Notater


Match 151 til 200 fra 7,802

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 157» Næste»

   Notater   Knyttet til 
151 ......at epther thij at forne Bagge Ienssen giørde beuiseligt, at hans modhers modher sallige Anne Baggis haffde vdt aff sallig biscop Iwer Monck haffdt same Melldame thend hallff eng hindis lyffs tiidt wden alle affgifft,.......

Her oplyses, at Bagge Jensen's moders moder er Anne Bagges.

Tak til Jan B. Hansson og Christian Konstmann Autzen
 
Jensen, Bagge (I2104)
 
152 ......samlede sin Mands Been op i en Beenkiste, var blind i de sidste 12 Aar. Og da hendes Brodersøn i hendis alders 84. Aar kom til hende og ønskede, at G. snart vilde forløse hende, blef hun vred og spurde, hvad ont hun hafde gjort ham. Død Othin. (over Linie "1703, 8 Sept. æt. 77", hvilket sidste Tal atter er udstreget. M. Jørgen Casted predichede ofuer hende.
 
Mule, Barbara Nielsdatter (I7651)
 
153 .....antagelig død før 1700. Ved skiftet efter
moderen 1677 var han i Bragernæs i Norge, 1693 i Nibe.
 
Brunov, Laurits Jacobsen (I9208)
 
154 .....den 24. samme Maaned blev han en mørk Aftenstund på én af Kjøbenhavns Gader af Vanvare stukken ihjel af en Person, der strax efter opdagede sin Fejltagelse og sagde: "Om Forladelse, jeg tænkte ikke, det var Eder!", men Undskyldningen kunne ikke kalde den Døde til Live.

Webmaster: Ingen af de to anførte steder oplyser kilde.
 
Mule, Laurids Hansen (I7596)
 
155 .....Det er underligt at fortælle om alle de Løjer vi havde med denne Milling og en Lars Hersom(1), især i Konrektors Dage. Thi i Rektors Dage var den største Virksomhed forbunden med en ukedsom Munterhed.-.......
Note 1) Lars Vendelboe Hersom blev Student fra Aalborg, 24 Aar gammel.
 
Wendelboe Hersom, Lars Hansen (I5264)
 
156 .....noget saadant ikke blot ikke gentoges, men at Underskuddet
tværtimod efterhaanden kunde blive dækket, ansaa Theaterkomiteen
(S. 135), der ialfald nominelt havde ledet det hele, som en Forpligtelse for sig, og dette mente den bedst at kunne gøre ved at
paatage sig Theatrets Drift for egen Regning. Efter Udløbet af Sæsonen 1851—52 enedes derfor W. Petersen, C. F. Larsen
og i Forening med dem H. Haugsted med Interessenterne om
for egen Regning og Risiko at overtage hele Bestyrelsen af
Theatret saaledes, at de paatage sig
1) at forrente den paa Bygningerne hvilende faste Priori-
tetsgæld,
2) betale den Gæld, der endnu hvilede paa Ejendommen efter
de i 1851 (S. 137) udførte Byggeforetagender,
3) indfri de Aktier, der efter Planen bleve udtrukne hver
Termin,
4) vedligeholde Bygningerne og Inventaret, og endelig
5) dække det oven omtalte Underskud men foreløbig ikke
svare nogen som helst Afgift af Theatret til Interessentskabet.
Kilde: Fra Odense Teaters Historie. Meddelelser om skuespil og theaterforhold i Odense; i anledning af hundredeaarsdagen for den første danske komedies opførelse paa Odense theater, den 18. nov. 1896. - Henrik Haugsted var kasserer i bestyrelsen.

 
Haugsted, Henrik Emil (I1625)
 
157 ....at Trelleborg (hvor Ursula Jespersdatter tjente efter faderes skifte) og Brahesholm (hvorfra Ursula Pileholm kom da hun blev gift med Plesner) er det samme gods, dvs. det taler for at Ursula Pileholm er Jesper Hansens datter. Pileholm er den gård i Odense, hvor hun blev født.
 
