 1818 død ca. 1837.

Det er ved denne eieren det hefter en muntlig tradisjon – som vel ikke er dokumentert sannferdig, men gjengitt i flere kilder og utgaver. En historie blir for så vidt ikke mer sann av å være gjenntatt en rekke ganger.
Hans Mathisen skal etter sigende ha klatret opp i et tre ved Kongeveien, når han visste kong Carl Johan skulle passere i sin karét. Oppe fra treet skal han ha sluppet ned et bønneskriv der han ba om finansiell støtte. Hvorvidt denne delen av historien er sann – vites altså ikke. Men at han ervervet et lån av kongen er et faktum. Han fikk lånt 5000 spesiedaler med pant i gården. Lånet var avdragsfritt, men befengt med 3 % rente – så lenge lånet ble vedlikeholdt etter avtalen. Pantet har siden heftet ved gården – således at dagens eiere stadig betaler disse tre prosentene – vel mest som en kuriosa. Riktignok ikke i spesidaler , men en korrigert sum - etter innføringen av kronen, - og da ble lånesummen fastlagt til 20.000.- kroner.

*1823 kjøper David Christie gården på auksjon. David Christie skal ha uttalt om Hans Mathisen – “I 1807 skulle han være god for 11-12.000 £, men han har bortspillet og ødelagt sig således, at jeg i håp omm å redde han, ved at han taper rent du over 11.000 speciedaler”.
*1823 går gården på odel Lorentz H. W. Mathisen. Etter at hans far hadde forlangt at han skulle kjøpe gården til odelstakst. Eieren er da bare 5 år gammel. Og det er vel på denne tiden historien med kong Carl Johan skriver seg fra. Hvem som levde her og drev gården de neste femten årene er uklart. Han var bare seks år da hans far døde, men det har ikke lykkes å finne ut av hvordan de organiserte gårdsdriften etter dette. Det er Lorentz Mathisen som selger gården til neste eier, og han selger “med Kurator”.
 
Mathiesen, Hans (I7292)
 
164 +Otto Budtz Friis
+Mægler

1945-01-01
Friis-Petersen: Ditlev Eriksen Friis' Slægt. 1945, S. 12
Søn af Mægler Morten Friis. - Født 22-6-1856 i Aarhus, død 17-7-1924 i Aarhus. Gik 1868-1872 i Aarhus Katedralskole, var en Tid Fuldmægtig hos Faderen og blev 1889 Mægler i Aarhus. Ugift.
 
Friis, Otto Budtz (I8671)
 
165 ... 81 aar 3 maan. g. Carstensen, Casper Christoffer (I9549)
 
166 ...."Guldsmed Wulff Benjamin Davidsen har aflivet sig, formentlig ved Forgiftning med Cyankalium. Enken ønsker at blive hensiddende i uskiftet Bo."
 
Wendelboe, Ane Frederikke Elise (I4726)
 
167 ......at epther thij at forne Bagge Ienssen giørde beuiseligt, at hans modhers modher sallige Anne Baggis haffde vdt aff sallig biscop Iwer Monck haffdt same Melldame thend hallff eng hindis lyffs tiidt wden alle affgifft,.......

Her oplyses, at Bagge Jensen's moders moder er Anne Bagges.

Tak til Jan B. Hansson og Christian Konstmann Autzen
 
Jensen, Bagge (I2104)
 
168 ......samlede sin Mands Been op i en Beenkiste, var blind i de sidste 12 Aar. Og da hendes Brodersøn i hendis alders 84. Aar kom til hende og ønskede, at G. snart vilde forløse hende, blef hun vred og spurde, hvad ont hun hafde gjort ham. Død Othin. (over Linie "1703, 8 Sept. æt. 77", hvilket sidste Tal atter er udstreget. M. Jørgen Casted predichede ofuer hende.
 
Mule, Barbara Nielsdatter (I7651)
 
169 .....antagelig død før 1700. Ved skiftet efter
moderen 1677 var han i Bragernæs i Norge, 1693 i Nibe.
 
Brunov, Laurits Jacobsen (I9208)
 
170 .....den 24. samme Maaned blev han en mørk Aftenstund på én af Kjøbenhavns Gader af Vanvare stukken ihjel af en Person, der strax efter opdagede sin Fejltagelse og sagde: "Om Forladelse, jeg tænkte ikke, det var Eder!", men Undskyldningen kunne ikke kalde den Døde til Live.

Webmaster: Ingen af de to anførte steder oplyser kilde.
 
