Fra mine oldeforældre Peder Nielsen og Johanne Marie
Olsens diamantbryllup 27. december 1933 i storstuen på
Lundsbakkegaard i Søstrup, som tilhørte min farfar og farmor.

Velkommen

Denne hjemmeside fortæller om mine 4 bedsteforældres aner. Min mormor kommer fra Færøerne og tilhører Djurhuus slægten, mens min morfar stammer fra den fynske Wendelboe slægt i Odense og Kerteminde. Både min farmor og farfars aner er stort set alle fra Holbæk egnen på Sjælland. Min farmor er ud af Meinertsen slægten, mens min farfars og hans fars familienavn Nielsen er mit fødenavn.

Hvad angår mine fynske aner, arbejder jeg på at finde alle efterkommere. Dette er også det langsigtede mål for de andre slægtsgrene. Alle min farfars og farmors aner har jeg endnu ikke nået at indtaste, men de er blevet efterforsket og nedskrevet af min farbror Klarskov Nielsen, som har inspireret mig til at slægtsforske.

Alligevel er der allerede nu mange personer fra min farmors slægt her på hjemmesiden, stor tak til Morten Møller Hansen og Karen Fokking, som velvilligt har stillet oplysningerne til rådighed. Også en stor tak til alle slægtsforskerkollegaer, som har hjulpet og stadig hjælper mig med data og teknisk support.

Personlige oplysninger bliver ikke vist for personer, som er født inden for de seneste 110 år, med mindre dødsåret er for mere end 10 år siden. Hvis man er i slægt med personer i denne database, vil det være muligt at få tildelt en brugerkonto, så man får adgang til disse ellers skjulte oplysninger. Dog vil der kun blive tale om den familiegren, man tilhører.

Stamdata såsom fødsel, dåb, vielse, død og begravelse kan frit benyttes, gerne med angivelse af den tilhørende kilde samt henvisning her til hjemmesiden. Kontakt mig venligst ved evt. benyttelse af andet materiale såsom noter, biografier, historier og billeder, da dette er beskyttet af copyright.

Der er desværre mange ukorrekte opslagsnumre, hvor jeg henviser til opslag i kirkebøgerne. Arkivalieronline ændrede for nogle år siden disse numre, men det vil være for stort et arbejde at rette disse fejl.

Hvis jeg uretmæssigt bringer oplysninger, som andre har copyright på, så lad mig det straks vide. Jeg har bestræbt mig på at indhente de fornødne tilladelser. Det kan ikke undgås, at der opstår fejl, så skriv venligst til mig, hvis det er tilfældet. Også meget gerne, hvis der er supplerende oplysninger eller spørgsmål til min slægt.

I juni måned 2020 startede jeg min nye blog, som kan ses her: Naturhelbredelse med basis i egne erfaringer, hvor emnerne bl.a. vil være Corona-håndpleje, forstuvninger, slag, buler, diarré, brandsår og skinnebenssår. Siden er nu også tilgængelig på Facebook, men man skal være logget ind for at kunne se oplysningerne: link

.

Welcome

This homepage tells about my 4 grandparents' ancestors. My maternal grandmother comes from the Faroe Islands and belongs to the Djurhuus family, while my maternal grandfather originates from the Funen Wendelboe family in Odense and Kerteminde. Both my paternal grandmother’s and grandfather's ancestors are almost all from the Holbæk region in Zealand. My grandmother is out of the Meinertsen family, while my grandfather's and his father's last name Nielsen is my maiden name.

As to my Funen ancestors, I will continue to work on finding all descendants. This is also my long-term goal for the other family branches. All my paternal grandfather's and grandmother's ancestors have not been entered yet, but they have been investigated and written down by my uncle Klarskov Nielsen, who has inspired me to family history research.

There are already now many people from my paternal grandmother's family here on the homepage, great thanks to Morten Møller Hansen and Karen Fokking, who kindly have given me the information. Also great thanks to all fellow genealogists, who have helped and still help me with data and technical support.

Personal information isn't shown for people, who have been born within the last 110 years, unless the year of death is more than 10 years ago. If you are related to persons in this database, you'll be able to obtain a user account in order to gain access to this hidden information. But it will only be allowed to your own family branch.

You're allowed to use key data (birth, baptism, wedding, death, craving). If you do, please also include the attached source and reference to this homepage. Notes, biographies, stories, photos etc. are protected by copyright, so please contact me regarding this type of information.

Unfortunately there are many incorrect numbers for "opslag" regarding the church book sources. The Danish National Archives changed these numbers some years ago, but it will be too much work to correct them.

If I have unlawfully included information, of which others have copyright, then let me know immediately. I have endeavoured to obtain the necessary permissions. It cannot be avoided that mistakes occur, kindly write me, if this be the case. Also please let me know, if there is any supplementary information or questions to my family.