Jespersdatter, Ursula (I5586)
 
158 ....blef meget gl.(over Linien n. 1616, 24. Dec. I Marginen: n. 1606)
 
Mule, Barbara Nielsdatter (I7651)
 
159 ....da Absalon begyndte sit nye kirkebyggeri, havde han helt klart besluttet sig for, at kirken ikke kun skulle være et begravelsessted for klostrets grundlæggere, men for hele deres og hans sægt, og han lod Skjalms og onkel Tokes ben flytte fra Fjenneslev og lod dem indmure i kirken. Ved en undersøgelse i 1774 fandt man to små trækister i pillen mellem de to kapeller i det sydlige sideskib. I den ene lå en blyplade med indskriften: "Her hviler Skjalm, farfar til hr. Absalon Ærkebiskop". Benene blev lagt tilbage i pillen i en ny blykiste, men pladen brændte sammen med Sorø Akademis bibliotek, da hele skolen brændte i 1813.

Tak til Skippershoved Forlag, som venligst har givet tilladelse til at bringe uddrag fra Thi de var af stor slægt.
 
Hvide, Toke Skjalmsen (I5306)
 
160 ....hafde i sine unge Aar tient i Krigen i Kongen af Francherigs guarde, siden blef hand Borgemester i Odense. Han gick en morgen tidlig uden byen at spadsere, og som han kom hiem igjen, gick hand ind til sine børn, kaldte på sine tvende tvillinger, Anne og Else, som han altid næfnede paa eengang, og bad dem staae op, siden han var rørt, (død] 1634 d. 6. Jul., æt. 65, sep. D. Can Conj. Barbara Mognsd. Rosenvinge, n. Othin. 1578, d. 21. Sept., [død] 1634 dog førend hand.

Webmaster: Måske er d. 6. juli 1634 begravelsesdagen, da Jacob Thomsen Bircherod nævner denne dag.
 
Mule, Jørgen Hansen (I7496)
 
161 ....kærlighedsaffære udspandt sig indenfor
tidsrummet 1887–92 som led i Rings forhold til
ægteparret Johanne og Alexander Wilde i København.
Alexander Johan Sophus Just Wilde (1855-1929) var en
kunstnerisk begavet jurist og ministeriel embedsmand,
der i sin fritid var særdeles produktiv som maler. Til
dette formål havde Wilde i den nævnte periode et
atelier ved siden af Rings på kvisten i en ejendom i
Knabrostræde.
Gensidig sympati mellem de to udviklede sig til
varmt venskab. Wilde blev snart Rings nærmeste
personlige ven, og Ring blev formelig optaget som
medlem af Wildes familie. Han fik snart sin faste
gang som husven i familiens hjem på Helenevej på
Frederiksberg, spiste der jævnligt, fejrede jul og nytår
sammen med ægteparret og deres tre børn og flyttede
sågar på landet med familien om sommeren.
Ring forelskede sig voldsomt i husets kønne og
kloge frue, som dog kun så sig i stand til at gengælde
hans passionerede følelser for hende i form af venskabeligt imødekommende fortrolighed og omsorg. Deres
forhold forblev altså platonisk.
 
Købke, Olga Johanne Albertine (I8102)
 
162 ....Lavrids Ægidiussen, en Søn af den Hr. Ægidius i Billum, som Biskop Joh. Vandal brugte som Tolk på sine Visitatsrejser (se S. 11). Man plejer nu at oversætte hans Navn på Dansk ved „L. Gjødesen", Denne Form af Navnet findes dog ikke i samtidige Skrifter. Der forekommer det næsten altid i den latinske Form, ligesom hans Søn regelmæssig kaldes „Ægidius", og dennes Børn igjen „Ægidiisen" og „Ægidii Datter". En enkelt Gang har jeg dog fundet Bedstefaderen kaldet „L. Gillesen" og dennes Søn ligeledes på et enkelt Sted „Gilles", så at det må være den danske Form for deres Navn, svarende til det engelske „Giles".
 
Ægidiussen, Laurids (I7685)
 
163 ....siges, at hand for sin Kones Ondskab snart aldrig var hiemme uden Løverdag Afften.
 