Mule, Laurids Hansen (I7596)
 
171 .....Det er underligt at fortælle om alle de Løjer vi havde med denne Milling og en Lars Hersom(1), især i Konrektors Dage. Thi i Rektors Dage var den største Virksomhed forbunden med en ukedsom Munterhed.-.......
Note 1) Lars Vendelboe Hersom blev Student fra Aalborg, 24 Aar gammel.
 
Wendelboe Hersom, Lars Hansen (I5264)
 
172 .....noget saadant ikke blot ikke gentoges, men at Underskuddet
tværtimod efterhaanden kunde blive dækket, ansaa Theaterkomiteen
(S. 135), der ialfald nominelt havde ledet det hele, som en Forpligtelse for sig, og dette mente den bedst at kunne gøre ved at
paatage sig Theatrets Drift for egen Regning. Efter Udløbet af Sæsonen 1851—52 enedes derfor W. Petersen, C. F. Larsen
og i Forening med dem H. Haugsted med Interessenterne om
for egen Regning og Risiko at overtage hele Bestyrelsen af
Theatret saaledes, at de paatage sig
1) at forrente den paa Bygningerne hvilende faste Priori-
tetsgæld,
2) betale den Gæld, der endnu hvilede paa Ejendommen efter
de i 1851 (S. 137) udførte Byggeforetagender,
3) indfri de Aktier, der efter Planen bleve udtrukne hver
Termin,
4) vedligeholde Bygningerne og Inventaret, og endelig
5) dække det oven omtalte Underskud men foreløbig ikke
svare nogen som helst Afgift af Theatret til Interessentskabet.
Kilde: Fra Odense Teaters Historie. Meddelelser om skuespil og theaterforhold i Odense; i anledning af hundredeaarsdagen for den første danske komedies opførelse paa Odense theater, den 18. nov. 1896. - Henrik Haugsted var kasserer i bestyrelsen.

 
Haugsted, Henrik Emil (I1625)
 
173 ....at Trelleborg (hvor Ursula Jespersdatter tjente efter faderes skifte) og Brahesholm (hvorfra Ursula Pileholm kom da hun blev gift med Plesner) er det samme gods, dvs. det taler for at Ursula Pileholm er Jesper Hansens datter. Pileholm er den gård i Odense, hvor hun blev født.
 
Jespersdatter, Ursula (I5586)
 
174 ....blef meget gl.(over Linien n. 1616, 24. Dec. I Marginen: n. 1606)
 
Mule, Barbara Nielsdatter (I7651)
 
175 ....da Absalon begyndte sit nye kirkebyggeri, havde han helt klart besluttet sig for, at kirken ikke kun skulle være et begravelsessted for klostrets grundlæggere, men for hele deres og hans sægt, og han lod Skjalms og onkel Tokes ben flytte fra Fjenneslev og lod dem indmure i kirken. Ved en undersøgelse i 1774 fandt man to små trækister i pillen mellem de to kapeller i det sydlige sideskib. I den ene lå en blyplade med indskriften: "Her hviler Skjalm, farfar til hr. Absalon Ærkebiskop". Benene blev lagt tilbage i pillen i en ny blykiste, men pladen brændte sammen med Sorø Akademis bibliotek, da hele skolen brændte i 1813.

Tak til Skippershoved Forlag, som venligst har givet tilladelse til at bringe uddrag fra Thi de var af stor slægt.
 
Hvide, Toke Skjalmsen (I5306)
 
176 ....hafde i sine unge Aar tient i Krigen i Kongen af Francherigs guarde, siden blef hand Borgemester i Odense. Han gick en morgen tidlig uden byen at spadsere, og som han kom hiem igjen, gick hand ind til sine børn, kaldte på sine tvende tvillinger, Anne og Else, som han altid næfnede paa eengang, og bad dem staae op, siden han var rørt, (død] 1634 d. 6. Jul., æt. 65, sep. D. Can Conj. Barbara Mognsd. Rosenvinge, n. Othin. 1578, d. 21. Sept., [død] 1634 dog førend hand.

Webmaster: Måske er d. 6. juli 1634 begravelsesdagen, da Jacob Thomsen Bircherod nævner denne dag.
 