Venlig hilsen - Kind regards

Birgit Djurhuus Wendelboe Jeppesen

Juni/June 2023


Temaartikler

feature 1 Djurhuus

Djurhuus er en udbredt slægt på Færøerne, hvis stamfar er Christen Jensen Djurhuus, sognepræst og provst på Østerø. I Wibergs præstehistorie står, at han er født på Djursland, en formodning ud fra navneligheden. Men Christen Djurhuus fortæller selv i sin levnedsbeskrivelse i forbindelse med hans ansættelse som kapellan i 1737, at han er født i Volstrup sogn i Nordjylland.

I sin bog om den færøske digter J.H.O.Djurhuus fortæller Hanus Kamban om Djurhuus slægten og oprindelsen til navnet. Christen Djurhuus havde som ung latinskoleelev snittet sit navn som CHRISTEN IENSØN DUERHEED i en munkestol i Sæby Kirke. Inspirationen til navnet kan han muligvis have fået fra Dyrheden Huse syd for Sæby. Hans latinske studenternavn på Københavns Universitet var Christianus Diurhusius, men flere norske studenter på den tid hed Diurhuus, så måske de gav ham den endelige idé til navnet med baggrund i Duerheed.(H. Friis-Petersen, Studenterne ved Københavns Universitet, 1479-1880 [mikrokort] 1978)

Klik ovenfor på Djurhuuslink for at læse mere


feature 2 Wendelboe

Mads Thomasen Wendelboe er den ældste kendte i min Wendelboe slægt. Han erhverver borgerskab i Odense i 1671. Det oplyses i borgerskabsprotokollen, at han er barnefødt i Øster Hassing i Vendsyssel. Her på hjemmesiden er også en anden Wendelboe slægt, hvis ældste fundne medlem er Michel Hansen Wendelboe, født i Odense. Det oplyses i lavsprotokollen, at hans forældre bor i Killerup, nu en bydel i Odense SØ. Han bliver udlært handskemager i 1699. Jeg tror, at de to slægter er forbundet med hinanden, da rigtig mange fornavne går igen, men har endnu ikke kunnet påvise det. Flere forskellige slægter har giftet sig ind i min Wendelboe slægt, bl.a. Holbech, Rhoed, Barnegaard, Møhl, Helt, Borch, Haugsted, Dragsted, Wilhjelm, Blumensaadt, Heilmann,Kragh, Muus, Faaborg, von Hedemann, Friis og Eibye.

Nogle af de ældste indgiftede slægtled kommer fra nordfynske købstæder,Holbech fra Kerteminde, Barnegaard fra Nyborg og Rhoed fra Bogense. De fleste efterkommere boede i 1700- og til dels 1800-tallet i Kerteminde, andre i Odense og Svendborg. Mange var på denne tid bagere, feldberedere, købmænd og skippere, nogle få præster og degne.

Klik ovenfor på Wendelboelink for at læse mere


feature 3 Meinertsen

Stamfaderen er Meinert Didrichsen, hvis oprindelse der er blevet talt om tit blandt de mange efterkommere. Morten Møller Hansen, som har forsket meget i dette emne, mener, at Meinert Didrichsen stammer fra De frisiske Øer, se hans noter til Meinert Didrichsen. Provst Meinertsen, Mern, der i 1918 samlede en del af Meinert Didrichsens stamtavle, (Slægtsbog over slægten Meinertsen) beretter, at hans far fortalte, at Meinert Didrichsen skulle stamme ovre fra én af øerne (Lolland Falster).

Klik ovenfor på Meinertsenlink for at læse mere


feature 4 Nielsen

Min farfar Oluf Valdemar Nielsen og hans mandlige forfædre var alle enten gårdfæstere, arvegårdfæstere eller selvejergårdmænd. Min oldefar Peder Nielsen kunne af økonomiske grunde desværre ikke købe sin fødegård Tornvedgården i Jyderup, som indtil da var gået i "arv" fra søn til søn i 3 generationer. Noget andet, som var gået i arv, var interessen for samt stor viden om heste. Det fortælles om Peder Nielsen, at han godt kunne køre med to spand heste ad gangen, når han harvede, de to unge kørte han foran sig, og de to ældre heste havde han i håndline bag sig.

Iøvrigt havde flere i slægten betroede stillinger, f.eks. var min farfar i mange år medlem af Søstrup-Sdr.Jernløse sogneråd samt formand for menighedsrådet og missionshuset i Søstrup. Desuden var min tip-tip oldefar Salomon Nielsen i adskillige år lægdsmand og sognefoged.

Klik ovenfor på Nielsenlink for at læse mere om sidstnævnte

 
Kontakt

email imageHvis du har spørgsmål eller kommentarer til oplysningerne på dette websted, så skriv til os.