Familie F2961
 
164 ....Søren Svendsen, som havde været Stiftsskriver i Ribe, men ifølge en kongelig Befaling til Lensmanden af 28de Decbr. 1560 skulde afskediges, fordi han havde Restancer i sit Regnskab, hvorefter han (1564) var død i Gjæld såvel til Kronen som til Andre, og Enken var gået fra Arv og Gjæld efter ham.
 
Svendsen, Søren (I7686)
 
165 ....tidligt forældreløs, student 1567, studerede ved Københavns universitet, hvor han, anbefalet af Ribe-biskoppen Poul Madsen, fik fri bespisning, hvilken fordel han dog mistede 1570, da han havde tildelt en anden student en lussing. Ved sine formående Ribe-slægtninges hjælp kunne han dog tage til Wittenberg, hvor han 26.2.1571 blev immatr. ved universitetet.
 
Krag, Niels (I7253)
 
166 ...Borger i Ribe, Peder Krag, hvis Hustru. Karen Klyn, var en Søster til Søren Jakobsen Stages hustru, Anna Sørensdatter Klyn, og til den tidligere omtalte Jens Klyn.
 
Familie F2717
 
167 ...Børn og arvinger Nembl. (nemlig) Niels Ras-
musen Feldbreder schoemager boendes
her i Othense Hans Hansen schoemager
boendes i Faaborg Berthe thomasdatter,
Jesper Hansen feldbreders her ib(ide)m Saa
og Sl. Marie Madsdatter Hans Ulrich
feldbreders her sammesteds, hendis
tvende effterladte Børn Nembl. Ma-
thias Phillupsen og Anna Barbara Hansdatter;

Uddrag af skifte efter Margrethe Olufsdatter, tydet af Jørgen Thue Pedersen på DIS-forum 12. juli 2015 i tråden oprettet af Alita Tind d. 11. juli under Hjælp til tydning.
 
Olufsdatter, Margrethe (I5870)
 
168 ...Fæstet gik længe i Arv i Lambert Ibsens Familie, som havde fået det 1548 efter den første Anlægger af Møllen, Kristen Kræmer (se 1ste Del, S.472), først til Lamb. Ibsens Enke Lisbeth Lamberts, derpå til hans Søn Hans Lambertsen, Sønnesøn Lambert Hansen og endelig til dennes Broder Villum Hansen, som 1647 måtte afstå det for Gjæld til Ib Friis.
 
Hansen, Villum (I7738)
 
169 ...Han stod i et daarligt Forhold til Spr. Jacob Brodersen, og det var rimeligen Skylden til hans Ulykke. Præstegaarden udbrændte samtidig med Degneboligen, men da Ilden var opkommen i denne, indberettede Præsten til Biskoppen 25/11 1775, at den var paasat "af et ondt Menneske" og sigtede herved til Degnen, idet han tillige anfører, at Flade den foregaaende Dag havde behandlet sin Hustru meget ilde. Et par Uger efter blev Degnen arresteret som mistænkt. Der blev indledet kriminel Undersøgelse, afhørt flere Vidner og anlagt Generalfiskalsag mod ham. Efter at have været fængslet i 1½ Aar faldt Dommen, der forkyndtes for ham 10/3 1777, hvilken lød på Fæstningsarbejde paa Livstid. Ved kongl. Reskr. 16/8 1780 blev han benaadet, dog saaledes "at han ej i Kbh. eller paa Sjælland maa opholde sig eller lade sig finde". Han tog Ophold i Nyborg, hvorfra han 22/5 1782 indgav et Bønskrift til Kongen om at maatte rejse med et Skib til Guineakysten. Provst Daniel Winther anbefalede det til Bevilgelse paa den Maade, at det kun tillodes Flade at rejse til Skibs fra Fyen, og at han ikke maatte sætte sin Fod paa Kjøbenhavns Gader, men straks gaa ombord paa Skibet til Guinea. Dette maa være taget til Følge; thi senere høres intet om den ulykkelig Degn; g. Anne Cathrine Albrechtsdtr., vist f. i Kjerteminde. Hun fik efter kongl. Resol. 12/7 1777 Lov til at blive i Embedet og nyde Indtægterne, imod at lade det besørge af en duelig Person. Ved Kontrakt af 26/5 1778 afstod hun det til Eftermanden imod en Pension paa 20 Rd., 4 Td. Byg, Bolig, 10 Læs Tørv, en Ko og 4 Faar græsset og fodret. Hun flyttede 1/10 1780 til Kbh. med 5 Børn og døde dér.
 