Mule, Jørgen Hansen (I7496)
 
177 ....kærlighedsaffære udspandt sig indenfor
tidsrummet 1887–92 som led i Rings forhold til
ægteparret Johanne og Alexander Wilde i København.
Alexander Johan Sophus Just Wilde (1855-1929) var en
kunstnerisk begavet jurist og ministeriel embedsmand,
der i sin fritid var særdeles produktiv som maler. Til
dette formål havde Wilde i den nævnte periode et
atelier ved siden af Rings på kvisten i en ejendom i
Knabrostræde.
Gensidig sympati mellem de to udviklede sig til
varmt venskab. Wilde blev snart Rings nærmeste
personlige ven, og Ring blev formelig optaget som
medlem af Wildes familie. Han fik snart sin faste
gang som husven i familiens hjem på Helenevej på
Frederiksberg, spiste der jævnligt, fejrede jul og nytår
sammen med ægteparret og deres tre børn og flyttede
sågar på landet med familien om sommeren.
Ring forelskede sig voldsomt i husets kønne og
kloge frue, som dog kun så sig i stand til at gengælde
hans passionerede følelser for hende i form af venskabeligt imødekommende fortrolighed og omsorg. Deres
forhold forblev altså platonisk.
 
Købke, Olga Johanne Albertine (I8102)
 
178 ....Lavrids Ægidiussen, en Søn af den Hr. Ægidius i Billum, som Biskop Joh. Vandal brugte som Tolk på sine Visitatsrejser (se S. 11). Man plejer nu at oversætte hans Navn på Dansk ved „L. Gjødesen", Denne Form af Navnet findes dog ikke i samtidige Skrifter. Der forekommer det næsten altid i den latinske Form, ligesom hans Søn regelmæssig kaldes „Ægidius", og dennes Børn igjen „Ægidiisen" og „Ægidii Datter". En enkelt Gang har jeg dog fundet Bedstefaderen kaldet „L. Gillesen" og dennes Søn ligeledes på et enkelt Sted „Gilles", så at det må være den danske Form for deres Navn, svarende til det engelske „Giles".
 
Ægidiussen, Laurids (I7685)
 
179 ....siges, at hand for sin Kones Ondskab snart aldrig var hiemme uden Løverdag Afften.
 
Familie F2961
 
180 ....Søren Svendsen, som havde været Stiftsskriver i Ribe, men ifølge en kongelig Befaling til Lensmanden af 28de Decbr. 1560 skulde afskediges, fordi han havde Restancer i sit Regnskab, hvorefter han (1564) var død i Gjæld såvel til Kronen som til Andre, og Enken var gået fra Arv og Gjæld efter ham.
 
Svendsen, Søren (I7686)
 
181 ....tidligt forældreløs, student 1567, studerede ved Københavns universitet, hvor han, anbefalet af Ribe-biskoppen Poul Madsen, fik fri bespisning, hvilken fordel han dog mistede 1570, da han havde tildelt en anden student en lussing. Ved sine formående Ribe-slægtninges hjælp kunne han dog tage til Wittenberg, hvor han 26.2.1571 blev immatr. ved universitetet.
 
Krag, Niels (I7253)
 
182 ...blev Margrethe, Hans Hansen Stockebyes Enke begravet Jørgensdatter, Margrethe (I10284)
 
183 ...Borger i Ribe, Peder Krag, hvis Hustru. Karen Klyn, var en Søster til Søren Jakobsen Stages hustru, Anna Sørensdatter Klyn, og til den tidligere omtalte Jens Klyn.
 
Familie F2717
 
184 ...Børn og arvinger Nembl. (nemlig) Niels Ras-
musen Feldbreder schoemager boendes
her i Othense Hans Hansen schoemager
boendes i Faaborg Berthe thomasdatter,
Jesper Hansen feldbreders her ib(ide)m Saa
og Sl. Marie Madsdatter Hans Ulrich
feldbreders her sammesteds, hendis
tvende effterladte Børn Nembl. Ma-
thias Phillipsen og Anna Barbara Hansdatter;

Uddrag af skifte efter Margrethe Olufsdatter, tydet af Jørgen Thue Pedersen på DIS-forum 12. juli 2015 i tråden oprettet af Alita Tind d. 11. juli under Hjælp til tydning.
 
Olufsdatter, Margrethe (I5870)
 
185 ...Fæstet gik længe i Arv i Lambert Ibsens Familie, som havde fået det 1548 efter den første Anlægger af Møllen, Kristen Kræmer (se 1ste Del, S.472), først til Lamb. Ibsens Enke Lisbeth Lamberts, derpå til hans Søn Hans Lambertsen, Sønnesøn Lambert Hansen og endelig til dennes Broder Villum Hansen, som 1647 måtte afstå det for Gjæld til Ib Friis.
 