Flade, Niels Laursen (I9599)
 
170 ...Han stod i et daarligt Forhold til Spr. Jacob Brodersen, og det var rimeligen Skylden til hans Ulykke. Præstegaarden udbrændte samtidig med Degneboligen, men da Ilden var opkommen i denne, indberettede Præsten til Biskoppen 25/11 1775, at den var paasat "af et ondt Menneske" og sigtede herved til Degnen, idet han tillige anfører, at Flade den foregaaende Dag havde behandlet sin Hustru meget ilde. Et par Uger efter blev Degnen arresteret som mistænkt. Der blev indledet kriminel Undersøgelse, afhørt flere Vidner og anlagt Generalfiskalsag mod ham. Efter at have været fængslet i 1½ Aar faldt Dommen, der forkyndtes for ham 10/3 1777, hvilken lød på Fæstningsarbejde paa Livstid. Ved kongl. Reskr. 16/8 1780 blev han benaadet, dog saaledes "at han ej i Kbh. eller paa Sjælland maa opholde sig eller lade sig finde". Han tog Ophold i Nyborg, hvorfra han 22/5 1782 indgav et Bønskrift til Kongen om at maatte rejse med et Skib til Guineakysten. Provst Daniel Winther anbefalede det til Bevilgelse paa den Maade, at det kun tillodes Flade at rejse til Skibs fra Fyen, og at han ikke maatte sætte sin Fod paa Kjøbenhavns Gader, men straks gaa ombord paa Skibet til Guinea. Dette maa være taget til Følge; thi senere høres intet om den ulykkelig Degn; g. Anne Cathrine Albrechtsdtr., vist f. i Kjerteminde. Hun fik efter kongl. Resol. 12/7 1777 Lov til at blive i Embedet og nyde Indtægterne, imod at lade det besørge af en duelig Person. Ved Kontrakt af 26/5 1778 afstod hun det til Eftermanden imod en Pension paa 20 Rd., 4 Td. Byg, Bolig, 10 Læs Tørv, en Ko og 4 Faar græsset og fodret. Hun flyttede 1/10 1780 til Kbh. med 5 Børn og døde dér.
 
Albertsdatter, Anne Cathrine (I9600)
 
171 ...Hans Nielsen af Bjergby og Jens Nielsen af Tornved caverer for Ungkarl Jens Jensen af Tornved og Enken Lene Nielsdatter af Bjergby Familie F3152
 
172 ...hendes Alder er ikke angivet....begravet i de fattiges Jord.... Wendelboe, Johanne Kirstine Lauridsdatter (I4812)
 
173 ...I St. Katrine kirke i Ribe findes... et epitafium med maleri fra ca. 1659, som viser ægteparret Carsten Olufsen og hustru Ide med tre voksne børn, en søn og to døtre, samt tre døde børn: to små børn og et spædbarn. Spædbarnet er antagelig Lene, den ene af de voksne døtre er antagelig Gunder, som døde 17 år gammel og Margrethe den anden voksne datter. Men der fandtes altså også en voksen søn, som ikke er med i Ole Degns familiebeskrivelse.......Der mangler også en anden vigtig oplysning hos Ole Degn: Den 28. okt. 1665 fik tolder i Ribe Maturin Dupont tilladelse til at giftes med «Ide afg. Carsten Olufsens paa Nebbe»........
Er så borgmester Casper Christoffer Carstensen en søn af rådmand Carsten Olufsen og Ide Grave? Noget direkte bevis findes ikke, men flere faktorer peger i den retning: Opkaldningsmønstret, hvor den førstefødte datter kaldes Ide efter hans mor, den førstefødte søn Carsten efter hans far og den tredje søn får det sjældne navn Maturin efter hans stedfar. Ligeledes at borgmesterens far i så fald er rådmand, at hans ægtefælle Kirsten Baggesdatter også er en rådmandsdatter og at sted og tid passer godt. Og sidst, men ikke mindst: Epitafiet med en voksen søn, som endnu ikke er identificeret.
 
Familie F2230
 
174 ...Konen og et Par af Børnene omkom på en Sørejse mellem Sønderho og Ribe d. 12te Juni 1615  Klyne, Karen Andersdatter (I5231)
 
175 ...men Terpager sætter den dog i Forbindelse med Processen med Niels Glud, som jo var forhandlet på sidste
Herredag. Han siger næmlig udtrykkelig i en af sine
Excerptbøger (den, som nu findes i Kristiania), at Mads
Pors 1616 blev afsat fra Æmbede og Kald af Lens-
manden „formedelst en Beretning, han indlagde på
Riber Kapitel, indstillet på M. Niels Glud,,. Måske
har den egentlige Grund dog været en anden. En be-
kjendt samtidig Forfatter (Hr. Bertel Knudsen Aqvi-
lonius i Skåne) taler næmlig i et Brev 1615 med Harme
om en Mængde usømmelige Vittigheder af Pors, som
netop på den Tid vare komne i almindeligt Omløb.
 
Pors, Mads Andersen (I7191)
 
176 ...om han har besøgt andre fremmede Universiteter vides ikke, han er i hvert fald ikke funden indskreven ved noget af dem, der almindeligt besøgtes af Danske. Den Maade, han kom fra Tübingen, kan maaske ogsaa have skræmmet ham, idet han forlod Universitetet med en ikke ubetydelig Gæld til tvende af Byens Borgere i alt omtr. 250 Gylden, som han endnu 1589 ikke havde betalt. Så klagede Creditorerne endelig til Kongen, som lod tilskrive Hans Mule en alvorlig Befaling til uden videre Forhaling at betale Gjælden.
 
Mule, Laurids Hansen (I7596)
 
177 ...som, da det gik uheldigt med hans Handel, 1639 lod sig udnævne til Byfoged i Mads Lassen Limes Sted.
 
Hjerting, Peder Pedersen (I7743)
 
178 ...uden Livs Arvinger.
 
Riber, Peder Christensen (I7620)
 
179 ...Viborg, hvor Peder Stub nævnes 1511 og 16 som rådmand og senere som borgmester, men som nævnes 1526-33 som bortrømt riget, da han havde holdt med Christian II.
 
Stub, Iver (I7664)
 
180 01/05-1892 Nøjsomhedsvej 5,5
01/11-1897 Viborggade 13, 1 sal
01/05-1903 Nøjsomhedsvej 1
01/11-1903 Randersgade 11
01/11-1906 Kirstensgade 11, meget vanskeligt at læse måske ikke det rigtige gadenavn. Flytter herfra 01/05-1907 til ukendt adresse
 
Thulin, Andreas Alfred (I6039)
 
181 06-11-1849 bor Peter Christian Christensen og hans familie i Aalsøe. Det oplyses ved datteren Karen Maries dåb Christensen, Peter Christian (I729)
 
182 1 gl. Pige Meinertsdatter, Maren (I2931)
 
183 1 Mette Thomasdatter Mumme i Børglum præstegård. 19.7.1671. Nr.1.
E: Aksel Jensen Bjørn, præst i Børglum og Furreby.
Der er sønner og døtre, hvis navne ikke angives.
Desuden angives
1) afdødes søn Gert Akselsen Bjørn, præst [i Hevne i Norge]
2) afdødes søster Talke
3) afdødes svoger Jacob Mumme
4) afdødes svoger Jens Christensen.
(Sml. lbnr.40).