Hansen, Villum (I7738)
 
186 ...Han stod i et daarligt Forhold til Spr. Jacob Brodersen, og det var rimeligen Skylden til hans Ulykke. Præstegaarden udbrændte samtidig med Degneboligen, men da Ilden var opkommen i denne, indberettede Præsten til Biskoppen 25/11 1775, at den var paasat "af et ondt Menneske" og sigtede herved til Degnen, idet han tillige anfører, at Flade den foregaaende Dag havde behandlet sin Hustru meget ilde. Et par Uger efter blev Degnen arresteret som mistænkt. Der blev indledet kriminel Undersøgelse, afhørt flere Vidner og anlagt Generalfiskalsag mod ham. Efter at have været fængslet i 1½ Aar faldt Dommen, der forkyndtes for ham 10/3 1777, hvilken lød på Fæstningsarbejde paa Livstid. Ved kongl. Reskr. 16/8 1780 blev han benaadet, dog saaledes "at han ej i Kbh. eller paa Sjælland maa opholde sig eller lade sig finde". Han tog Ophold i Nyborg, hvorfra han 22/5 1782 indgav et Bønskrift til Kongen om at maatte rejse med et Skib til Guineakysten. Provst Daniel Winther anbefalede det til Bevilgelse paa den Maade, at det kun tillodes Flade at rejse til Skibs fra Fyen, og at han ikke maatte sætte sin Fod paa Kjøbenhavns Gader, men straks gaa ombord paa Skibet til Guinea. Dette maa være taget til Følge; thi senere høres intet om den ulykkelig Degn; g. Anne Cathrine Albrechtsdtr., vist f. i Kjerteminde. Hun fik efter kongl. Resol. 12/7 1777 Lov til at blive i Embedet og nyde Indtægterne, imod at lade det besørge af en duelig Person. Ved Kontrakt af 26/5 1778 afstod hun det til Eftermanden imod en Pension paa 20 Rd., 4 Td. Byg, Bolig, 10 Læs Tørv, en Ko og 4 Faar græsset og fodret. Hun flyttede 1/10 1780 til Kbh. med 5 Børn og døde dér.
 
Flade, Niels Laursen (I9599)
 
187 ...Han stod i et daarligt Forhold til Spr. Jacob Brodersen, og det var rimeligen Skylden til hans Ulykke. Præstegaarden udbrændte samtidig med Degneboligen, men da Ilden var opkommen i denne, indberettede Præsten til Biskoppen 25/11 1775, at den var paasat "af et ondt Menneske" og sigtede herved til Degnen, idet han tillige anfører, at Flade den foregaaende Dag havde behandlet sin Hustru meget ilde. Et par Uger efter blev Degnen arresteret som mistænkt. Der blev indledet kriminel Undersøgelse, afhørt flere Vidner og anlagt Generalfiskalsag mod ham. Efter at have været fængslet i 1½ Aar faldt Dommen, der forkyndtes for ham 10/3 1777, hvilken lød på Fæstningsarbejde paa Livstid. Ved kongl. Reskr. 16/8 1780 blev han benaadet, dog saaledes "at han ej i Kbh. eller paa Sjælland maa opholde sig eller lade sig finde". Han tog Ophold i Nyborg, hvorfra han 22/5 1782 indgav et Bønskrift til Kongen om at maatte rejse med et Skib til Guineakysten. Provst Daniel Winther anbefalede det til Bevilgelse paa den Maade, at det kun tillodes Flade at rejse til Skibs fra Fyen, og at han ikke maatte sætte sin Fod paa Kjøbenhavns Gader, men straks gaa ombord paa Skibet til Guinea. Dette maa være taget til Følge; thi senere høres intet om den ulykkelig Degn; g. Anne Cathrine Albrechtsdtr., vist f. i Kjerteminde. Hun fik efter kongl. Resol. 12/7 1777 Lov til at blive i Embedet og nyde Indtægterne, imod at lade det besørge af en duelig Person. Ved Kontrakt af 26/5 1778 afstod hun det til Eftermanden imod en Pension paa 20 Rd., 4 Td. Byg, Bolig, 10 Læs Tørv, en Ko og 4 Faar græsset og fodret. Hun flyttede 1/10 1780 til Kbh. med 5 Børn og døde dér.
 