15 Gert Nielsen Bech, præst i Hjørring. 22.4.1678. Nr.15.
E: Elisabeth Akselsdatter [Bjørn].
Børn, hvis navne ikke angives B:
[1) Niels Gertsen Bech]
[2) Henrik Gertsen Bech]
FM: farbror Laurids Nielsen Bech, [forpagter] i Kærsgård [i Tornby sogn]
2) [morbror] Jens Akselsen Bjørn på Sønder Lophave [i Vennebjerg sogn].
[Første ægteskab med Anne Hansdatter, død omkring 1670].
Desuden nævnes enkens forældre Aksel Jensen Bjørn, præst i Børglum og Furreby og Mette Thomasdatter [Mumme, skifte 19.7.1671 lbnr.1].
 
Mumme, Mette Thomasdatter (I8180)
 
184 1 Mette Thomasdatter Mumme i Børglum præstegård. 19.7.1671. Nr.1.
E: Aksel Jensen Bjørn, præst i Børglum og Furreby.
Der er sønner og døtre, hvis navne ikke angives.
Desuden angives
1) afdødes søn Gert Akselsen Bjørn, præst [i Hevne i Norge]
2) afdødes søster Talke
3) afdødes svoger Jacob Mumme
4) afdødes svoger Jens Christensen.
(Sml. lbnr.40).

15 Gert Nielsen Bech, præst i Hjørring. 22.4.1678. Nr.15.
E: Elisabeth Akselsdatter [Bjørn].
Børn, hvis navne ikke angives B:
[1) Niels Gertsen Bech]
[2) Henrik Gertsen Bech]
FM: farbror Laurids Nielsen Bech, [forpagter] i Kærsgård [i Tornby sogn]
2) [morbror] Jens Akselsen Bjørn på Sønder Lophave [i Vennebjerg sogn].
[Første ægteskab med Anne Hansdatter, død omkring 1670].
Desuden nævnes enkens forældre Aksel Jensen Bjørn, præst i Børglum og Furreby og Mette Thomasdatter [Mumme, skifte 19.7.1671 lbnr.1].
 
Bjørn, Axel Jensen (I8178)
 
185 1 Peder Jensen Riber, præst i Ølgod og Strellev. 4.12.1683, fol.3B.
E: Lucie Sørensdatter. LV: Christen Mortensen i Forsumho [i Ølgod sogn].
Første ægteskab med Anne Jensdatter, skifte 27.5.1680. B:
1) Jens Pedersen, præst i Ølgod og Strellev
2) Kirsten Pedersdatter
3) Magdalene Pedersdatter
4) Laurids Pedersen
5) Knud Pedersen
6) Ida Sofie Pedersdatter.
FM:
1) Christen [Mortensen] Friis, præst i Torstrup [og Horne]
2) Jacob Christensen [Varde], præst i Hodde [og Tistrup].
Arv efter børnenes mormor i Lønborg.
[Andet ægteskab med Magdalene Olufsdatter Toft].
 
Riber, Peder Jensen (I642)
 
186 1 Peder Jensen Riber, præst i Ølgod og Strellev. 4.12.1683, fol.3B.
E: Lucie Sørensdatter. LV: Christen Mortensen i Forsumho [i Ølgod sogn].
Første ægteskab med Anne Jensdatter, skifte 27.5.1680. B:
1) Jens Pedersen, præst i Ølgod og Strellev
2) Kirsten Pedersdatter
3) Magdalene Pedersdatter
4) Laurids Pedersen
5) Knud Pedersen
6) Ida Sofie Pedersdatter.
FM:
1) Christen [Mortensen] Friis, præst i Torstrup [og Horne]
2) Jacob Christensen [Varde], præst i Hodde [og Tistrup].
Arv efter børnenes mormor i Lønborg.
[Andet ægteskab med Magdalene Olufsdatter Toft].
 
Schytte, Anne Jensdatter (I1101)
 
187 1 Peder Jensen Riber, præst i Ølgod og Strellev. 4.12.1683, fol.3B.
E: Lucie Sørensdatter. LV: Christen Mortensen i Forsumho [i Ølgod sogn].
Første ægteskab med Anne Jensdatter, skifte 27.5.1680. B:
1) Jens Pedersen, præst i Ølgod og Strellev
2) Kirsten Pedersdatter
3) Magdalene Pedersdatter
4) Laurids Pedersen
5) Knud Pedersen
6) Ida Sofie Pedersdatter.
FM:
1) Christen [Mortensen] Friis, præst i Torstrup [og Horne]
2) Jacob Christensen [Varde], præst i Hodde [og Tistrup].
Arv efter børnenes mormor i Lønborg.
[Andet ægteskab med Magdalene Olufsdatter Toft].
 
Sørensdatter, Lucie (I8158)
 
188 1 Peder Jensen Riber, præst i Ølgod og Strellev. 4.12.1683, fol.3B.
E: Lucie Sørensdatter. LV: Christen Mortensen i Forsumho [i Ølgod sogn].
Første ægteskab med Anne Jensdatter, skifte 27.5.1680. B:
1) Jens Pedersen, præst i Ølgod og Strellev
2) Kirsten Pedersdatter
3) Magdalene Pedersdatter
4) Laurids Pedersen
5) Knud Pedersen
6) Ida Sofie Pedersdatter.
FM:
1) Christen [Mortensen] Friis, præst i Torstrup [og Horne]
2) Jacob Christensen [Varde], præst i Hodde [og Tistrup].
Arv efter børnenes mormor i Lønborg.
[Andet ægteskab med Magdalene Olufsdatter Toft].
 
Toft, Magdalene Olufsdatter (I1102)
 
189 1 søn og 3 døtre Familie F3090
 
190 1-11-1904: Fra Harsdorffsvej 8 (Frederiksberg) til Willemoesgade 28 , 4.
1-5-1908: Lille Farimagsgade 3 , 4.
1-5-1912: Frederiksgade 6 , 4.
1-11-1912: Colbjørnsensgade 14 , 3.
1-11-1914: Vendersgade 31 , 1.
1-5-1915: Frederiksborggade 12 , 2.
1-5-1916: Frameldt
 
Wilde, Poul (I8105)
 
191 1-5-1892: Kalkbrænderivej 34 , stuen
1-11-1894: Frameldt
1-11-1894: Korsgade 68 , 4.
1-11-1896: Stengade 2 , 1.
1-11-1910: Frameldt
1-5-1911: Stengade 2 , 1.
1-5-1913: Nørrebrogade , 17 - 19 , 3.
1-5-1914: Baggesensgade 10 , 1.
1-11-1914: Nørrebrogade 17 - 19 , stuen
 
Wilde, Tevis (I8111)
 
192 1. (1539). Mag. Oluf Nielsen, f. Veile; F. N. Jensen, Bgmstr., bekjendt fra Kong Christ. IIs Hist.; ~ Anne Pedersdtr.; [† 1560; meget verdslig; ingen Gaver til Prædikestolen; maatte altid holde Cap.; havde været Cantsler Joh. Friis’s Ledsager paa dennes Reise til Paris].
 
Pedersdatter, Anne (I9226)
 
193 1. 1779 tillagt en eventuel arv på 1.00 rdl., se Høst, Kr.
2. 18.2.1796 fik hun kgl.bevilling på at sidde i uskiftet bo og skifte med samfrænder, Jyske Registre 48.422, p. 156. Brevene er ikke indført, kun antydet
3. F. c. 1771, gift med amtsprovt i Rårup P.Brøchner, se denne. Jvf. Johanne Marie Anne Secher
4. Enke efter amtsforvalter P.Brøchner i Rårup, hun f. på Sønderholm (!) ved Randers, hun død 3.12.1786 i Rårup, Vejle kirkebog

Webmasters kommentar: Der er ikke tale om Sønderholm, men Sødringsholm Gods.
 