Albertsdatter, Anne Cathrine (I9600)
 
188 ...Hans Nielsen af Bjergby og Jens Nielsen af Tornved caverer for Ungkarl Jens Jensen af Tornved og Enken Lene Nielsdatter af Bjergby Familie F3152
 
189 ...hendes Alder er ikke angivet....begravet i de fattiges Jord.... Wendelboe, Johanne Kirstine Lauridsdatter (I4812)
 
190 ...I St. Katrine kirke i Ribe findes... et epitafium med maleri fra ca. 1659, som viser ægteparret Carsten Olufsen og hustru Ide med tre voksne børn, en søn og to døtre, samt tre døde børn: to små børn og et spædbarn. Spædbarnet er antagelig Lene, den ene af de voksne døtre er antagelig Gunder, som døde 17 år gammel og Margrethe den anden voksne datter. Men der fandtes altså også en voksen søn, som ikke er med i Ole Degns familiebeskrivelse.......Der mangler også en anden vigtig oplysning hos Ole Degn: Den 28. okt. 1665 fik tolder i Ribe Maturin Dupont tilladelse til at giftes med «Ide afg. Carsten Olufsens paa Nebbe»........
Er så borgmester Casper Christoffer Carstensen en søn af rådmand Carsten Olufsen og Ide Grave? Noget direkte bevis findes ikke, men flere faktorer peger i den retning: Opkaldningsmønstret, hvor den førstefødte datter kaldes Ide efter hans mor, den førstefødte søn Carsten efter hans far og den tredje søn får det sjældne navn Maturin efter hans stedfar. Ligeledes at borgmesterens far i så fald er rådmand, at hans ægtefælle Kirsten Baggesdatter også er en rådmandsdatter og at sted og tid passer godt. Og sidst, men ikke mindst: Epitafiet med en voksen søn, som endnu ikke er identificeret.
 
Familie F2230
 
191 ...Konen og et Par af Børnene omkom på en Sørejse mellem Sønderho og Ribe d. 12te Juni 1615  Klyne, Karen Andersdatter (I5231)
 
192 ...men Terpager sætter den dog i Forbindelse med Processen med Niels Glud, som jo var forhandlet på sidste
Herredag. Han siger næmlig udtrykkelig i en af sine
Excerptbøger (den, som nu findes i Kristiania), at Mads
Pors 1616 blev afsat fra Æmbede og Kald af Lens-
manden „formedelst en Beretning, han indlagde på
Riber Kapitel, indstillet på M. Niels Glud,,. Måske
har den egentlige Grund dog været en anden. En be-
kjendt samtidig Forfatter (Hr. Bertel Knudsen Aqvi-
lonius i Skåne) taler næmlig i et Brev 1615 med Harme
om en Mængde usømmelige Vittigheder af Pors, som
netop på den Tid vare komne i almindeligt Omløb.
 
Pors, Mads Andersen (I7191)
 
193 ...om han har besøgt andre fremmede Universiteter vides ikke, han er i hvert fald ikke funden indskreven ved noget af dem, der almindeligt besøgtes af Danske. Den Maade, han kom fra Tübingen, kan maaske ogsaa have skræmmet ham, idet han forlod Universitetet med en ikke ubetydelig Gæld til tvende af Byens Borgere i alt omtr. 250 Gylden, som han endnu 1589 ikke havde betalt. Så klagede Creditorerne endelig til Kongen, som lod tilskrive Hans Mule en alvorlig Befaling til uden videre Forhaling at betale Gjælden.
 
Mule, Laurids Hansen (I7596)
 
194 ...som, da det gik uheldigt med hans Handel, 1639 lod sig udnævne til Byfoged i Mads Lassen Limes Sted.
 
Hjerting, Peder Pedersen (I7743)
 
195 ...uden Livs Arvinger.
 
Riber, Peder Christensen (I7620)
 
196 ...Viborg, hvor Peder Stub nævnes 1511 og 16 som rådmand og senere som borgmester, men som nævnes 1526-33 som bortrømt riget, da han havde holdt med Christian II.
 
Stub, Iver (I7664)
 
197 01 Jul 1941 > Register for draft, Truck Driver

05 May 1942 > Entrance U. S. Army

24 Oct 1945 > Release from U. S. Army
 
Hansen, William Harry (I10920)
 
198 01/05-1892 Nøjsomhedsvej 5,5
01/11-1897 Viborggade 13, 1 sal
01/05-1903 Nøjsomhedsvej 1
01/11-1903 Randersgade 11
01/11-1906 Kirstensgade 11, meget vanskeligt at læse måske ikke det rigtige gadenavn. Flytter herfra 01/05-1907 til ukendt adresse
 
Thulin, Andreas Alfred (I6039)
 
199 06 Apr 1940 > Register for Draft, Marshall, Lyon County, Minnesota

10 Dec 1943 > Enter U. S. Army

11 Nov 1945 > Release from U. S. Army
 
Ireland, Donald LeVerne (I10956)
 
200 06-11-1849 bor Peter Christian Christensen og hans familie i Aalsøe. Det oplyses ved datteren Karen Maries dåb Christensen, Peter Christian (I729)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 184» Næste»