Secher, Johanne Mariane (I4223)
 
194 1. Anders Pedersen Radoor, søn af kandestøber Peder Sørensen og Maren Henriksdatter, blev født i 1718 i Svendborg, døde den 14. jul. 1794 i Rejsby sogn, Hviding herred, Tønder amt i en alder af 76 år, og blev begravet den 18. jul. 1794 i Rejsby sogn, Hviding herred, Tønder amt.
Generelle notater: Student fra Svendborg skole 1737.
Theologisk kandidat 20/1 1742.
Personel kapellan i Tranderup på Ærø 18/9 1743.
Sognepræst 22/12 1752 i Rejsby i Vestslesvig.
• Beskæftigelse: sognepræst.
Anders blev gift med Else Maria Lund, datter af sognepræsten i Ølstrup Niels Pedersen Lund og Maren Hansdatter Falck, den 21. nov. 1754 i Ringkøbing. Else blev født den 7. aug. 1735 i Thisted, Hundborg Herred, Thisted Amt, døde den 16. maj 1758 i Rejsby sogn, Hviding herred, Tønder amt i en alder af 22 år, og blev begravet den 19. maj 1758 i Rejsby kirke, Hviding herred, Tønder amt

Tak til Lise Radoor, som venligst har givet tilladelse til at benytte oplysninger fra hendes hjemmeside.
 
Riber, Gunder Wegerslev (I4068)
 
195 1. gang gift med Engel Tollesdatter 19/6 1703
 
Rostrup, Hans Hansen (I8149)
 
196 1. gang gift med Helene Seehst c. 1796, f. 1763 i København, død 1. juli 1821. 2 døtre.
2. gang 18. februar 1823 med Eleonora Christine Schilling, f. i København 16. maj 1783, død i Odense 27. januar 1864, datter af skibsbygger Schilling på Christianshavn.  
Schjødt, Hans Mossin (I8142)
 
197 1. Gift 15.11.1635 i Aalborg (Bud.) m. MAREN POP CHRISTOPHERSDATTER DE HEMMER, død
senest 1639 i Aalborg. (2 døtre: A.1.-A.2.). Datter af Borgmester i Aalborg Christopher de
Hemmer (død 22.5. (Bud.), begr. 27.5.1658 (Vor Frue)) og 1. Hustru Johanne Jørgensdatter
(død 12.11.1620 (Bud.), begr. (Vor Frue).2
 
Brunov, Jacob Hansen (I9206)
 
198 1. I skiftet efter Peder Jensen, feldbereder i Odense (18/3-1700) er Philip Pedersen 13 år, d.v.s. født ca. 1686/87.
2. Peder Jensen, feldbereder, var nævnt i skiftet efter Thomas Thomasen, som en svend der havde løn til gode, og giftede sig med datteren Birthe Thomasdatter.
3. Peder Jensen fik borgerskab i Odense 1688, og var født i Svendborg.
4. Philip Pedersen, feldbereder i Bogense, optræder ofte i kirkebogen for Bogense sammen med sin broder Jens Pedersen, der jo også fremgår af skiftet i Odense. Han blev gift i Kerteminde med en datter til Mads Andersen, feldbereder.
Og den sidste broder, Thomas Pedersen, blev gift i Kerteminde, og var feldbereder og borger der.
 
Pedersen, Philip (I3726)
 
199 1. I skiftet efter Peder Jensen, feldbereder i Odense (18/3-1700) er Philip Pedersen 13 år, d.v.s. født ca. 1686/87.
2. Peder Jensen, feldbereder, var nævnt i skiftet efter Thomas Thomasen, som en svend der havde løn til gode, og giftede sig med datteren Birthe Thomasdatter.
3. Peder Jensen fik borgerskab i Odense 1688, og var født i Svendborg.
4. Philip Pedersen, feldbereder i Bogense, optræder ofte i kirkebogen for Bogense sammen med sin broder Jens Pedersen, der jo også fremgår af skiftet i Odense. Han blev gift i Kerteminde med en datter til Mads Andersen, feldbereder.
Og den sidste broder, Thomas Pedersen, blev gift i Kerteminde, og var feldbereder og borger der.
 
Jensen, Peder (I5099)
 
200 1. juli 1780 udstedt Afkald paa Fædrene- og Mødrenearv fra Anne Katrine Sperling, "der har været gift med Niels Flade, Degn for Førslev og Sneslev Menigheder i Sjælland...." Det hedder videre i Dokumentet (tinglyst 15.Oktbr. 1780 ved Kerteminde Byting), at hun nu agter at nedsætte sig i København og begynde en liden Handel.
 
Familie F3528
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 157» Næste»